Doctor Hamid Jabari

Doctor Hamid Jabari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 18, Issue: 1
2 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 18, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزا (Download Paper) National Conference on Advances in agricultural
2 اثر تنش کم آبی و تراکم گیاه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی آفتابگردان در کشت دوم (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
3 اثر تیمارهای قطع آبیاری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی، کمبود اشباع آب و محتوای رطوبت نسبی برگ کلزا (Download Paper) National Conference on Advances in agricultural
4 اثر کاهش تعداد دفعات آبیاری بر شاخص برداشت و تلاش بازآوری آفتابگردان در مرحله زایشی (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
5 اثرات رژیم های مختلف آبیاری برروند تجمع ماده خشک هیبریدهای جدید آفتابگردان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
6 اثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
7 اثرتنش کم آبی برروند تغییرات تلاش بازآوری و پژمردگی برگ هیبریدهای جدید آفتابگردان (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
8 ارزیابی اکوفیزیولوژیک تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه (.L sativa Nigella) (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
9 ارزیابی تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کیفی گیاه دارویی سیاهدانه(.L sativa Nigella) (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
10 ارزیابی روند تغییرات شاخص سطح برگ و میزان پژمردگی برگ آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
11 ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک تأثیر گذار بر عملکرد دانه کلزا در شرایط تنش خشکی با استفاده ازروشهای آماری چند متغیره (Download Paper) The first national conference on plant abiotic stress
12 ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا به تاریخ های کاشت پاییزه و زمستانه درمناطق معتدل سردکرج (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
13 ارزیابی واکنش ارقام کلزا نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمار تنش کمآبی (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
14 ارزیابی واکنش عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن دانه آفتابگردان به کاهش دفعات آبیاری (Download Paper) 3rd International Seminar on Oilseeds and Edible Oils
15 ارزیابی واکنش هیبریدهای آفتابگردان نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری محدود (Download Paper)
16 ارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگردان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
17 اندازهگیری و مقایسه مقدار روغن و اسیدهای چرب دانه ارقام پائیزه و بهاره کلزا (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
18 بررسی اثر زمانهای کشت و محلولپاشی هیومیک اسید بر برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف کلزا (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
19 بررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی و خصوصیات مرتبط با استقرار گیاهچه در24رقم و لاین کلزا (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
20 بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
21 بررسی تاثیر استفاده از کمپوست زباله شهری در افزایش کارایی فسفر در خاک های آهکی (Download Paper) National Conference on Environment and Plant Production
22 بررسی تأثیر کمآبیاری در مرحله غوزهدهی بر خصوصیات کمی پنبه رقم ورامین در منطقه شهرقدس (Download Paper) The first national conference on plant abiotic stress
23 بررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
24 بررسی کیفیت شیمیایی آیهای زیرزمینی روستایی شهرستان گرمی (استان اردبیل) (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
25 بررسی نقش تنظیم اسمزی در تحمل به خشکی در ژنوتیپهای کلزا (Download Paper) International Conference on New Horizons in Agriculture, Natural Resources and Environment
26 تاثیر تراکم و کاهش تعداد دفعات آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی سویادر کشت دوم (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
27 تاثیرتنش رطوبتی درمرحله خورجین دهی برمیزان آب نسبی برگ برخی صفات فنولوژیکی و زایشی ارقام کلزا (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
28 تأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگردان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
29 تأثیر کمپوست زباله شهری بر توزیع شکلهای معدنی فسفر در برخی خاکهای آهکی استان تهران (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
30 رارزیابی شاخص سطح برگ و شاخصهای نوری در هیبریدهای جدید آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
31 شناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
32 شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکی (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
33 کاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
34 کود سبز راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی بوم شناختی (Download Paper) 02nd National Congress of Ecological Agriculture
35 کیفیت آب عاملی موثر در افزایش کارایی مصرف علف کش و کاهش مصرف آن ها (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering