Doctor Gholamreza Latifi

Doctor Gholamreza Latifi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Gholamreza Latifi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP و GIS . مطالعه موردی شهر گرگان (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 3, Issue: 10
2 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بافت منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله احتمالی با استفاده از روش IHWP و سیستم GIS (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 25, Issue: 100
3 ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی محیطی شهر بابلسر (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 1, Issue: 3
4 بررسی تاثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی شهر تهران (Download Paper) Research Journal on Social Work Volume: 2, Issue: 5
5 بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ (Download Paper) Social Sciences Volume: 16, Issue: 46
6 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل ساکنان بافت های فرسوده به نوسازی(مطالعه موردی: محله امامزاده عبدالله تهران) (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 3, Issue: 10
7 بررسی فضاهای نابرابر شهری در تهران سالهای 1375 تا 1390 (Download Paper) Urban and Regional Development Planning Volume: 1, Issue: 1
8 بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت برنامه ریزی مسکن مطالعه موردی: مناطق 22 گانه شهر تهران (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 4, Issue: 1
9 پهنه بندی آمایش دفاع شهری تهران با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای ANP (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 27, Issue: 107
10 تاثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تاکید بر شرایطاجتماعی ایران (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 1, Issue: 3
11 تاثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطقشهری و روستایی(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان) (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 7, Issue: 27
12 توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی (Download Paper) Social Sciences Volume: 10, Issue: 22
13 جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران (Download Paper) Social Sciences Volume: 13, Issue: 36
14 رتبه بندی سطح رفاه اجتماعی شهرستان های استان زنجان با استفاده از تکنیک TOPSIS (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 2, Issue: 7
15 سیر تحول برنامه های آمایش سرزمین در برنامه های قبل و بعد از انقلاب (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 1, Issue: 1
16 عوامل موثر بر کیفیت زندگی جانبازان شهرستان دزفول (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 3, Issue: 9
17 فراتحلیلی بر روش و محتوای مقالات فصلنامه علوم اجتماعی (Download Paper) Social Sciences Volume: 20, Issue: 63
18 مدیریت شهری در ایران (محدودیت ها، چالش ها و راه کارها) (Download Paper) Social Sciences Volume: 11, Issue: 27
19 نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری مطالعه موردی مناطق 22گانه شهرداری تهران (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 4, Issue: 16
20 هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی (Download Paper) Social Sciences Volume: 12, Issue: 30
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی پدافندی ساختارشهری بااستفاده ازتحلیل سلسله مراتبی AHP,GIS مطالعه موردی شهرگرگان (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
2 ارزیابی بازار زمین و مسکن در مدیریت شهری مطالعه موردی: شهرمیاندوآب (Download Paper) International Conference on Management
3 ارزیابی تطبیقی کاربری آموزشی با تاکید بر عدالت اجتماعی در شهر تهران و مکانیابی بهینه احداث مدارس جدید به کمک روش کارتوگرافی (نمونه موردی: نواحی 1 مناطق 6 و 13) (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
4 ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بر پایه ی سنجش میزان رضایت شهروندان (نمونه موردی: منطقه 10 شهر اصفهان) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
5 Planning to Improve Physical Structure of Semnan Historical Urban Texture (Case Study: Historical Axis of Semnan City) (Download Paper) 6TH International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences
6 بررسی روند جدایی گزینی فضایی در تهران در بین سالهای 1375تا1390 (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
7 بررسی و تحلیل ساختار نظام شهرسازی در ایران (Download Paper) 1st International conference on sustainable urban structure
8 بررسی و شناخت موانع فرهنگ مشارکت شهروندی و تحقق جامعه مدنی(نمونه موردی: منطقه 10 شهر اصفهان) (Download Paper) 01st Culture-Based Urban Planning National Conference
9 بررسی و شناخت ویژگی های شهرسازی در دوره رضاشاه از لحاظ کالبدی (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
10 تدوین الگوی مدیریت محله محور با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: محلات مسجد الزهرا، 15 خرداد و نظامی، شهر زرین شهر اصفهان) (Download Paper) 1th National Conference on Searching for Future City
11 توانمندسازی حاشیه نشینان شهری (با مطالعه موردی محله عیدگاه سبزوار) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
12 توسعه شهری تهران در تبادل با انقلاب صنعتی اروپا (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
13 جایگاه مدیریت بحران با تاکید بر جلوه های نوین بحران در شهرتهران (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
14 ردپای اکولوژیک بر طراحی شهری منطقه 22 تهران (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
15 رشد هوشمند شهری با تاکید برعدالت، امنیت و ابزارهای ارتباطی (کارت مالک) (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)
16 سنجش ترافیک و نحوه ارزیابی ظرفیت شبکه معابر به وسیله سنسورهای چشم الکترونیکی در مدیریت شهری (Download Paper) 1st International conference on sustainable urban structure
17 سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار با تاکید بر کیفیت زندگی درمحله های شهری(مطالعه موردی محله کلپا شهر همدان) (Download Paper) 3rd National Conference on landscape architecture and urban planning in the pattern of Natanz in 1404
18 شناسایی و ارزیابی معیارهای موثر بر کیفیت سکونت محیط های مسکونی (نمونه موردی محله کیانپارس شهر اهواز) (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
19 شهرهای زیارتی وتامین مالی پایدار شهرداریها چالش ها و راهبردها (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
20 فرایند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری،با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی مطالعه موردی: محله مقدم- شهرداری منطقه 17 (Download Paper) National Conference deteriorated areas and urban history: Challenges and Solutions
21 نقش صنایع فرهنگی در ایجاد فضاهای شهری خلاق ( مورد مطالعه: خیابان انقلاب) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
22 نگاهی به سیر تحولات نظریه های برنامه ریزی شهری (Download Paper) 1st International conference on sustainable urban structure