Doctor Hasan Rashidi

Doctor Hasan Rashidi

Doctor Hasan Rashidi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hasan Rashidi in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefJournal of Computer and Robotics
Editorial BoardJournal of Computer and Robotics

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 A New Approach for Labeling Images Using CAPTCHA in Image Semantic Search Engines (Download Paper) Advances in Computer Science : an International Journal Volume: 2, Issue: 3
2 بهینه سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به روش سطح پاسخ (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 8, Issue: 2
3 بهینه سازی فرمولاسیون پنیر پروسس پخش پذیر با استفاده از هیدروکلوییدهای کنجاک و زانتان (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 5, Issue: 4
4 مدلسازی دانش کاربر به منظور یادگیری تطبیقی در محیط یادگیری الکترونیکی (Download Paper) Technology of Instruction and Learning Volume: 1, Issue: 1
5 مقایسه اثربخشی روش های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری (Download Paper) Educational Psychology Volume: 13, Issue: 45
Conference Papers
row paper title conference name
1 آموزش کارآفرینی و نقش آن در بهبود توسعه اشتغال (Download Paper) International conference on management in the 21st century
2 آموزش و نقش آن در بهبود عملکرد منابع انسانی (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
3 اثر روش افزودن نمک بر ویژگیهای شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
4 اثر صمغ های بومی (کتیرا، کندر و فارسی) بعنوان جایگزین چربی بر خصوصیات حسی خامه (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
5 ارائه روش جدید برای خلاصه سازی اتوماتیک مقالات علمی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Science
6 ارائه روش های برای بهبود طراحی سرویس در وب سرویس ها (Download Paper) National Conference on Application of Intelligent Systems (soft computing) in Science and Technology
7 ارائه روشی جدید برای تشخیص اجتماعات در شبک های اجتماعی براساس کانکلود (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
8 ارائه رویکردی برای چالش روش چابکی در xp از منظر معماری نرم افزار (Download Paper) The first regional conference on new approaches in computer engineering and information technology
9 ارائه فیلتر ترکیبی جدید برای موقعیت یابی و نقشه برداری به طور همزمان توسط یک ربات متحرک (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
10 ارائه متریک هایی برای ارزیابی ریسک های محصولات نرم افزاری و طبقه بندی متریک های ارائه شده (Download Paper) 16th annual International CSI Computer Conference
11 ارائه ی یک روش جدید مبتنی بر وزن دهی برای دسته بندی تصاویر بافتی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
12 ارایه مدل فازی برای سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی: معماری، چارچوب ها، چالش ها (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
13 ارایه مدلی هوشمند برای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی - فازی تحت آموزش کلونی زنبور عسل (Download Paper) First Internal Conference on Computer Engineering and Information Technology
14 ارزیابی خصوصیات کیفی سبکهای معماری نرم افزار براساس مدلهای کیفی (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
15 ارزیابی و طبقه بندی رویکرد های چند پایگاه داده کاوی با بهره گیری از معیارهای کاربردی (Download Paper) 4th Iran Data Mining Conference
16 ارزیابی و مقایسه پیوندهای بیرونی کوچک- بزرگ در محیط محاسبات ابری (Download Paper) Second National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
17 استخراج هوشمند کلمات مهم از بخش های مهم مقالات علمی (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Sustainable Development, with a focus on computer networks, modeling and system security
18 استخراج هوشمند کلمات مهم از بخش های مهم مقالات علمی (Download Paper) 1st National Innovation Conference on Computer Engineering and Information Technology
19 استراتژیهای آزمون خودکار نرمافزار جهت ارزیابی کیفیت (Download Paper) International Conference on Engineering and Applied Sciences
20 استفاده از انرژی مایکروویو در تولید غذاهای آماده (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
21 استفاده ازانرژی مایکروویو در کارخانجات لبنی (Download Paper) The first national conference to develop a comprehensive strategy for quality in food safety
22 استفاده ازفناوری بیومتریک درامنیت شبکه های تجارت الکترونیک (Download Paper) IST National Conference on Computer, Information and Communication Technology in islamic Iran
23 اسید لینولئیک کونژوگه (CLA) به عنوان یک افزودنی با کارکرد زیستی (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
24 ایجاد یک روش ترکیبی جدید برای بهبود قابلیت اطمینان نرم افزار (Download Paper)
25 Synthesis of γ -Al2O3 nanoparticles through boehmite (Download Paper) International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
26 بازی های جدی و طراحی آموزشی سازنده گرایانه: مورد کاوی بازی "شهر من" (Download Paper) 1st national conference on computer games; Opportunities and Challenges
27 باید ها و نباید های استفاده از شیرین کننده های غیر مغذی (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
28 بررسی آرا و اندیشه های هابر ماس (Download Paper) 2nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences
29 بررسی آموزش الکترونیکی و تاثیر آن بر موفقیت دانشجویان (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
30 بررسی ابعاد مهارتهای تعاملی در دو شیوه یادگیری CBI و CAI (Download Paper) International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
31 بررسی اثرات فشار بالا بر روی ویژگی های عملکردی پنیر (Download Paper) The first national conference to develop a comprehensive strategy for quality in food safety
32 بررسی اثرمدت زمان نگهداری بر خصوصیات حسی و شیمیایی ماست غلیظ فرموله شده با شیر سویا (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
33 بررسی اثرنوع استارتر بر خصوصیات حسی و شیمیایی ماست غلیظ تولید شده حاصل از اختلاط ناتراوه فراپالایش شیرو شیر سویا (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
34 بررسی الگوهای ایمنی موجود رای امنیت نرم افزار (Download Paper) 3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
35 بررسی اهمیت کاربرد شبکههای اجتماعی در مواجه با بحرانها (Download Paper) International Conference on Engineering and Applied Sciences
36 بررسی پایگاه داده Cassandra و مقایسه عملکرد آن با پایگاه داده رابطه ای MySQL (Download Paper) International Conference on Interdisciplinary Studies in Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering in Iran and the Islamic World
37 بررسی تآثیر فناوری اطلاعات و مدیریت جامع کیفیت بر عملکرد سازمانی )مطالعه موردی ایران خودرو دیزل (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
38 بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری برند با نقش میانجی رضایت و اعتماد برند(مورد مطالعه: مشتریان لوازم خانگی شهر ایلام) (Download Paper) International Conference on Management,Economics and New Banking
39 بررسی تاثیر ترکیبی هیدروکلوئیدهای ژلان،کتیرا،پکتین با متوکسید بالا در جلوگیری از دوفاز شدن دوغ پاستوریزه بودن گاز (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
40 بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهرستان دهلران) (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
41 بررسی تجارتالکترونیک و جایگاه آن در ایران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
42 بررسی تحریم ها و تأثیر آن برکسب وکار در ایران (Download Paper) National Conference on business administration based on: Entrepreneurial Businesses and Knowledge-based Economy
43 بررسی تعارض در سازمان ها (Download Paper) 2nd International conference on management in the 21st century
44 بررسی تعداد درختان در الگوریتم جنگل تصادفی برای تحلیل عقاید در فروشگاههای مجازی (Download Paper) 16th Joint Conference on Fuzzy Systems and Intelligent Iran
45 بررسی جایگزینهای چربی و نقش آن برخواص فیزیکوشیمیایی بستنی (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
46 بررسی خصوصیات تکنولوژیکی و تغذیه ای ماست غلیظ تولید شده به روش مستقیم و اختلاط با شیرسویا واثر آن روی ویژگی های رئولوژیکی محصول (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
47 بررسی خصوصیات حسی و شیمیایی ماست غلیظ تولید شده حاصل از اختلاط ناتراوه فراپالایش شیرو شیر سویا (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
48 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی و ژل شوندگی صمغ حاصل از پوست کدو سبز (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
49 بررسی رابطه بین اشتغال زنان و کیفیت روابط خانوادگی آنان در شهر مهاباد (Download Paper) 2nd National Conference on sustainable lifestyles and family
50 بررسی رابطه تجارت الکترونیک و اعتماد مشتریان (Download Paper) 1st National Conference on Business Management
51 بررسی روشهای تعاملپذیری در سیستمهای سازمانی و ارایه طبقه بندی بر مبنای کاربردشان (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
52 بررسی عملکرد صمغ های بومی بر جایگزینی چربی در خصوصیات شیمیایی خامه کم چرب (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
53 بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در سیستم الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتریان و ارائه چارچوبی برای فاکتورهای مؤثر بر آنمطالعه موردی سایتهای تخفیف گروهی در ایران (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
54 بررسی عوامل موثر بر استخراج اسانسهای گیاهی به روش سیال فوق بحرانی (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
55 بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
56 بررسی مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک و تاثیر آن بر موفقیت سازمان ها (Download Paper) 10th International Conference on Strategic Management
57 بررسی معماری تکنولوژی های داده عظیم و ضرورت بهره برداری از آن در سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (Download Paper) 8th Conference on Knowledge Management
58 بررسی موانع پژوهش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید دانشکدههای منطقه 2 سما و ارائه راهکارهایی برای حل آن (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
59 بررسی میزان پیچیدگی مدل های کنترل دسترسی موجود در محیط معماری سرویس گرا (Download Paper) National Conference on Application of Intelligent Systems (soft computing) in Science and Technology
60 بررسی میزان شیوع افلاتوکسین M1 در شیر و فراورده های لبنی (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
61 بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان ها (Download Paper) The First Conference of Management and Accounting
62 بررسی نقش مدیریت ارتباط بامشتری به عنوان رویکردی نوین درکسب و کار (Download Paper) 1st National Conference on Business Management
63 بررسی نقش مدیریت دانش در موفقیت سازمان ها (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
64 بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهر مهاباد (1335-1385) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
65 بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهر مهاباد (1335-1385) (Download Paper) 2nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences
66 بررسی وضعیت مصرف پنیر در دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوره دوم درسطح شهر مشهد (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
67 بررسی ویژگی های حسی پودر کشک فراسودمند تولید شده از شیر سویا (Download Paper) The 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology
68 بررسی ویژگی های شیمیایی، حسی و فیزیکی ماست پروبیوتیک کم چرب و غلیظ شده به روش مستقیم (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
69 بکارگیری روش های چابک در ایجاد توزیعی و سراسری نرم افزار (Download Paper)
70 بهبود کنترل ازدحام پروتکل CODA درشبکه های حسگر بیسیم (Download Paper) Information Technology and Economic Jihad National Conference
71 بهینه سازی فرآیند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به روش سطح پاسخ (Download Paper) Congress for the Development of Regional Scientific Cooperation of Food and Agriculture Industries
72 بیماری سلیاک و رژیم غذایی بدون گلوتن (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
73 پروتکل انتقال قابل اعتماد رویدادهای متعدد همزمان برای بهبود ازدحام درشبکه های حسگربی سیم SMESRT (Download Paper) Information Technology and Economic Jihad National Conference
74 پسا توسعه رویکردی بر ناکارآمدی توسعه (Download Paper)
75 پیش بینی میزان کارایی دوره های آموزش مهارتی با توجه به منابع تخصیص یافته با استفاده از شبکه عصبی (Download Paper) 1st Conference on the new finding of Management Sciences, entrepreneurship and education  in Iran
76 تاثیر پارامتر دما در تولید هیدروژن از بیو الکل اتانول از دیدگاه ترمودینامیک (Download Paper) 1st national conference on oil, gas, petrochemical and sustainable development
77 تاثیر هوشمندسازی مدارس بر موفقیت مدارس با رویکرد داده کاوی مطالعه موردی مدارس ابتدایی در استان تهران (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
78 تأثیر تحولات اخیر کردستان عراق بر گرایشات قومی (مطالعه ای در بین کردهای ایران) (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
79 تجزیه و تحلیل داده های عظیم به منظور تشخیص بات نت ها در ترافیک انتقالی شبکه (Download Paper) International conference on new research in science and engineering
80 تحلیل و ارزیابی ریسک های کیفی در مهندسی نرم افزار (Download Paper)
81 تحلیلی بر چالشها و راهکارهای موجوددر ایجاد توزیعی نرم افزار (Download Paper) 05th International Conference on Information and Communication Technology Management
82 تحلیلی بر دو مدل توسعه نرم افزاری جهت فرآیند تولید و توسعه یک نرم افزار (Download Paper) 1st Conference in Challenges of Information Technology Management
83 تدوین و اولویت بندی استراتژی های اداره آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد با استفاده از روش SWOT و QSPM (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering
84 تشخیص بیماری های فتق دیسک با استفاده از تصاویر ام آر و به کار گیری روش های ترکیبی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان (Download Paper) 8th AIO and Robotics Conference and the 10th Open Freedom Free Iran International Symposium 2018
85 تشخیص پیشرفت سرطان سینه با استفاده از روشهای خوشه بندی فازی - عصبی تطبیقی و داده کاوی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
86 تشخیص تقلب بیمه اتومبیل به وسیله الگوریتم ژنتیک و جستجوی پراکنده (Download Paper) 5th International Conference on Computer Engineering, Electrical and Electronics
87 تشخیص حالت چهره مبتنی بر یادگیری انتقالی در شبکه عصبی پیچشی (Download Paper) The 6th International Congress on Development and Promotion of Fundamental Science and Technolpgy in Society
88 تشخیص هویت بر مبنای تحلیل تصاویر عنبیه چشم با استفاده از تبدیل موجک (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
89 توسعه خلاصه سازی اتوماتیک مقالات علمی (Download Paper) 2nd Conference on New Ideas in Electrical Engineering
90 تولید پنیر پروسس فراسودمند با استفاده از هیدروکلویید کنجاک (Download Paper) The 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology
91 تولید شیر سالم با استفاده از میدان الکتریکی با شدت بالا و متمرکز (Download Paper) The 2nd National Congress of Milk Safety from Production to Consumption and Its Role in Human Nutrition
92 چالشهای حلیت در تولید لبنیات (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
93 خطرات ایمنی و سلامتی ناشی از مصرف ملامین در مواد غذایی (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
94 خوشه بندی توزیع شده فازی متون مبتنی بر آنتولوژی (Download Paper)
95 رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه پیام نوراستان ایلام (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
96 رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (Download Paper) 2nd International conference on management in the 21st century
97 رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهرستان شهرکرد) (Download Paper) 2nd International conference on management in the 21st century
98 رابطه بین هوش هیجانی و قصد ترک خدمت کارکنان در سازمان ها (Download Paper) International Conference on Management, Accounting, Economics and Banking in the third millennium
99 رابطه مدیریت منابع انسانی و تعهد در سازمان ها (Download Paper) International Conference on Management, Accounting, Economics and Banking in the third millennium
100 رتبه بندی بندی بانکهای دولتی از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک PROMETHEE (Download Paper) 2nd International Conference on Financial Services Marketing
101 ررسی اثر غلظت و دمای مختلف بر اندیس جریان صمغ حاصل از پوست کدوسبز (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
102 روش ترکیبی جدید به منظور افزایش دقت پیش بینی بار در شبکه های توزیع هوشمند برق (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
103 روشی برای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مهاجرت ماشینهای مجازی در مراکز داده ابری (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
104 روشی برای تلفیق جنبه گرایی و سرویس گرایی (Download Paper) 2nd Lahijan National Conference on Software Engineering
105 روشی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچه برای نگاشت برنامه های کاربردی نیازمند داده بر روی گرید داده سراسری (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
106 روغن پالم: فواید و مضرات (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
107 سبک زندگی و جوانان ( مطالعه در بین زنان شهر مهاباد) (Download Paper) 2nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences
108 سلامت سازمانی مدارس و پیشرفت تصحیلی دانش آموزان (مطالعه در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر مهاباد بر اساس وضعیت هوشمندسازی) (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
109 شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن ها در پیشگویی ماندگاری فرآورده های لبنی (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
110 طبقه بندی محصولات لبنی فراسودمند (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
111 طبقه بندی معیارهای کیفیت نرم افزار (Download Paper) 1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology
112 طراحی ارزیابی یک سیستم تصمیم یار برای بنگاه های اقتصادی با استفاده از نظریه مجموعه های ناهموار (Download Paper)
113 طراحی سیستم خبره فازی برای مدیریت شایستگی جهت انتخاب معلمان طرح شاهد (Download Paper) 1st National Innovation Conference on Computer Engineering and Information Technology
114 طراحی مفهومی یک سیستم تصمیم یار مبتنی بر شبکه عصبی برای طبقه بندی اطلاعات الکترونیکی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
115 طراحی و ارزیابی یک سیستم تصمیم یار برای بنگاه های اقتصادی با استفاده از نظریه مجموعه های ناهموار (Download Paper) National Conference on Computer Science and Engineering
116 طراحی و ارزیابی یک سیستم هوشمند دسته بند مرکبات با توجه به نقص سطحی پوست با کمک شبکه عصبی (Download Paper) 3nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
117 طراحی و ارزیابی یک سیستم هوشمند دسته بند مرکبات با توجه به نقص سطحی پوست با کمک شبکه عصبی (Download Paper) 4th international conference on new approaches to science, engineering and technology
118 عدم تحمل لاکتوز، شناسایی ، درمان توسط پروبیوتیک ها (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
119 عقیده کاوی مبتنی بر منطق فازی جهت ارائه سیستمهای پیشنهاددهنده (Download Paper) 2nd International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
120 فرصت ها و چالش های موجود در فرآوری محصولات شیری توسط میدان الکتریکی پالسی (Download Paper) The first national conference to develop a comprehensive strategy for quality in food safety
121 فقدان وجدان کاری؛ چالش سازمانهای امروزی (Download Paper) 1st National Conference on Business Management
122 فقرای شهری و حاشیه نشینی (یک بررسی تئوریک) (Download Paper) International Conference on Humanities, psychology and social sciences
123 فناوری های نوین در صنایع غذایی در یک نگاه (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
124 قشربندی و تحرک اجتماعی در جامعه صنعتی (Download Paper) International Conference on Management and Economics in the 21st Century
125 کاربرد امواج فراصوت در سالم سازی مواد غذایی (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
126 کاربرد اولتراسوند در بهبود ویژگی های عملکردی پروتئین های آب پنیر (Download Paper) The first national conference to develop a comprehensive strategy for quality in food safety
127 کاربرد پرتوهای یونیزه در صنایع لبنی (Download Paper) The first national conference to develop a comprehensive strategy for quality in food safety
128 کاربرد سنسورهای دی اکسید کربن برای بسته بندی های هوشمند مواد غذایی (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
129 کاربرد سیالات فوق بحرانی در استخراج و اندازه گیری ترکیبات چربی شیر (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
130 کاربرد مدیریت دانش در سیستم های آموزشی مطالعه موردی مدارس و دانشگاه های ایران (Download Paper) 4th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
131 کاربرد هموژنیزاسیون در فشارهای فوق بالا در فرایند سالم سازی شیر (Download Paper) The 2nd National Congress of Milk Safety from Production to Consumption and Its Role in Human Nutrition
132 کنترل عوامل فیزیکوشیمیایی و میکروبی موثر بر کیفیت ماست پاستوریزه (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
133 مدلی برای بهبود عملکرد دولت الکترونیک با استفاده ا زمعماری سرویس گرا (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
134 مدیریت تضمین کیفیت درخط تولید شیر پاستوریزه (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
135 مروری بر ارزیابی کارایی در کاربردهای مختلف به وسیله نظریه ژولیده (Download Paper) 1st Iranian Student Conference on Information Technology (ISCIT2010)
136 مروری بر رویکردهای بهینه سازی ارسال سیل آسا در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) 1st International Conference on Information Technology
137 مروری بر نقش ارزیابی عملکرد یوی انسانی در موفقیت سازمان ها (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
138 معماری سرویسگرا در بانکداری همراه با رویکرد محرمانگی (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Technology
139 معماری های مهندسی متدولوژی - بررسی ادبیات موضوع و یک مقایسه (Download Paper) 1st National conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT2011)
140 مهندسی نرم افزار مبتنی بر مولفه در محیطهای محاسبات فراگیر (Download Paper)
141 نقش توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان بانکها (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
142 نقش میانجی تنوع فرهنگی در تاثیر ساختار گروه تیم بر روی عملکرد و قدرت تیم (Download Paper) International Conference on Management,Economics and New Banking
143 نگهداری مواد غذایی توسط عوامل زنده میکروبی (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
144 واحد پول دیجیتالی بیت کوین و نقش آن در تجارت الکترونیک (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Technology
145 واکشی قوانین دستهبندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مسئله بازسازی هاپلوتایپها (Download Paper) 12th Iranian Conference on Intelligent Systems
146 هرمنوتیک از دیدگاه روش شناختی تحقیق (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
147 یک روش بهینه سازی ترکیبی (PSO + EO) (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
148 یک رویکرد ریاضی - آماری برای برنامه ریزی بنگاه با روش تجزیه وتحلیل دنبال کردن هدف (Download Paper) National Conference on Accounting and Management
149 یک رویکرد ریاضی آماری برای برنامه ریزی بنگاه با روش تجزیه وتحلیل چه اگر (Download Paper) National Conference on Accounting and Management
150 یک سیستم تصمیم یار هوشمند برای مدیریت انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان مجهز به پنل خورشیدی (Download Paper) National Conference on Computer Science and Engineering
151 یک سیستم تصمیم یار هوشمند برای مدیریت انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان مجهز به پنل خورشیدی (Download Paper)