Doctor Habib Honari

Doctor Habib Honari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Habib Honari in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefResearch in Sport Management
Editorial BoardResearch in Educational Sport

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 33
2 ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعه موردی فدراسیون قایق رانی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 35
3 اولویت بندی زیرمولفه های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 3
4 بررسی اهداف و استراتژی های کارآفرینی در ورزش کشور بر اساس تحلیل استراتژیک SWOT (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 12
5 بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحی (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 4
6 بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 10
7 بررسی چالشهای پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحی (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 1
8 بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 17
9 بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 1
10 بررسی عوامل اثر گذار بر کارآفرینی در ورزش به عنوان حوزه ای میان رشته ای (Download Paper) Journal Of Interdisciplinary Studies in the Humanities Volume: 2, Issue: 2
11 بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 29
12 بررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصه های سلامت سازمانی در سازمان های ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 25
13 بررسی میزان بهره گیری اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 23
14 بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 15
15 بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه وترویج مولفه های ورزش قهرمانی (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 2
16 تدوین الگوی توسعه مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 5, Issue: 13
17 تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 32
18 تدوین چشم انداز کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحبنظران ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 18
19 تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزش (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 37
20 تعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 3, Issue: 9
21 تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان گزینی اماکن ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 20
22 چالش های ورزش دو و میدانی در ایران (یک مطالعه دلفی) (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 9
23 رابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 2, Issue: 5
24 رابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در دانشکده ها و ادرات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و سراسری شهر تهران (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 1, Issue: 2
25 رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 12
26 ساخت و اعتباریابی ابزار شایستگی های محوری مدیران ادارات ورزش و جوانان (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 43
27 طراحی مدل تاثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه های تفریحی ورزشی آبی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 26
28 طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد گرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 21
29 طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعادگرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 11
30 مدل سازی تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک شده (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 36
31 مطالعه سیاستها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 27
32 نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 37
33 نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز تفریحی ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 36
34 ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آوزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 5, Issue: 15
Conference Papers
row paper title conference name
1 A Survey Existing and Desirable Status of Entrepreneurship in Sport of Iran from the View Point of Sport Experts (Download Paper) 1st International City Bike
2 ارتباط بین رقابت پذیری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences
3 ارتباط بین فن آوری اطلاعات با درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارات تربیت بدنی استان های منتخب (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
4 ارتباط رضایت شغل و تعهد سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences
5 ارتباط سبک رهبری( وظیفه مدار و رابطه مدار) مدیران مدارس باکارایی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسط (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
6 ارتباط مدیریت دانش و سیستمهای اطلاعات و تصمیم گیری در سازمانهای ورزشی منتخب (Download Paper) 8th Conference on Knowledge Management
7 ارتباط میان استفاده از فناوری اطلاعات با اثر بخشی کارکنان سازمان های ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
8 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی سال 1387 در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل کرک پاتریک (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
9 اولویت بندی ومقایسه معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی تنیس روی میزکشور ازنظرنخبگان ورزشی (Download Paper)  international conference on new research in sports science
10 بررسی ارتباط بین چابکی با لوردوز و کایفوز (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
11 بررسی ارتباط عوامل اثرگذاربرافزایش میزان استعدادهای ورزشی ازدیدگاه مربیان رشته های ورزشی گروهی وانفرادی (Download Paper) 1st Talent Sports Identification Congress
12 بررسی تأثیر ابعاد سرمای اجتماعی بر فرسودگی شغلی در معلمان ورزش مرد شهر تهران (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences
13 بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای ورزشکاران و مربیان روی اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه (مطالعه موردی باشگاه سپاهان) (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
14 بررسی چالش های کارآفرینی در دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راهکارهای اصلاحی (Download Paper) 1st Iranian International Conference of Management, Futurism, Entrepreneurship and industry in Higher Education
15 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه انسانی د راداره کل ورزش و جوانان استان تهران (Download Paper) 2nd national conference on sports science and training body in Iran
16 بررسی رابطه زیر سیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
17 بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفه های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فدراسیون های ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
18 بررسی فرصت ها وچالشهای خصوصی سازی درورزش کشوراز دیدگاه صاحبنظران ورزشی و ارایه راهکارهای اصلاحی (Download Paper) National Conference on Privatization in Iran
19 بررسی فرصت های اثر گذار بر توسعه ی کارآفرینی در ورزش کشور (Download Paper) 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership
20 بررسی فرصتهای آموزشکارآفرینی در دانشکدههای تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان ورزشی (Download Paper) Iran's first national conference on education in 1404
21 بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی شاغل دانشگاه های کشور (Download Paper) Iran's first national conference on education in 1404
22 بررسی مهارت های اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی در فرایند بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
23 تاثیر رضایتمندی از بازاریابی بر وفاداری مشتریان برندهای ورزشی (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
24 تاثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
25 تدوین برنامه استراتژیک کارافرینی در سازمان تربیت بدنی ایران بر اساس مدل SWOT (Download Paper) 05th International Conference on Strategic Management
26 تدوین برنامه راهبردی توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (Download Paper) 11th International Conference on Strategic Management
27 تعیین سوات در برنامه ریزی راهبردی برای کارآفرینی در ورزش کشور (Download Paper) 1st International City Bike
28 رابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
29 رابطه شاخص قوس پا با برخی ویژگی های آنتروپومتریکی دردانشجویان دختر ورزشکار (Download Paper) 1st National Conference on Science and New Technologies of Iran
30 شناسایی و اولویت بندی عوامل شکل دهنده احساس نوستالژیک (خاطرات گذشته) گردشگران ورزشی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Science of Sport and Health
31 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شادی فردی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Science of Sport and Health
32 ضرورت سرمایه گذاری شرکت های بیمه در ورزش همگانی و نقش آن در: گسترش زیرساخت های ورزشی، اشتغال زایی، افزایش سطح سلامت و کاهش هزینه های درمانی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
33 مروری برمدلهای استعدادیابی و بررسی دیدگاه های مختلف (Download Paper) 1st Talent Sports Identification Congress
34 مقایسه تحلیل رفتگی داوران فوتبال بر اساس درجات و پست های آنان (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
35 مقایسه رابطه مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی درمدیران وکارشناسان وزارت ورزش وجوانان (Download Paper) International conference on management in the 21st century
36 موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس مدل محتوایی وارد والوین (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
37 نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran