Doctor Alireza Safyanian

Doctor Alireza Safyanian

Doctor Alireza Safyanian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (مطالعه موردی:شهرستان خمینی شهر) (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
2 آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و سیمای سرزمین شهرستان خمینی شهر با استفاده ازسنجش از دور و GIS (Download Paper) First National Conference on the Environment
3 آشکارسازی تغییرات سیمای سرزمین ( 1334-386 ) شهر اصفهان با استفاده از روش گرادیان در محیط GIS (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
4 آشکارسازی و پیش بینی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک (Download Paper) Geomatics 1388
5 اثر الگوهای مکانی شهرک‌ها و مناطق صنعتی بر کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
6 اثر فعالیت های کشاورزی بر غلظت فلزات سنگین مس و کروم در برخی از خاک های استان همدان (Download Paper) 01st National Desert Conference
7 اثرات مصرف کود شیمیایی بر تجمع فلزات مس و نیکل و کیفیت خاک های کشاورزی (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
8 ارائه روشی برای ارزیابی آسیب پذیری کاربری های انسانی اطراف تاسیسات مخاطره آمیز صنعتی (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Management
9 ارزیابی الگوی سیمای سرزمین بخش مرکزی اصفهان با استفاده از آنالیز گرادیان (Download Paper) The 1st International Conference of IALE iran
10 ارزیابی تغییرات اراضی کشاورزی اصفهان طی سالهای 1335 تا 1385 با استفاده از GIS (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
11 ارزیابی تناسب اکولوژیک کاربری کشاورزی شهرستان سمیرم با استفاده ازروش میانگین وزنی مرتب شده (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
12 ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بارز و شوار برای جنگل داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) 2nd national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
13 ارزیابی توان پناهگاه حیات وحش قمیشلو با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (Download Paper) 03rd Conference of Environmental Engineering
14 ارزیابی توان سیمای سرزمین برای کاربری تفرجی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعهی موردی درمنطقهی ناژوان در استان اصفهان) (Download Paper) Geomatics 1389
15 ارزیابی فضای سبز شهری با استفاده از اکولوژی منظر (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Landscape and Greenspace
16 ارزیابی قابلیت مدل V-I-S برای تهیه نقشه کاربری اراضی شهری با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (Download Paper) Geomatics 1387
17 ارزیابی وضعیت تناسب محل دفن فعلی پسماندهای شهری نجف آباد با استفاده از GIS و منطق بولین (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
18 ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهرستان کاشان با مدلSWOT (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
19 استفاده از تحلیل ممیزی غیرخطی انعطاف پذیر برای شناسایی مناطق جنگلی مستعدخشکیدگی (مطالعه موردی: استان لرستان) (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
20 استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره برای زون بندی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش قمیشلو) (Download Paper) First National Conference on Environmental Assessment and Management Planning in Iran
21 استفاده از روش فازی در مکان یابی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک (مطالعه مورد: شهرستاننایین) (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
22 استفاده از سطوح نفوذ ناپذیر در طبقه بندی پوشش اراضی و تأثیر آن بر رواناب های شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
23 استفاده از سطوح نفوذ ناپذیر دز طبقه بندی پوشش اراضی به عنوان یک شاخص زیست محیطی (Download Paper) 01st National Conference on Geoghraphy and tourism in Third Millenium
24 انالیز تغییرات کشل واندازه کاربری های اراضی شهر اصفهان با استفاده از GIS ومتریکهای سیمای سرزمین (Download Paper) Geomatics 1389
25 ایجادپایگاه داده توسط GISدر شهرک های صنعتی جهت پایش محیط زیستی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی نجف آباد) (Download Paper) 2nd International Symposium on Environmental Engineering
26 بارز سازی تغییرات گسترش مناطق شهری و کاهش اراضی کشاورزی اصفهان با استفاده از داده های ماهواره ای (Download Paper) 2nd International Symposium on Environmental Engineering
27 بارزسازی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS,RS (مطالعه موردی : فضای سبز شهری اصفهان) (Download Paper)
28 برآورد اقتصادی خدمات اکوسیستم در زیر حوضه لنجانات از حوضه آبریز گاوخونی (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
29 بررسی آشفتگی ها تعارضات انسانی در پارک ملی خجیر (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
30 بررسی آلودگی هوا ناشی از صنایع با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
31 بررسی اثر کاربری اراضی برمیزان نیترات و فسفات آب رودخانه زاینده رود (Download Paper)
32 بررسی اثرات زیست محیطی توسعه معادن در پناهگاه حیات وحش موته با استفاده از سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS (Download Paper) 07th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
33 بررسی امکان پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی (مطالعه موردی: منطقه فلاورجان (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
34 بررسی پراکنش گازهای آلاینده خروجی (CO,NO(x)SO2) پتروشیمی اصفهان با استفاده از نرم‌افزار AERMOD VIEW (Download Paper) First National Conference on Environment, Technology and Economy
35 بررسی پراکنش گازهای آلاینده خروجی )CO،NOx،SO2 پتروشیمی اصفهان با استفاده ازنرم افزار Screen view3 (Download Paper) 2nd conference on air and noise pollution management
36 بررسی تغیرات کاربری اراضی در منطقه بلوک لنجان و نقش آن بر کیفیت آب رودخانه زاینده رود (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
37 بررسی تغییرات الگوهای سیمای سرزمین شهرستان نجف آباددرطی دودهه گذشته (Download Paper) The 1st International Conference of IALE iran
38 بررسی تغییرات الگوهای سیمای سرزمیه در زیستگاه سیاه خروس قفقازی در ذخیره گاه زیستکرهی ارسباران 2001-2011 (Download Paper) The 1st International Conference of IALE iran
39 بررسی تغییرات ساختاری ناشی از شبکه ی جاده در مناطق تحت حفاظت غرب استان اصفهان با استفاده از متریک های سیمای سرزمین (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
40 بررسی تغییرات سیمای سرزمین شهرستان فلاورجان با استفاده از متریکهای سیمایسرزمین و تصاویر ماهواره ای (Download Paper) First National Conference on the Environment
41 بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر لنده بین سال های1369-1394 با استفاده از LCM (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
42 بررسی توانایی مدل CA مارکوف در پیش بینی نقشه پوشش اراضی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (Download Paper) Geomatics 1388
43 بررسی رابطه بین وقوع خشکسالی و پدیده مهاجرت در استان اصفهان (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
44 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اصفهان (Download Paper) 01st National Conference on Geoghraphy and tourism in Third Millenium
45 بررسی روند رشد شهر اصفهان طی 5 دهه گذشته (Download Paper) Geomatics 1387
46 بررسی کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در پایش تغییرات پوشش و کاربری اراضی (مطالعه موردی: منطقه فلاورجان استان اصفهان) (Download Paper) 05th Conference of Environmental Engineering
47 بررسی مدیریت پسماند صنعتی در چهارده واحد صنعتی مختلف شهر اصفهان (Download Paper) 1st International Integrated Conference on  Environmental
48 بررسی و مدلسازی تغییرات شهر اراک (Download Paper) First National Conference on the Environment
49 بررسی وضعیت آلودگی خاک به فلزات سنگین کبالت و کروم (مطالعه موردی شهرستان نهاوند) (Download Paper) 01st National Desert Conference
50 بررسی ویژگی های مناطق جنگلی دارای خشکیدگی بالای 50 % در استان لرستان از لحاظ عوامل فیزیوگرافیک و اقلیمی (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
51 بکارگیری منطق بولین برای یافتن مکان های بهینه صنایع ( مطالعه موردی اصفهان بزرگ) (Download Paper) Geomatics 1388
52 پایش آلودگی خاک به کروم در اراضی کشاورزی استان همدان (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
53 پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی در منطقه ی حفاظت شده ی ارسباران 1987-2011 (Download Paper) The 1st International Conference of IALE iran
54 پایش محدودههای توسعه در پارک جنگلی صفه باتوجه به توان اکولوژیکی زمین (Download Paper) 5th Conference of Applied Geology and the Environment
55 پهنه بندی آلودگی خاک به وانادیوم با استفاده از GIS و زمین آمار (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
56 پهنه بندی ساختارسیمای سرزمین شهراصفهان با استفاده از شش ضلعی (Download Paper) Geomatics 1390
57 پهنه بندی سیمای سرزمین براساس سنجه های الگوهای مکانی (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
58 پهنه بندی کیفیت آب رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخص WQI (Download Paper) The 1st International Conference of IALE iran
59 تحلیل های خشک سالی و سری زمانی شاخص NDVI تصاویر ماهواره ای MODIS جهت پایش تخریب پوشش گیاهی در حوضه زاینده رود (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
60 ترکیب تصمیم گیری چند معیاره با سیستم اطلاعات جغرافیایی برای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
61 ترکیب روش آماری جنگل تصادفی با نظرات کارشناسی برای شناسایی مناطق جنگلی مستعد خشکیدگی در استان لرستان (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
62 تعیین توزیع مکانی فلزات سنگین آهن، کبالت و وانادیوم در خاک سطحی استان همدان (Download Paper) Geomatics 1389
63 تلفیق منطق بولین و مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 03rd Conference of Environmental Engineering
64 توزیع مکانی کادمیم و سرب در خاک های کشاورزی لنجانات اصفهان (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
65 توسعه پایگاه داده برروی فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای Quick Bird مطالعه موردی منطقه چهار شهرداری اصفهان (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Landscape and Greenspace
66 تهیه نقشه برخی از پارامترهای خاک سطحی شهرستان نهاوندبا استفاده از gis و زمین امار (Download Paper) Geomatics 1389
67 سناریو های ردپای آب در حوضه آبریز گاوخونی (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
68 کاربرد ارزیابی ریسک سلامتی فلزات سنگین برای پایش محصول سالم (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
69 کاربرد GIS و RS در طراحی فضای سبز اصفهان (Download Paper) 03rd Conference of Environmental Engineering
70 کاربرد تصاویر ماهواره ای GIS , Quick Bird در مدیریت اراضی گامی به سوی یک شهر الکترونیک (Download Paper) 01st Conferene of Urban GIS
71 کاربرد سنجش ازدور درمدیریت شهری مطالعه موردی منطقه فلاورجان (Download Paper) National Conference on desert ecology, tourism and environmental arts
72 کاربردSWOTدر برنامهریزی استراتژیک زیستمحیطی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (Download Paper) 4th International Conference on Sustainable Development and Urban
73 کمی کردن الگوی سیمای سرزمین شهرستان خمینی شهر اصفهان با استفاده از متریک های سیمای سرزمین (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
74 مدل سازی آلودگی خاک سطحی شهر اصفهان به کادمیم و سرب به روش کریجینگ ناپیوسته (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
75 مدل سازی پراکنش جغرافیایی قوچ و میش وحشی در مواجهه با تغییرات اقلیمی (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
76 مدل سازی توزیع مکانی کل سرب و کل کادمیوم در خاک سطحی شهر اصفهان بروش کریجینگ ناپیوسته (Download Paper) Geomatics 1387
77 مدلسازی ارتباطات اکولوژیکی برای قوچ و میش وحشی( Ovis orientalis isphahanica) بینپناهگاه حیات وحش موته و منطقه حفاظت شده هفتادقله با استفاده از تئوری مدار الکتریکی (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
78 مدلسازی توسعه مکانی شهرستان کاشان با استفاده ازمدل سلولهای خودکار مارکوف (Download Paper) 5th International Conference on Sustainable Development and Urban
79 معرفی مدل رشد شهری SLEUTH به عنوان ابزاری برای پیش بینی و تصمیم گیری (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
80 معرفی نرم افزار HEAT برای ارزیابی زیستگاههای حیات وحش (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
81 مقایسه روش های درون یابی زمین آمار برای پهنه بندی فلز سنگین روی در خاک (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
82 مقایسه کارایی چهار روش طبقه بندی تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه گستره جنگلی زاگرس دراستان لرستان (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
83 مکان یابی استقرار نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک در شهرستان نائین، استان اصفهان (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
84 مکان یابی شهرک صنعتی شهرستان سلسله در استان لرستان با استفاده از روش هایMCE و الگوریتم تکاملی (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
85 مکانیابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش بولین (مطالعه موردی: شهرستان نایین) (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
86 نقشه برداری فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای Quick Bird (Download Paper) Geomatics 1386
87 نقشه سازی اکوسیستم ها در جهت توسعه پایدار شهری (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
88 نقشه سازی اکوسیستم های خشکی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment