Doctor Soghra Ebrahimi Ghavam

Doctor Soghra Ebrahimi Ghavam

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Soghra Ebrahimi Ghavam in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardStudies of Early Childhood and Elementary Education

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفه های برنامه ریزی و حل مساله ی کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستان (Download Paper) Educational Psychology Volume: 13, Issue: 43
2 ارایه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا (Download Paper) Educational Psychology Volume: 8, Issue: 26
3 بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی (Download Paper) Educational Psychology Volume: 6, Issue: 16
4 بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (Download Paper) Educational Psychology Volume: 2, Issue: 5
5 بررسی رابطه بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی (Download Paper) Educational Psychology Volume: 3, Issue: 7
6 بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه ریزی سازمان دهی و حافظه کاری در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 2, Issue: 5
7 بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا ، کانادا و بریتانیا (Download Paper) Educational Psychology Volume: 6, Issue: 18
8 پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس مولفه های مهارت های تحصیلی و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 5, Issue: 2
9 تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان (Download Paper) Educational Psychology Volume: 10, Issue: 34
10 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) Educational Psychology Volume: 11, Issue: 37
11 تاثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان در بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 3, Issue: 9
12 تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 6, Issue: 22
13 رابطه بین تاب آوری و رضایتمندی شغلی در میان معلمان مدارس عادی و استثنایی شهر تهران (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 1, Issue: 1
14 مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی (Download Paper) Counseling Culture and Psychotherapy Volume: 8, Issue: 30
15 مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان (Download Paper) Journal innovation and creativity in the humanities Volume: 2, Issue: 1
16 مقایسه سبک های شناختی ( وابسته / نابسته به زمینه ) و راهبردهای یادگیری خودنظم یافته در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول متوسطه شهر قزوین (Download Paper) Educational Psychology Volume: 2, Issue: 3
17 مقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (Download Paper) Knowledge & Research in Applied Psychology Volume: 12, Issue: 1
18 مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز (Download Paper) Educational Psychology Volume: 10, Issue: 33
19 نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 3, Issue: 12
Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی تاثیر مکانیزم های دفاعی در بروز و تداوم رفتارهای مجرمانه (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Psychology and social harm in Iran
2 بررسی رابطه ی عوامل انگیزشی و خودکارآمدی خواندن با عملکرد تحصیلی در دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
3 بررسی نقص نظریه ذهن در کودکان دارای اختلال اوتیسم (Download Paper) The first national conference on social empowerment of persons with special needs
4 بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا (Download Paper) 5th Scientific Research Conference on the Development and Promotion of Education Sciences and Psychology, Sociology and Social Sciences of Iran
5 تحول رویکردهای نوین یادگیری آموزش درفرایند تلفیقی جهانی نگری ومحلی شدن چالشها ومسایل عمده نظام های آموزشی (Download Paper) 8th Iranian Curriculum Studies Association
6 یادگیری مبتنی بر مغز، راهبردی نو در یادگیری (Download Paper) The first Global Conference on the Sustainable Development of Education and Psychology , Social and Cultural Studies