Doctor Seyed Reza Hossein Zadeh

Doctor Seyed Reza Hossein Zadeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Seyed Reza Hossein Zadeh in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی نظریه ی عدم تغییرات مکانی ریگ زارها با استفاده از سنجش ازدور (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 7, Issue: 27
2 بازسازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژیومورفولوژی (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 1, Issue: 2
3 بازسازی فراوانی و سطح سیلاب های قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژیومورفولوژی (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 5, Issue: 19
4 بررسی فرونشست زمین، چشم اندازها وتحولات ژیومورفولوژی ناشی ازآن در دشته ای تراکمی مطالعه ی موردی: دشت نیشابور (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 6, Issue: 24
5 پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 2, Issue: 6
6 تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضه رودخانه درونگر (Download Paper) Geography and Development Iranian Journal Volume: 15, Issue: 49
7 تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 1, Issue: 3
8 تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران) (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 6, Issue: 22
9 مدل سازی و برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در حوزه آبخیزچهاردانگه (استان مازندران) (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 8, Issue: 30
10 مطالعه سیلاب های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 5, Issue: 17
Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکارسازی پدیدهی گرد و غبار بر روی شهر مشهد با پردازش تصاویر MODIS (Download Paper) International Conference on Geography and Sustainable Development
2 ارزیابی تحولات ژئومورفیک در حوضه های بسته داخلی (مطالعه موردی: دریاچه های طشک و بختگان) (Download Paper) 1st conference on geography, civil engineering, urban planning, architecture, urban management and sustainable development
3 ارزیابی دقت روش های معمول برآورد داده های اقلیمی منطقه مورد مطالعه: دما و بارش در حوضه آبریز کشف رود مشهد (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
4 ارزیابی دیدگاه های ارزشی گردشگران ساحلی نسبت به اهمیت آبسنگهای مرجانی جزیره کیش (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
5 ارزیابی میزان نقش عوامل طبیعی و انسانی در خشک شدن دریاچه های طشک و بختگان (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
6 بازسازی محیطهای ژیومورفیک دوره کواترنری با استفاده از رسوبات لسی (مطالعه موردی : شمال شرق ایران) (Download Paper) 5th National Conference on Geomorphology and Environmental Challenges
7 برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی : سیلاب بزرگ سال 1365 دررودخانه قره آغاج استان فارس) (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
8 بررسی تاثیر فشارهای روانی بر میزان اثر بخشی منابع انسانی در موسسات حسابرسی (Download Paper) 2nd Annual Economics, Management and Accounting Conference
9 بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در توسعه اشکال گالیمنطقه مورد مطالعه: حوضه شورلق سرخس (Download Paper) 1st National Congress of the development and promotion of agricultural engineering and soil science in Iran
10 بررسی نهشته های کواترنری و مخاطره محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور (Download Paper) The first international conference and the third national conference of the Quaternary with the slogan (environmental recognition, future over the past)
11 بررسی ویژگی های هندسی و مورفومتریک زمین لغزش های حوزه آبخیز چهاردانگه (استان مازندران) (Download Paper) 5th National Conference on Geomorphology and Environmental Challenges
12 پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
13 تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
14 تحلیلی بر پهنه بندی مناطق حساس به زمین لغزش با استفاده از مدل اثر نسبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز کارده) (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
15 تحلیلی کلی بر ژیومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه (Download Paper) 5th National Conference on Geomorphology and Environmental Challenges
16 تعیین آستانه های عوامل موثر بر گسترش حجمی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی (Download Paper) 5th National Conference on Geomorphology and Environmental Challenges
17 تهیه ی نقشه ی فرسایش آبکندی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل جغرافیایی تصاویر با رویکرد شی ء گرا (Download Paper) 5th National Conference on Geomorphology and Environmental Challenges
18 جایگاه ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (Download Paper) National Social Science Congress
19 رسوبات آب راکد، کلید کشف و بازسازی پالئوسیلابها (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
20 ژیومورفولوژی منطقه ای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد تا باجگیران) (Download Paper) 5th National Conference on Geomorphology and Environmental Challenges
21 شناسایی و اولویت بندی مناطق با تنوع زمینی بالا با رویکرد گسترش ژئوتوریسم پایدار ‏(مطالعه موردی شهرستان مشهد) (Download Paper) 5th National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
22 مدیریت مهار سیل و فرسایش رودخانه ای با استفاده از تکنیک های مهندسی با تاکید بر روش بیومهندسی (Download Paper) 5th National Conference on Geomorphology and Environmental Challenges
23 مطالعه ویژگی های ژئومورفولوژی رودخانه کشف رود ( مطالعه موردی از قوچان تا مشهد ) (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
24 مکانیابی نقاط منشأ و تجمع جریان مواد با استفاده از مدل منطق فازی در حوضه آبریز تنگراه (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
25 نقش پدیده های ژیومورفولوژی در مسایل امنیتی و دفاعی مرزها (Download Paper) International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and the Environment
26 نقش تغییر کاربری اراضی حوضه آبریز نکا در رفتارهای هیدرولوژیکی وژئومورفولوژیکی رودخانه نکا (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges