Doctor Amir masood Eftekhari Moghadam

Doctor Amir masood  Eftekhari Moghadam

Doctor Amir masood Eftekhari Moghadam

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Amir masood Eftekhari Moghadam in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Computer and Robotics

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ؛ACPSO: یک الگوریتم جدید بهینه سازی گروه ذرات تعاونی با قابلیت به روزرسانی تطبیقی پارامترها (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 40, Issue: 2
2 ارایه یک روش تشخیص زبان علامت مبتنی بر رویکرد MLRF فازی با استفاده از اطلاعات عمق تصویر (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 47, Issue: 3
3 حاشیه نویسی خودکار تصویر با استفاده از ارتباط معنایی بین نواحی مبتنی بر تیوری تصمیم چندشرطی (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 42, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکارسازی و تحلیل معنایی موقعیت های حمله در فوتبال به کمک شبکه باور بیزی (Download Paper) 07th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
2 ارائه روش جدید برای بازیابی معنایی تصویر مبتنی بر روش مجموعه های فازی راف بر مبنای تئوری اطلاعات متقابل (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
3 ارائه یک رویکرد مبتنی بر ویژگی های ترکیبی به منظور حاشیه نویسی خودکار تصویر (Download Paper) 19th Iranian Conference on Electric Engineering
4 استخراج مشخصه های بیومتریک اثر کف دست:روش های موجود،روند تحقیقات آتی (Download Paper) 10th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
5 استفاده از الگوریتم photometric stereo در فشرده سازی عمق تصویر ویدئوهای چند بعدی (Download Paper) The First Iranian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis
6 استفاده از بازخورد مرتبط در خوشه بندی پایگاه داده تصویر با معیار شباهت چندگانه (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
7 الگوریتم خوشه بندی ترکیبی با استفاده از الگوریتم های جست وجوی فاخته اصلاح شده و K-Harmonic Means (Download Paper) 16th Joint Conference on Fuzzy Systems and Intelligent Iran
8 الگوریتمی نوین جهت تشخیص تصادف در دنباله ای از تصاویر (Download Paper) 4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
9 ایجاد مدل معنایی مفاهیم با استفاده از شبکه ایمنی مصنوعی به منظور بهبود دقت سیستمهای بازیابی تصویر (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
10 بازیابی تصویر براساس هیستوگرام فازی چرخه رنگی ایتن (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
11 بازیابی مفاهیم سطح بالای ویدئویی فوتبال براساس نمایش چند وجهی اطلاعات (Download Paper) 07th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
12 بهبود پنهان نگاری LSB صوت در تصاویر دیجیتال به کمک جدول رمز (Download Paper) International Conference on Engineering Sciences , Arts & Rights
13 تکنیک حاشیه نویسی معنایی تصاویر مبتنی بر خوشه بندی با معیار شباهت جدید CM و بازخورد مرتبط ترکیبی (Download Paper) 4th Iran Data Mining Conference
14 حذف نویز از تصاویر به کمک انتقال کانتورلت و مدل درخت مخقی مارکوف (Download Paper) 05th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
15 دودویی سازی تصاویر اسنادی معیوب با استفاده از اتوماتای سلولی (Download Paper) 2nd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (icpria02)
16 ردیابی شی با استفاده از ترکیب الگوریتم های دسته بندیNaive Bayesو فیلتر ذره ای فازی (Download Paper) International Conference on Science and Engineering
17 روشی نوین برای استخراج چمن میدان بازی در تصاویر ویدئویی مسابقات فوتبال (Download Paper) 4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
18 رویکرد باز خورد مرتبط ترکیبی جدید برای خوشه بندی پایگاه داده تصویر (Download Paper) 3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
19 سیستم بازیابی تصویر براساس معیار شباهت مبتنی بر شمول فازی یکنواخت (Download Paper) 06th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
20 طبقه بندی تصاویر با استفاده از نمایش خلوت و روش یادگیری عصبی - فازی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
21 قطعه بندی تصاویر رنگی با استفاده از روش فازی بر پایه بهینهسازی گروه ذرات (Download Paper) 04th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
22 کاهش ابعاد داده با رویکرد الگوریتم CLONALG مبتنی بر سیستم های ایمنی مصنوعی (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
23 کاهش ابعاد داده ها با استفاده از الگوریتم ایمنیopt-aiNET بر پایه سیستم های ایمنی مصنوعی (Download Paper) 4th Iran Data Mining Conference
24 کشف الگوهای متناوب فازی جهت استخراج ویژگیهای سطح بالا در تصویر (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
25 کشف الگوهای متناوب فازی جهت کاهش معناگرای فضای ویژگی در تصویر (Download Paper) 05th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
26 مروری بر کاربردهای بینایی ماشین در حیطه ترافیک و معرفی سیستم های نظارت ترافیکی (Download Paper) 4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
27 مشخصه بردار وزنی فازی در لبه یاب فازی رقابتی به منظور بازیابی تصویر (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
28 یک روش ترکیبی برای بازخورد مرتبط در بازیابی تصویر با استفاده از مجموعه های فازی ژولیده و شبکه های عصبی (Download Paper)
29 یک ساختار شاخص گذاری چند بعدی بر مبنای ترکیبی از ساختارهای SR-tree و RR*-tree (Download Paper) 07th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing