Doctor Mohsen Mehr Ara

Doctor Mohsen Mehr Ara

Doctor Mohsen Mehr Ara

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohsen Mehr Ara in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardTheories of Financial Economics

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آثار تکانه های نفتی و سیاست های پولی بر رفتار چرخه ای قیمت مسکن (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 2, Issue: 7
2 آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده- ستانده (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 14, Issue: 42
3 اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 16, Issue: 49
4 اثرات غیرخطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حدآستانهای (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 2, Issue: 5
5 اخلاق در بانکداری اسلامی با تاکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین (Download Paper) Journal of Islamic Economic Studies Volume: 10, Issue: 19
6 برآورد پاداش ریسک در بازار آتی های نفت خام با رویکرد خودرگرسیونی برداری بیزین (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 8, Issue: 29
7 برآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای روش شبیه سازی پنجره (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 6, Issue: 23
8 بررسی اثر درآمدها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزش افزوده بخش ورزش: رویکرد مدل خودتوزیع با وقفه های گسترده (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 46
9 بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط گیری بیزین BMA وحداقل مربعات متوسط وزنی (WALS) (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 6, Issue: 23
10 بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 19, Issue: 61
11 بررسی مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ مطالعه موردی: شهر تهران (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 7, Issue: 26
12 تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر پایه های مختلف مالیاتی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 5, Issue: 1
13 تخمین پویایی های ریسک اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 8, Issue: 32
14 رابطه ی میان تورم و رشد بهره وری در اقتصاد ایران با رویکرد علیت موجکی (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 1, Issue: 1
15 رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی برای تعیین عوامل موثر بر وضعیت سلامت در کشورهای درحال توسعه (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 1, Issue: 2
16 عوامل تعیین کننده تراز تجاری در اقتصاد ایران (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 9, Issue: 31
17 مدل سازی و پیش بینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی gmdh (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 12, Issue: 36
18 هزینه های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آنها بررشداقتصادی کشورهای منتخب دربلندمدت: رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی BMA (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 3, Issue: 10
Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی تغییرپذیری و تحلیل داده های مدل ارز وتوزیع بازده ی مربوط به آن در یک بازه ی زمانی ده ساله در ایران (Download Paper) National Conference on New Research in Management, Economics and Humanities
2 تاثیر ناسازگاری زمانی بر تورم در ایران (Download Paper) 2nd International Conference on Modern Horizons in Management and Accounting Sciences, Economics and Entrepreneurship of Iran
3 تحلیل داده های مدل طلا و توزیع بازده ی سرریز آن در بازه ی زمانی 1388-1378 در ایران (Download Paper) International Conference on Management, Economics and Marketing