Doctor Mansour Jam Zad

Doctor Mansour Jam Zad

Doctor Mansour Jam Zad

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mansour Jam Zad in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIT Management Studies

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آستانه یابی محلی در تصاویر متنی دارای نورپردازی غیر یکنواخت بر اساس تجزیه موجک (Download Paper) 04th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
2 آشکارسازی هیجانات چهره با استفاده از چهره های ویژه و ماشین های بردار پشتیبان فازی (Download Paper) 03rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
3 ارائه یک روش مبتنی بر گروهبندی برای بازشناسی حروف مجزای برخط فارسی به کمک مدل مخفی مارکوف (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
4 استفاده از شبکههای عصبی تئوری تشدید طبیقی در جداسازی نوشتار از تصاویر رنگی با پسزمینههای فانتزی (Download Paper) 04th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
5 استفاده از ویژگی پیچیدگی تصویر 1 در بازیابی تصویر براساس محتوا (Download Paper) 04th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
6 افزایش کارایی الگوریتم های تشخیص لبه از طریق برقراری روابط پشتیبانی بین لبه ها (Download Paper) 03rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
7 تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درختهای چهارتایی به منظور قطعهبندی بافت (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
8 حذف نویز ضربه ای تصویر به کمک یک روش عصبی فازی خود انطباق و خودسازمانده (Download Paper) 09th Annual Conference of Computer Society of Iran
9 شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از شبکه عصبی (Download Paper) 02nd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
10 فشرده سازی تطبیقی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی (Download Paper) 03rd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
11 فیلتر تطبیقی ترکیبی قله - دره، کمینه - بیشینه و میانه برای حذف نویز نقطه ای با حفظ جزئیات تصویر (Download Paper) 04th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
12 کاهش خطا در آشکارسازی سریع چهره در تصاویر (Download Paper) 05th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
13 نظارت بر ترافیک با کمک پردازش تصویر (Download Paper) 02nd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
14 یادگیری پویانمایی چهره برای گفتار فارسی براساس ردیابی سه بعدی چهره (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
15 یک روش مبتنی بر پردازش تصویر برای اندازه گیری پارامتر ترافیکی تعداد خودروها (Download Paper) 02nd Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing