Doctor Saeed Sehat

Doctor Saeed Sehat

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Saeed Sehat in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ابعاد فرهنگی هافستد و تعداد خسارات در بیمه شخص ثالث اتومبیل (Download Paper) Journal of Insurance Reserch Volume: 26, Issue: 1
2 اثر مقررات زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین (Download Paper) Journal of Insurance Reserch Volume: 28, Issue: 4
3 ادراک کارکنان از فعالیت های منابع انسانی تعهد محور (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 28, Issue: 91
4 استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها - تصمیم گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه بندی شرکتهای بیمه در ایران (Download Paper) Journal of Insurance Reserch Volume: 33, Issue: 2
5 الگویی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان (Download Paper) Journal of Strategic Management Studies Volume: 10, Issue: 37
6 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خلاقیت (مورد مطالعه:هتل های بین المللی شهر تهران) (Download Paper) Journal of Human Resources management Volume: 6, Issue: 19
7 بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری بیماران به برندهای بیمارستانی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری: 90-91 (Download Paper) Journal of Health and Development Volume: 2, Issue: 4
8 بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق وتسهیم دانش (Download Paper) Journal of Human Resources management Volume: 5, Issue: 15
9 بررسی نقش مقاومت فردی و عدالت سازمانی در برابر تعهد به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی (مورد مطالعه : سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی کشور) (Download Paper) Journal of Transformation Managemet Volume: 4, Issue: 8
10 بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمه شخص ثالث خسارات بدنی) (Download Paper) Journal of Insurance Reserch Volume: 33, Issue: 1
11 بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت های بیمه وابسته به بانک ها) (Download Paper) Journal of Insurance Reserch Volume: 29, Issue: 3
12 تاثیر شهرت سازمانی بر نیات رفتاری مشتری در بانک اقتصاد نوین (Download Paper) Journal of Transformation Managemet Volume: 6, Issue: 11
13 تاثیر متغیرهای درگیر شدن با شغل، خوداتکایی و جو خدمات رسانی بر یکدیگر و بر رفتار مشتری مدار فروشندگان بیمه عمر (Download Paper) Insurance Research Volume: 1, Issue: 1
14 تجزیه و تحلیل مقایسهای ورشکستگی شرکتهای مواد غذایی برمبنای دو مدل افزایشی تحلیل پوششی دادهها ) DEA-Additive و تشخیصی تحلیل پوششی دادهها DEA-DA (Download Paper) Empirical Studies in Financial Accounting Volume: 11, Issue: 43
15 رابطه بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه (Download Paper) Empirical Studies in Financial Accounting Volume: 9, Issue: 32
16 رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 19, Issue: 68
17 رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه (Download Paper) Journal of Insurance Reserch Volume: 30, Issue: 2
18 رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه) (Download Paper) Journal of Insurance Reserch Volume: 26, Issue: 4
19 رفتار تغییر برند در شرکت های بیمه با رویکرد روان شناسی مصرف کننده (Download Paper) Journal of Insurance Reserch Volume: 27, Issue: 4
20 مدیریت در چشم انداز اسلام (Download Paper) Quranic Knowledge Research Volume: 2, Issue: 6
21 مطالعه تطبیقی مولفه های موثر بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان های بخش خصوصی و دولتی (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 24, Issue: 79
22 نقش اینترنت در راهبردهای رشد موسسه های کوچک و متوسط (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 4, Issue: 16
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه یک متدولوژی فازی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا) (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
2 ارتباط مولفه های یادگیری سازمانی با سطح نوآوری در صنعت بیمه (Download Paper) 5th Conference on Insurance Business
3 ارزش گذاری منابع انسانی با یک چارچوب تحلیلی (بررسی کاربردی ترازنامه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران (Download Paper) The First Regional Conference New Research and Solutions in Accounting and Management
4 ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت بیمه آسیا (Download Paper) 5th Conference on Insurance Business
5 استفاده از تکنیک های QFD و AHP و ANP در تعیین ترکیب بهبودهای فنی با هدف ارضاء خواسته های مشتریان بیمه (بنگاه های بزرگ اقتصادی) (Download Paper) 17th National and 3rd International Conference on Insurance and Development
6 الگوی مذاکرات بازرگانی از دیدگاه اسلام (Download Paper) Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
7 الگوی مذاکرات بازرگانی از دیدگاه اسلام (Download Paper) The 2nd International Conference on Social Studies and Religious Studies
8 امکان سنجی استقرار الگوهای رضایت مشتری در صنعت بیمه (Download Paper) 21th National Conference on Insurance and Development
9 ایجاد موسسات اعتبارسنجی و حفظ منافع بیمه گران و بیمه گذاران (Download Paper) 16th National Insurance and Development Conference
10 بازاریابی اخلاقی (Download Paper) 2nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
11 بازاریابی داخلی و توسعه سرمایه انسانی در سازمان های خدماتی (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
12 بررسی ابزارهای مبارزه با ریسک پولشویی در بیمه مرکزی ایران (Download Paper) 2nd International Conference on tools and management techniques
13 بررسی الگوهای بانکداری و بیمه مبتنی بر عقد مضاربه در اسلام (Download Paper) 3rd Islamic Finance Conference
14 بررسی برخی از عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه در ایران (Download Paper) National Conference on New Models in Management and Business with the Approach to Supporting National Entrepreneurs
15 بررسی تاثیر اعتماد و وابستگی کاربران شبکه های اجتماعی و مشارکت آنها در رفتارهای تبلیغاتی دهان به دهان (Download Paper) International Conference on Behavioral Science and Social Studies
16 بررسی تاثیر تعهد به برند و عشق به برند بر تبلیغات شفاهی مثبت (Download Paper) 1ST national conference of modern management and sustainable planning in Iran
17 بررسی تاثیر عوامل استرس زای محیط شغلی بر نوآوری کارکنان با در نظرگرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی عاطفی در صنعت بیمه (Download Paper) 4th International Conference on Management, Trade and Economic Development
18 بررسی تاثیر عوامل فعالیتهای منابع انسانی بر عملکرد سیستم جبران خدمات (Download Paper) 5th National Conference and 3nd International Conference on Accounting and Management
19 بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان در تولیدی پروتئین سویپاکبهشهر (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
20 بررسی تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد کسب و کار با در نظر گرفتن نقش میانجی گری مزیت رقابتی مورد مطالعه: اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران (Download Paper) 2nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
21 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و فناوری اطلاعات برکارآفرینی سازمانی (Download Paper) 1ST national conference of modern management and sustainable planning in Iran
22 بررسی تاثیررفتارشغل یابی و عدم رضایت شغلی برتمایل به ترک شغل کارکنان شرکت های بیمه (Download Paper) 1ST national conference of modern management and sustainable planning in Iran
23 بررسی تاثیرفناوری اطلاعات بریادگیری سازمانی دربیمه های خصوصی شهرکرج (Download Paper) 1ST national conference of modern management and sustainable planning in Iran
24 بررسی تأثیر حمایت سازمانی بر رضایت شغلی در شرکت های بیمه (Download Paper) New Horizons International Conference on Management Sciences and Accounting, Economics and Entrepreneurship
25 بررسی تأثیر عوامل محیطی، سازمانی و فردی بر کارآفرینی شرکتی (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
26 بررسی تأثیر فعالیت منابع انسانی بر روی عملکرد سازمان با نقش میانجیگری مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی تهران (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
27 بررسی تأثیرات فعالیت های اقتصادی شرکت های واردکننده بر عملکرد شرکت های صادرکننده کوچک و متوسط (Download Paper) 2ND International Conference on Management and Industrial Engineering
28 بررسی تطبیقی مدیریت تعارض از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب علمی (Download Paper) 2nd international conference on urban development management and economic cohesion
29 بررسی تطبیقی نظارت بر صنعت بیمه در ایران و چند کشور منتخب (Download Paper) 20th National Conference on Insurance and Development
30 بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و بهبود عملکرد از دیدگاه کارکنان اداره کل واگن های راه آهن ایران (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
31 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارمندان بیمه (Download Paper) International Conference on Management, Economics and Marketing
32 بررسی رابطه بین مقاومت کارکنان در برابر تغییر و ساختار سازمانی مورد مطالعه: سازمان های ارایه دهنده خدمات دولتی استان خراسان رضوی (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
33 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خلاقیت مورد کاوی: هتل های بین المللی شهر تهران (Download Paper) 1st National Conference on Business Management
34 بررسی رابطه نشاط وبرداشت کارکنان از پرهیزگاری سازمانی با تعهد سازمانی در صنعت بیمه (Download Paper) National Conference on Accounting and Management
35 بررسی رابطه ی بهره وری شرکت و مدیریت استراتژیک منابع انسانی(مورد مطالعه : کارخانجات منتخب بافندگی تهران) (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
36 بررسی رابطه ی هوش معنوی با مشتری مداری باتوجه به نقش میانجی اخلاق حرفه ای کارکنان (Download Paper) 2nd National Congress of Pivotal Issues in Management
37 بررسی رفتار اخلاقی فروشندگان دروفاداری مشتریان بیمه های عمر (Download Paper) 4th Conference on Insurance Business
38 بررسی شیوه مدیریت منابع انسانی و تغییرات آن در ژاپن (Download Paper) The 4rd National Conference on New Approaches to the Humanities Challenges and Solutions
39 بررسی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تبلیغات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی (Download Paper) International Conference on  humanities and behavioral studies
40 بررسی عوامل تأثیر گذار بر حمایت سازمانی (Download Paper) New Horizons International Conference on Management Sciences and Accounting, Economics and Entrepreneurship
41 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی در پرستاران (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
42 بررسی عوامل موثر بر عملکرد سیستم جبران خدمات در شرکت های بیمه خصوصی شهرکرج (Download Paper) 5th National Conference and 3nd International Conference on Accounting and Management
43 بررسی عوامل موثربرترک شغل کارکنان شرکت های بیمه مطالعه مورد: شرکت های بیمه خصوصی وابسته به بانکها درتهران (Download Paper) 1ST national conference of modern management and sustainable planning in Iran
44 بررسی عوامل موثربرتعهدبه برند موردمطالعاتی: بیمه های خصوصی وابسته به بانکها درتهران (Download Paper) 1ST national conference of modern management and sustainable planning in Iran
45 بررسی قابلیت های مدیریت دانش بر خلق ایده های نوآورانه مطالعه موردی: بیمه توسعه در استان مازندران (Download Paper) 6th Conference on Knowledge Management
46 بررسی موانع توسعه بیمه الکترونیک در نمایندگی های فروش بیمه درشیراز (Download Paper) 2nd National Conference on Management Information and Communication Technology
47 بررسی نقش اخلاق حرفه ای فروشندگان بیمه بر رضایت مشتریان (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
48 بررسی نقش بهره گیری از نیروی انسانی پویا درموفقیت بازاریابی بیمه های عمر درشرکت های بیمه (Download Paper) 4th Conference on Insurance Business
49 بررسی و اندازه گیری تاثیر محیط آموزشی بر کمیت خلاقیت عملکردی (مورد مطالعه: معلمان شهر قیدار) (Download Paper) International Conference on Management, Accounting, Banking and Economics on the horizon of Iran 1404
50 بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمه شخص ثالث اتومبیل (خسارات بدنی) (Download Paper) 23th National Conference on Insurance and Development
51 بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان درکسب اطلاعات بازاریابی و خلق ارزش برای مشتریان (Download Paper) 2nd National Congress of Pivotal Issues in Management
52 بیمه عمر، راهکارها و چالش ها (Download Paper) Integrated Conference Management Sciences and Accounting
53 تاثیر بازارگرایی نیروی فروش بر خلاقیت، اجرای نوآوری و عملکرد فروش (Download Paper) Fourth National Conference on Applied Research in Management Science, Economics and Accounting of Iran
54 تاثیر فعالیت های بازاریابی بر کیفیت روابط در صنعت بیمه (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
55 تاثیر قابلیتهای بازاریابی با توجه به نقش تعدیل کننده ی استراتژی ، قدرت سازمانی و گرایش بازار بر عملکرد شرکت (Download Paper) 1st National Conference on Management and Global Economy
56 تاثیر کیفیت رابطه بر رضایت مصرف کننده، تمایل به خرید مجدد، تداوم رابطه و تبلغیات دهان به دهان در صنعت بیمه (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
57 تاثیر گرایش به فناوری های نوآورانه در جذب مشتریان نسل های دیجیتال (Download Paper) 25th National Conference on Insurance and Development
58 تاثیر گسترش بیمه های عمر بر اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
59 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بیمه عمر (Download Paper) 14th National Insurance and Development Conference & Life Insurance
60 تبدیل تهدید پناه جویان به فرصت با استفاده از بازاریابی نهضت، برند حلال و خوشه های حلال (Download Paper) Sixth National Conference on Industrial Management and Engineering with Emphasis on Entrepreneurship in Industries
61 تبیین نقش سرمایه فکری بر روی نگهداری و رضایت شغلی منابع انسانی اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
62 تجارت و شناسایی باند تبانی در بازار مالی (Download Paper) 6th National Conference and 4th International Conference on Accounting and Management
63 تطبیق شاخص های نظارت و کنترل در اسلام و سایر مکاتب مدیریتی و ارایه الگوهای نظارت وکنترل دراسلام (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
64 تعیین میزان رضایتمندی مشتریان (کشاورزان) کارگزاران خصوصی بیمه ی کشاورزی در استان مازندران (Download Paper) 21th National Conference on Insurance and Development
65 جایگاه برند حلال در تجارت اسلامی (Download Paper) Scientific Conference on Management, Applied Economics and Business
66 جست و جویی در وضعیت حقوق و دستمزد آمریکا ( با تمرکز بر مقایسه تهران و نیویورک ) (Download Paper) 2nd National Conference on Research of Management Science
67 راهکارهای توسعه ی بیمه در صنایع پتروشیمی (Download Paper) 17th National and 3rd International Conference on Insurance and Development
68 روش های افزایش بهره وری نیروی انسانی با رویکرد اسلامی (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
69 روشهای نوین فروش خدمات بیمه ی شخص ثالث و بدنه اتومبیل مورد مطالعه نمایندگی خدمات بیمه ی ایران خودرو (Download Paper) 4th Conference on Insurance Business
70 رهنمودهایی برای توسعه رقابت در بازار بیمه کشور با بهره گیری از تجارب ژاپن (Download Paper) 11th National Conference on Insurance and Development & Competition
71 ساختار نظارت مالی بر صنعت بیمه و مدل های مطرح در این حوزه (Download Paper) 20th National Conference on Insurance and Development
72 شبکه های اجتماعی و خدمات پس از فروش الکترونیکی برای نفوذ بیمه در سطح کسب و کارهای بزرگ (Download Paper) 01st Conference on Electeronic Insurance
73 شرایط پاداش و تأثیرآن بر گرایش کیفیت خدمات ونگرش کارکىان (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
74 شناخت تعارض و تأثیرات آن بر رفتار سازمانی (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
75 شناسایی صنعت حلال در مواد غذایی و راه های ارتقای جایگاه آن در دنیا (Download Paper) 3rd International Management Conference, Accounting and Knowledge Based Economics with Emphasis on Resistance Economics
76 شناسایی و رتبه بندی قابلیتهای سازمانی موثر بر موفقیت برنامه های مدیریت دانش در صنعت بیمه (Download Paper) 18th National and 4th International Conference on Insurance and Development
77 طراحی شغل و توسعه مهارت در محل کار (Download Paper) Fourth National Conference on Management, Accounting and Economics
78 فرهنگ سازمانی (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
79 کارآفرینی در صنعت بیمه (Download Paper) The first national conference of insurance industry's business environment
80 کاربرد تکنیک DEA با تاکید بر خروجی نامطلوب در ارزیابی و تعیین کاراترین شعب در صنعت بیمه (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
81 کاربست تکنیک تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی کانال های توزیع بیمه (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
82 کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مروری بر جایگاه شراکت استراتژیک در توسعه محصول جدید بیمه ای (Download Paper) 12th International Conference on Strategic Management
83 محرک های اقتصادی و فرهنگی کارآفرینی (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
84 مدل های کاربردی کسب و کارهای الکترونیکی در بیمه الکترونیک (Download Paper) 01st Conference on Electeronic Insurance
85 مدیریت استعداد: مفاهیم، ابعاد و چالشها (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
86 مدیریت بحران و صنعت بیمه (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
87 مدیریت ریسک بنگاه و مراحل ایجاد آن (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
88 مروری بر جنبه های مختلف عوامل استرس زای محیط شغلی بر نوآوری کارکنان در سازمان (Download Paper) The First International Conference on New Approaches in Business and Accounting Management with Emphasis on Value Creation and Resistance Economics
89 مروری بر مفاهیم کیفیت خدمات و رضایت مشتریان (Download Paper) First National Conference on R & D in Management and Resistance Economics
90 مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزه های دینی و سبک های رهبری در مکاتب غربی (Download Paper) 6th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
91 مطالعه تطبیقی نظام نظارت در بازار بیمه سایر کشورها (Download Paper) 16th National Insurance and Development Conference
92 مطالعه در مورد کیفیت زندگی کاری، عوامل کلیدی و کاربردهای آن (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
93 معرفی پوشش های جدید بیمه ای خرد و کلان به صنعت بیمه کشور (Download Paper) 15th National Insurance and Development Conference & Evolution
94 ناامنی شغلی؛ آسیب پذیری سلامت کارکنان و بروز رفتارهای غیراخلاقی طرفدار سازمان (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
95 نظارت مطلوب بر صنعت بیمه و فعالیت های بیمه گری بر اساس ارزیابی شرکت های بیمه با استفاده از تحلیل شبکه فازی (Download Paper) 20th National Conference on Insurance and Development
96 نقش ارتباط موثر سازمانی در مربی گری (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
97 نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 3rd  national conference of modern management and sustainable planning in Iran
98 نگاهی به داده کاوی در مدیریت دانش (Download Paper) 1st international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence