Doctor Mohammad Mohamadipour

Doctor Mohammad Mohamadipour

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثربخشی درمان هیجان مدار به شیوه گروهی بر بخشودگی بین فردی و امید در زنان مطلقه (Download Paper) Counseling Culture and Psychotherapy Volume: 8, Issue: 29
2 شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی ( ASRL-S) (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 6, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آموزش حل مسیله با رویکرد مسیله مدار و اثربخشی آن بر تاب آوری دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
2 آموزش حل مسیله با رویکرد مسیله مدار و اثربخشی آن بر تعهد دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
3 آموزش حل مسیله با رویکرد مسیله مدار و اثربخشی آن بر سخت رویی دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
4 آموزش حل مسیله با رویکرد مسیله مدار و اثربخشی آن بر کنترل دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
5 اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری بر کاهش تعارضات والد- نوجوان در دانش آموزان دختر شهرستان شیروان (Download Paper) International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
6 اثربخشی آموزش ایروبیک بر سلامت روان دانش آموزان دختر کم توان رهنی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
7 اثربخشی آموزش ایروبیک بر شادکامی دانشآموزان دختر کم توان ذهنی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
8 اثربخشی آموزش خودآموزی بر عملکرد حل مسیله ریاضی در دانش آموزان دختردوره دوم ابتدایی مبتلا به اختلال نقص توجه (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
9 اثربخشی آموزش مهارت های تحصیلی بر افزایش انگیزش پیشرفت وخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
10 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
11 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط و گفتگوی موثر بر رضامندی زوجیت و تعهد زناشویی زوجین جوان (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
12 ارتباط بین سلامت روان و کیفیت زندگی درخانواده دانشجویان (Download Paper) 02nd National Conference on Psychology
13 ارزیابی و تعیین غالبیت علف های هرز با شاخص های کمی در مزارع گندم و جو آبی استان آذربایجان شرقی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
14 بررسی آموزش شناختی رفتاری بر حمایت اجتماعی ادراک شده (نمره کل) مادران دارای کودک با مشکلات ویژه یادگیری (Download Paper) 5th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
15 بررسی آموزش شناختی رفتاری بر حمایت خانواده مادران دارای کودک با مشکلات ویژه یادگیری (Download Paper) 5th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
16 بررسی آموزش شناختی رفتاری بر حمایت دوستان مادران دارای - کودک با مشکلات ویژه یادگیری (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
17 بررسی آموزش شناختی رفتاری بر خودکارامدی مادران دارای کودک با مشکلات ویژه یادگیری (Download Paper) 2nd National Conference on Science and Technology Education Social Studies and Psychology Iran
18 بررسی آموزش شناختی-رفتاری بر حمایت خانواده مادران دارای کودک با مشکلات ویژه یادگیری (Download Paper) 3rd National Conference on Science and New Technologies of Iran
19 بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر تاب آوری، اضطراب، افسردگی وخودکار آمدی زنان باردار با زایمان طبیعی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
20 بررسی اثربخشی بخشش درمانی بر مولفه های تعارض زناشویی (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
21 بررسی اثربخشی بخشش درمانی در حل تعارض همسران. (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
22 بررسی تاثیر غیبت زبانی بر رفتار سازمانی با استفاده از نظریه کامیابی فراخود (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Management
23 بررسی تطبیقی برنامه ریزی راهبردی کلان اقتصادی بین دو کشور ایران و ترکیه؛ و مقایسه وضعیت موجود آنها (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Management
24 بررسی تنوع ژنتیکی آگروباکتریوم های بومی ایران با استفاده از BOX-PCR (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
25 بررسی جامع رایانش ابری و پیرامون آن (Download Paper) International Conference on Computer Engineering and Information Technology
26 بررسی رابطه بین آزاردیدگی عاطفی زنان و رضایت زناشویی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
27 بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی و ویژگی های شخصیتی با اهمال کاری شغلی درمعلمان متوسطه دوم شهر نیشابور (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
28 بررسی رابطه بین ترس از صمیمیت با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
29 بررسی رابطه بین تمایز یافتگی با رغبت به ازدواج در دانشجویان (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
30 بررسی رابطه بین سبک های دفاعی و رغبت به ازدواج در دانشجویان (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
31 بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
32 بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی دبیران آموزش و پرورش (Download Paper) 5th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
33 بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهرستان قوچان (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
34 بررسی رابطه سرسختی وخودکارآمدی باسازگاری اجتماعی دانش آموزان دخترمقطع متوسطه منطقه کوهسرخ شهر ریوش (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
35 بررسی رابطه طرح واره های ناسازگارانه همسر با رضایت زناشویی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
36 بررسی رابطه طرح واره های ناسازگارانه همسر باآزاردیدگی عاطفی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
37 بررسی رابطه عشق بر انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
38 بررسی رابطه ی بین بلوغ عاطفی با رضایت شغلی معلمان زن ناحیه تبادکان شهر مشهد (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
39 بررسی رابطه ی بین کنترل عواطف با رضایت شغلی معلمان زن ناحیه تبادکان شهرمشهد (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
40 بررسی روانشناختی رزق و روزی حلال در آیات قرآن کریم (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
41 بررسی علل نفوذ گاز در سیمان حفاری و معرفی یک دوغاب مناسب برای جلوگیری از نفوذ گاز در شرایط میدان گازی پارس جنوبی (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
42 بررسی مبحث بازشناسی نوری کاراکتر و پیرامون آن (Download Paper) 4th International Conference on Engineering and Humanities
43 بررسی نقش میانجی آزاردیدگی عاطفی زنان در رابطه بین طرح واره های ناسازگارانه اولیه همسر و رضایت زناشویی (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
44 پیش بینی وابستگی به مواد بر اساس مؤلفه های روابط موضوعی اولیه (Download Paper) 2nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences
45 تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر جهت گیری هدفی دانش آموزان (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Psychology and social harm in Iran
46 تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر خودتنظیمی تحصیلی و جهت گیری هدفی دانش آموزان (Download Paper) 3rd Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
47 تاثیر بخشش درمانی بر شغل، تحصیلات در افزایش رضایت زناشویی (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
48 رابطه بین مسیولیت پذیری و سلامت روان خانواده اصلی با سازگاری زناشویی در معلمان متاهل مقطع متوسطه شهرستان سرایان (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
49 شاخص های روانسنجی پرسشنامه اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
50 شناسایی، تعیین تراکم و فنولوژی علف های هرز غالب در مزارع کلزای استان آذربایجان شرقی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
51 عنوان مقاله: بررسی اثربخشی بخشش درمانی در افزایش رضایت زناشویی همسران (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
52 مطالعه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به اعتیاد نوجوانان (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
53 مقایسه دو حالت کنترل FUZZY-PI و PI در جبرانگر DVR جهت بهبود فرو رفتگی، برآمدگی ولتاژ و هارمونیک های مربوطه (Download Paper) 3rd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
54 مقایسه مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم در زیرآب مبتنی بر دو روش PEGASIS و LEACH (Download Paper) 3rd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
55 نگاهی به تفکرانتقادی وضرورت ترویج مهارت آن درافرادجامعه (Download Paper) 3rd Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
56 نگرش دانش آموزان راهنمایی دختر شهری، حومه شهری و روستایی نسبت به ادراکات فعالیت های کلاسی و راهبردهای شناختی (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference