Doctor Saeid Karimi

Doctor Saeid Karimi

Doctor Saeid Karimi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Saeid Karimi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary The 4th Conference on Environmental Planning and Management Tehran 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 Impact of cultural factors on the elderly utilization from healthcare services provided by Isfahan University of Medical Sciences’ Hospitals - 2014 (Download Paper) International Journal of Educational and Psychological Researches Volume: 3, Issue: 2
2 بررسی تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل AIDS به منظور اولویت بندی تخصیص یارانه (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 13, Issue: 39
3 مقایسه دو ترجمه کتاب اقتدابه محمد (ص) (Download Paper) Journal Of Mirror Research Volume: 25, Issue: 1
4 مکانیابی توسعه ی شهری با منطق فازی و ترکیب خطی وزنی و تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای مطالعه ی موردی: شهرستان کاشان (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 27, Issue: 105
5 نقش میانجی خودکارآمدی در مزیت های یادگیری منتسب به تمرین دوتایی و انفرادی (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 6, Issue: 22
Conference Papers
row paper title conference name
1 Assessment of Waste Load Allocation scenarios in a River (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
2 آرسنیک و انتشار آن در شهرستان قروه (Download Paper) 2nd national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
3 آسیب شناسی تعاونی های تولید کشاورزی در ایران ( بررسی موانع توسعه تعاونی های تولید در اقتصاد کشاورزی ایران، مطالعه موردی استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ ) (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
4 آشکارسازی تغییرات اقلیمی در حوضه آبخیز دماوند (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
5 آنالیز زلزلة سازه های نامتقارن لغزشی (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
6 آنالیز کرنش در فرآیند انجماد بلوم های فولادی درحین ریخته گری پیوسته (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
7 اثر تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری حرکتی با تاکید بر نقش میانجی خودکارآمدی (Download Paper) The first national student conference of the Society for Behavioral and Sports Psychology
8 اثر جزئیات موجود در اتصالات مفصلی معمول برصلبیت قاب های مهاربندی شده (Download Paper)
9 اثر مواد جاذب رطوبت بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی ذرت سیلو شده با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی (Download Paper) 8th congress of new technologies to achieve sustainable development
10 اثر مواد جاذب رطوبت بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی ذرت سیلو شده با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی (Download Paper) 8th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
11 اثرات بهداشت ایمنی و محیط زیستی استفاده از نانو ذرات نقره در گندزادیی آب (Download Paper) 4th Comperhensive Conference on Disaster Management & HSE
12 اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز و سفید (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
13 ارائه مدل ترکیبی سنجش عملکرد کارکنان شاغل در صف(شعبه های بانک) بر مبنای روش برنامه ریزی خطی و با استفاده از شناسایی KPI های تخصصی مسئولیت ها (Download Paper) Second International Congress of Science and Engineering
14 ارزش گذاری اقتصادی کارکرد ترسیب کردن با استفاده از مدل یکپارچه خدمات اکوسیستمی IVNEST (Download Paper) Twelfth National Congress of Progressive Pioneers
15 ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر روی خدمات اکوسیستمی (ذخیره و ترسیب کربن) در راستای تحقق توسعه پایدار سرزمین (Download Paper) The 2nd National Conference on Approaches to the Land of Iran
16 ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه 4 (Download Paper) 1st annual congress of world energy crisis
17 ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث سد به روش های چک لیست و ماتریس (ICOLD مطالعه موردی: سد ژاوه) (Download Paper) 2nd International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
18 ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده از روش DPSIR (Download Paper) 3rd Regional Conference on Climate Change and Global Warming
19 ارزیابی تناسب میزان روشنایی در محیط کار و تاثیر آن بر بهبود عملکرد و کاهش خطای انسانی مطالعه موردی: واحد مبدل سازی شرکت اتمسفر (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
20 ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه فضای سبز شهری با استفاده از روش ANP فازی (FANP) (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
21 ارزیابی توان تجدیدحیات جنگل در ارتباط با جهت های مختلف جغرافیایی با رویکرد سیمای سرزمین (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
22 ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در صنعت تولید خودرو به روش REBA (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
23 ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در چهارچوب HSE با استفاده از روش MERMOS (مطالعه موردی: واحد بازیافت زباله کهریزک تهران ) (Download Paper) 3rd National Conference on Managing Metropolises with an Approach to Safety, Health and the Environment
24 ارزیابی میزان سطح آگاهی کارکنان اداره اتاق بازرگانی استان بوشهر درخصوص مفاد کنوانسیون سایتیس و اهمیت آن در حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض دریایی و بررسی رابطه آن با سطح تحصیلات و جنسیت (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Development of the Persian Gulf
25 ارزیابی نقاط ضعف و قوت ساختار مدیریت شرایط اضطراری در یک شرکت بهره برداری نفت و گاز (Download Paper) 3rd International Management Conference, Dynamic Accounting and Auditing
26 ارزیابی نگرش بهره برداران کشور نسبت به حفاظت از منابع آب و خاک (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
27 ارزیابی و مدیریت ریسک بر منبای الزامات سیستم های مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
28 ارزیابی و مدیریت ریسک فازی در صنایع فرآیندی- مطالعه موردی: خطوط لوله گاز (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
29 ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستانهای استان اصفهان قبل و بعدازاجرای طرح تحول نظام سلامت (Download Paper) 1st international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
30 استراتژی های مناسب برای شرکت یدک نوید با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP (Download Paper) National Conference on Scientific Research in the World in Management, Accounting, Law and Social Sciences
31 استفاده از GIS در مطالعات الگوهای سیمای سرزمین شهری (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
32 استفاده از بازیهای شبیهساز در آموزش کارآفرینی: نگاهی بر بازی کسب و کارسیمونچر (Simventure) و بیزکفی (Bizcafe) (Download Paper) 2nd national conference on computer games; Opportunities and Challenges
33 اولویت بندی عوامل موثر برتوسعه بکارگیری مدیریت دانش در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور پیشوا) (Download Paper) 3rd International Conference on Research in Science and Engineering
34 اولویت بندی فاکتورهای موثر در برنامه ریزی استراتژیک شرکت یدک نوید با استفاده از مدل تلفیقی AHP (Download Paper) National Conference on Scientific Research in the World in Management, Accounting, Law and Social Sciences
35 اولویت بندی وروندیابی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی با استفاده ازروش های آماری تحلیل عاملی PCA و آزمون من ـ کندال منطقه موردمطالعه: حوزه آبخیز شهرسورک واقع دراستان مازندران (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
36 اهمیت بهداشتی و میزان شیوع سیستی سرکوس بوویس در کشتارگاه پرتوی استان قم در سال 1391 (Download Paper) 03rd National Food Security Seminar
37 Brachytherapy in patients with recurrent ocular surface squamous neoplasia: a case series study (Download Paper) 8th Iranian Ophthalmology and Eye Science Research Conference
38 Subfoveal Choroidal Thickness Changes Following Cataract Surgery in Patients with Diabetes Mellitus comparing with non-diabetic patients (Download Paper) 8th Iranian Ophthalmology and Eye Science Research Conference
39 برآورد ارزش تفریحی رودخانه ی لیقوان چای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
40 بررسی اثرات شهر در محیط زیست (Download Paper) 4th Environmental Conference and Exhibition
41 بررسی اثرات شهر در محیط زیست (Download Paper) The first National Sustainable Development Conference and Urban Management with a Citizen Relaxation Approach
42 بررسی پهنه بندی روند تجمعی بلندمدت تغییرات TDS درمنابع آب وخاک های کشاورزی دشت همگان (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
43 بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development
44 بررسی تاثیر فعال سازی مکانیکی درفرآیند سنتز اکسید روی نانوساختار از سولفید روی (Download Paper) 1st International and 6th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
45 بررسی تغییرات بارش و دما در حوضه آبخیز هراز از طریق آزمون های آماری (Download Paper) 3rd Regional Conference on Climate Change and Global Warming
46 بررسی جنبههای مختلف مرتع از لحاظ بهرهبرداریهای فرعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیزبابلرود) (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
47 بررسی رابطه اشتیاق کارآفرینانه با قصدکارآفرینانه ی دانشجویان (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development
48 بررسی رابطه بین مدیریت زمان با کیفیت خدمات از دیدگاه کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در سال 1393 (Download Paper) 1st National Conference on Modern Approaches to Accounting and Management
49 بررسی رابطه ی قناعت و رضایت از زندگی در دانشجویان متاهل (Download Paper) National Conference on New Approaches to the Humanities in the 21st Century
50 بررسی روند تجمعی بلندمدت تغییرات PH درمنابع اب وخاک های کشاورزی دشت همگان (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
51 بررسی سنتز ایمین از(R)-2- پی پیریدین - 1 -ایل) متیل) سیکلوهگزانون با بنزیل آمین در شرایط مختلف دمایی، به روش تئوری تابعی چگالی (Download Paper) 3rd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
52 بررسی شاخص های موثر در تعیین سیماری اکولوژیکی حریم و پهنه بندی رودخانه ها (Download Paper) 2nd National Conference on Science, Geography
53 بررسی عملکرد توپی پره دار در شفت پروانه کشتی (Download Paper) 1st Marine Naval Conference
54 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژیهای حفاظت خاک توسط کشاورزان در استان مرکزی (Download Paper) 09th Soil Science Congress of Iran
55 بررسی فرآیند بهینه سازی توپولوژیک ورق با مادهی مدرجتابعی به روش SIMP (Download Paper) 25th Annual Conference of Mechanical Engineering
56 بررسی کارایی شرکت های صادرکننده ی نمونه و ارائه ی الگوی اثربخش صادراتی با تلفیقروش لایه ای (پله ای) تحلیل پوششی داده ها( DEA )و برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP) (Download Paper) 1st International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
57 بررسی مدل آنالوگ جهت آموزش های HSE به روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
58 بررسی مدل های پیش بینی پراکنش آبزیان در منابع دریایی (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
59 بررسی مسیر احتمالی انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق روش تاپسیس فازی و WLC (Download Paper) International Conference on Society and Environment
60 بررسی معیارهای زمینشناسی موثر در مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه با استفاده از منطق تقاطع در محیط ) GIS مطالعه موردی : استان سیستان و بلوچستان ) (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
61 بررسی معیارهای موثر خاک شناسی در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه با استفاده از منطق تقاطع در محیط GIS (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (Download Paper) 04th Conference of Geology and the Environment
62 بررسی مکان یابی کارخانه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP فازی و TOPSIS (Download Paper) Second International Conference on Mechanical Engineering, Industries and Aerospace
63 بررسی میزان شیوع و اهمیت بهداشتی و اقتصادی ناشی از کیست هیداتیک شتر تک کوهانه درکشتارگاه صنعتی استان قم (Download Paper) 03rd National Food Security Seminar
64 بررسی نقش تجارت الکترونیک دربهبود حمل ونقل دریایی (Download Paper) 16th Conference on Marine Industries
65 بررسی نقش مدیریت چرخه عمر محصول در توسعه محصول جدید (مطالعه موردی کارخانه پارس سرام) (Download Paper) 3rd International Conference on Research in Science and Engineering
66 بررسی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان نسبت به کار در محیط روستا (Download Paper) 3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education
67 بررسی نگرش کشاورزان استان همدان نسبت به حفاظت خاک (Download Paper) Soil Environment and Sustainable Development Conference
68 بررسی نیازهای آموزشی کشاورزان در زمینه بهره برداری مناسب از منابع خاک و آب (Download Paper) Soil Environment and Sustainable Development Conference
69 بررسی و مقایسه تغییرات بارش در استان مازندران (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
70 بررسی وپهنه بندی روندتجمعی بلندمدت تغییرات سختی کل آب درمنابع آب و خاک های کشاورزی دشت همگلان (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
71 بررسی وضعیت جذب تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه (Download Paper) National Conference on Sustainable Development of Kermanshah Province
72 برنامه ریزی سیستم تولید با وجود نیروگاه های بادی (Download Paper) 14th Iranian Conference on Electric Engineering
73 بکارگیری روش HAZOP در ارزیابی ریسک خطوط لوله گاز (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
74 بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرآیند لیچینگ فرانکلینیت در محیط اسید سولفوریک با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطحی (Download Paper) 6th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
75 پاستوریزاسیون شیر با استفاده از تکنولوژی غیر حرارتی CHIEF (Download Paper) 2nd International Conference of Food Industries
76 پیش بینی آثار سناریوهای مختلف هدفمندی یارانه ها بر تقاضای برق خانگی با استفاده از شبکه های عصبی (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
77 پیش بینی مصرف برق خانگی باتوجه به هدفمندنمودن یارانه ها (Download Paper) National Conference on Privatization in Iran
78 تاثیر آزادی اقتصادی بر شاخص های سلامت :مقایسه ایران با سایر کشورهای خاورمیانه (Download Paper) Second Seminar on Health Economics
79 تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (Download Paper) 02nd Student Conference of Entrepreneurship
80 تاثیر تغذیه ذرت سیلو شده با مواد جاذب بر قابلیت هضم و فراسنجه های خونی در گوسفند (Download Paper) 8th congress of new technologies to achieve sustainable development
81 تاثیر تغذیه ذرت سیلو شده با مواد جاذب بر قابلیت هضم و فراسنجه های خونی در گوسفند (Download Paper) 8th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
82 تجزیه و تحلیل پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی زیرگذر‌های شهری ( مطالعه موردی :زیرگذر جوادیه) (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
83 تحلیل اثر بازاریابی رابطه مند برکیفیت خدمت، کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سرمایه گذاری (Download Paper) 1st International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
84 تحلیل سیمای سرزمین بر روی فضاهای سبز شهری (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
85 تحلیل کارایی شرکت های صادرکننده ی نمونه با استفاده از روش لایه ای (پله ای) تحلیل پوششی داده ها(DEA) (Download Paper) 1st International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
86 تحلیل مشکلات استفاده از کسب و کار الکترونیکی در صنعت گاز (Download Paper) 1st International Conference on Industrial Engineering, Management and Accounting
87 تحلیل معیارها و پارامترهای موثر در مکانیابی مناطق صنعتی با رویکرد حفاظت از محیط زیست (Download Paper) The first international conference and the third national conference on sustainable management of soil and environment resources
88 تحلیل نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد دانشی با ارائه یک مدل (Download Paper) National Conference on Entrepreneurship, cooperation, economic jihad
89 تعیین مدل بهینه پیشبینی جریان وجوه نقد آتی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ذرات شبکه عصبی (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
90 توسعه صلاحیت شناسایی فرصت های کسب و کار در دانشجویان با استفاده از تکنینک های خلاقیت (Download Paper) 1st International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business
91 تهیه مدل مفهومی تاب آوری باغات شهری منطقه موردی: شهرداری منطقه یک تهران (Download Paper) National Congress on New Urban Management and Planning
92 جایگزینی سوخت فسیلی به جای سوخت نباتی (مطالعه موردی: مناطق عشایری استان لرستان (Download Paper) 2nd Iranian Geography Student Congress
93 دستیابی پایدار به اعتبار کربن با انجام پروژه های حامی CDM (Download Paper) 4th Comperhensive Conference on Disaster Management & HSE
94 روش تدوین دستورالعمل تحلیل ظرفیت در بزرگراه هابر پایه دستگاه های ترافیک شمار (مورد مطالعاتی راه های استان همدان) (Download Paper) 2nd conference of intelligent road transportation systems
95 ساخت سلول های خورشیدی قابل بازیافت از درختان (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
96 ساخت سلول های خورشیدی قابل بازیافت از درختان (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
97 سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت گردشگری عشایری (Download Paper) 3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
98 شبیه سازی عددی فرایند انجماد در ریخته گری پیوسته به روش بدون شبکه نقطه محدود (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
99 شناسایی مولفه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی کارآفرینی پایدار روستایی (Download Paper) Second National Conference on Entrepreneurship at Sharif University of Technology
100 ضرورت بررسی خستگی مفرط دربخش عملیاتی راهنمایان دربنادر (Download Paper) 17th Conference on Marine Industries
101 ظرفیت بردواثر آن در ارتقا اثر بخشی فرآیند ارزیابی اثرات (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
102 عوامل محیطی و فرهنگی موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (Download Paper) 01st Student Conference of Entrepreneurship
103 قابلیت استناد قراردادها در فقه، حقوق ایران و فرانسه مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران (Download Paper) 6th National Conference on Law and Judicial Studies
104 کارآفرینی روستایی: چالش ها و فرصت ها (Download Paper) 1st National Conference on Agriculture and Development
105 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS)در مطالعات منابع آب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بنادک سادات، استان یزد) (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
106 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران زلزله (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
107 گردشگری روستایی یکپارچه راهی به سوی توسعه روستایی پایدار (Download Paper) 3rd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
108 مدل سازی ریاضی دوهدفه برای تهاتر حسابهای فی مابین در شرکتهای ذیل یک هلدینگ (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
109 مدلسازی آثار هدفمند نمودن یارانه ها بر بازار برق ایران با استفاده ار پویایی های سیستم (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
110 مدلسازی آثار هدفمند نمودن یارانه ها بربازار برق ایران با استفاده از سیستم های دینامیکی (Download Paper) National Conference on Privatization in Iran
111 مدلسازی انتشار آلاینده های هوا (ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح کارخانه سیمان الماس خلخال) (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
112 مدلسازی پراکنش آلایندههای هوای نیروگاه سیکل ترکیبی دامغان (Download Paper) 1ST International Conference on HSE in construction projects, mining, oil, gas and power
113 مدلسازی عددی نشت ازکانال های انتقال پساب با درنظرگرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
114 مدیریت استراتژیک منابع انسانی (Download Paper) International conference on management in the 21st century
115 مدیریت پسماندهای بیمارستانی (Download Paper) 2nd International Conference on Environmental Engineering
116 مدیریت حیات وحش ونقش آن در کاهش انقراض گونه ها وتهدیدات زیستی (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
117 مروری بر تاثیر آلودگی هوا در بروز بیماری های روحی و روانی (Download Paper) The 5th National Conference on Recent Innovations in Psychology, Applications and Empowerment
118 مروری بر میزان تولید فاضلاب در صنایع نساجی و ویژگی های فیزکو شیمیایی آن (Download Paper) 4th National Conference on Civil Engineering and Architecture with emphasis on indigenous technologies of Iran
119 مروری برپایش منابع آب های سطحی با تاکید بر رواناب شهری (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Sampling and filtering pollutants
120 مروری برتکنولوژی های معماری در سیستم های توزیعی (Download Paper) International Conference on Applied Research in Information Technology, Computer & Telecommunications
121 مسائل و مشکلات فراروی ساماندهی سواحل شمال کشور (Download Paper) 01st Conference on Environmental Systems Planning and Management Engineering
122 مطالعه ترمودینامیکی- بیوشیمیایی 2- (N- پی پیریدینومتیل) سیکلوهگزانون و ایمین مربوطه (Download Paper) International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
123 مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانال های انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع_غیر اشباع (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering & Architecture & Sustainable Development
124 مطالعه عددی تاثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانال های بتنی با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
125 مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری (Download Paper) National Conference on strategies for facing water crisis in Iran and the Middle East
126 مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از اطلاعات جغرافیایی به روش سیستم AHP ارزیابی چند معیاری نمونه موردی منطقه شش تهران (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
127 مکانیابی صنعت پتروشیمی با استفاده از منطق فازی و مدل ترکیب خطی وزنی ( مطالعه موردی استان همدان ) (Download Paper) 3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
128 موانع ارگونومیکی درمواجهه با نیروی کارسالخورده و اتخاذ راه حل های ارگونومیکی (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
129 نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محیطی شرکت یدک نوید با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP (Download Paper) National Conference on Scientific Research in the World in Management, Accounting, Law and Social Sciences
130 نقش آلودگی بصری در بازاریابی (Download Paper) 2nd International Conference on Environmental Engineering
131 نقش حسابداری در تحقق اهداف اصل 44 (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
132 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) The first regional conference of basic science courses, Challenges and Approaches
133 نقش منظر شهری در خلاقیت (Download Paper) 5TH National Conference on Health, Safety and Environment in the field of HSE elderly and disabled citizens
134 وضعیت بهره وری و عوامل موثر بر آن : دیدگاه مدیران سطوح مختلف بیمارستانهای آموزشی منتخب شهراصفهان درسال 1391 (Download Paper) Second Seminar on Health Economics