Doctor Ali Asghar Kia

Doctor Ali Asghar Kia

Doctor Ali Asghar Kia

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Asghar Kia in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardSocial Development and Welfare Planning
Editorial BoardSocial Sciences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بازنمایی الگوهای سبک زندگی در سریال های تلویزیونی (Download Paper) Media Journal Volume: 23, Issue: 3
2 بررسی تطبیقی اخبار جنایی صفحه حوادث روزنامه های کشور (Download Paper) Public Law Research Volume: 13, Issue: 35
3 بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطبوعاتی سفر رییس جمهور ایران به نیویورک در روزنامه های ایران و امریکا (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 1, Issue: 2
4 بررسی میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 64-15 سال شهر اهواز (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 4, Issue: 15
5 تاب آورى سازمان هاى خبرى در بحران هاى طبیعى: استعاره انسان زنده هوشیار (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 8, Issue: 4
6 جایگاه فضای فیزیکی در شکل گیری حوزه عمومی مطالعه موردی بوستان نشاط در شهر کرمان (Download Paper) Urban and Regional Development Planning Volume: 1, Issue: 1
7 دیپلماسی شهروندی و فعالیت دیپلماتیک شهروندان تهرانی در فضای مجازی مطالعه دانشجویان و دانش آموختگان تهرانی در اینترنت (Download Paper) Social Sciences Volume: 22, Issue: 69
8 سینمای ایران، مخاطب و نیازها ی فردی و اجتماعی (Download Paper) Social Sciences Volume: 21, Issue: 64
9 عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیس بوک بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و آمریکا (Download Paper) Journal of Culture-Communication Studies Volume: 13, Issue: 17
10 عوامل موثر بر بهره مندی روزنامه نگاران تهران از اینترنت (Download Paper) Social Sciences Volume: 12, Issue: 32
11 مقایسه مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386 - 1385 (Download Paper) Social Sciences Volume: 16, Issue: 45
12 مقایسه مطالب مربوط به زنان در خبرگزاری جمهورى اسلامی ایران (Download Paper) Social Sciences Volume: 12, Issue: 29
13 نقش آموزش الکترونیک در ارتقای سطح آگاهی کاربران جوان اینترنتی از سلامت (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی) (Download Paper) New Media Studies Volume: 2, Issue: 5
14 نقش بازی های رایانه ای درآموزش زبان بیگانه (Download Paper) Media Journal Volume: 29, Issue: 1
15 نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری مطالعه موردی مناطق 22گانه شهرداری تهران (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 4, Issue: 16
16 نیازسنجی برنامه آموزش سوادرسانه ای درمدارس (Download Paper) Journal of Culture-Communication Studies Volume: 15, Issue: 26
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرات روزنامه نگاری الکترونیکی بر روابط عمومی ها (Download Paper)
2 بینالمللی سازی بازیهای تلفن همراه هوشمند موانع ورود بازیسازان ایرانی به بازارهای جهانی و راهکارهای آن (Download Paper) 2nd National Conference and First International Conference on Digital Game Research; Tendencies, Technologies and Applications
3 شهر آینده،شهر الکترونیک : شهرداری الکترونیک ضرورتی انکار ناپذیر (Download Paper) 02nd International Conference on Electronic Municipality
4 شهر آینده: شهر الکترونیک (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
5 موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیکی در ایران از دیدگاه کارشناسان حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات (Download Paper) 01st International Conference on Electronic City