Doctor Morteza Analouei

Doctor Morteza Analouei

Doctor Morteza Analouei

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Morteza Analouei in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIT Management Studies

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 مکانیابی ماشین های مجازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 46, Issue: 1
2 یک روش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرم چاله در شبکه های موردی سیار (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 47, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 آموزش مربی فوتبال براساس الگوهای مطلوب (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
2 ا فزایش کارایی الگوریتمهای کلاسترینگ مبتنی بر روش یادگیری تقویتی (Download Paper) 03rd International Conference on Information and Knowledge Technology
3 ارائه روشی برای بهبود کارایی درحوزه سرویسهای متمایز (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
4 ارائه روشی برای دسته‌بندی دوبه‌دو با روش SVM بر پایه‌ی نظریه‌ی بازی‌ها و الگوریتم آلفا ـ بتا (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
5 ارائه یک الگوریتم بهینه جهت خوشه سازی داده ها بر اساس توابع پتانسیل (Download Paper) 03rd International Conference on Information and Knowledge Technology
6 ارائه یک سیستم پرسش و پاسخ با رده بندی سوالات و جملات کاندید با استفاده از n-gram (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
7 استخراج بردارهای همبستگی واژ ههای فارسی در یک پیکر ه ی متنی بزرگ از اخبار (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
8 استخراج کلمات کلیدی اسناد فارسی (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
9 استخراج و انتخاب ویژگی براساس روش آنالیز واریانس چند متغیره و کاربرد آن در تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
10 استفاده از شبکه های عصبی CC4 برای رده بندی اسناد فارسی (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
11 افزایش کارایی الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر روش یادگیری تقویتی (Download Paper) 01st Iran Data Mining Conference
12 افزایش کارایی لایه LLC با استفاده از کیفیت کانال رادیویی در سرویس GPRS (Download Paper) 08th Annual Conference of Computer Society of Iran
13 الگوریتمی برای تخصیص نرخ جریان ویدیوی چندپخشی ناهمزمان در شبکه پوششی برپایه روکسی (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
14 الگوریتمی برای تخصیص نرخ جریان بهینه در شبکه های پوششی با الهام از مدل زیستی جانداران در طبیعت (Download Paper) 2nd National conference on Soft Computing and Information Technology
15 ایجاد قواعد تصمیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
16 بازیابی خبرهای مرتبط پیشین برای تولید خلاصه های پیشینه-خبر (Download Paper) The National Conference on Software Engineering
17 بکارگیری پروتکل Ethernet در شبکه های بلادرنگ و سیستمهای کنترل توزیعی (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
18 بهبود خوشه بندی ترکیبی با استفاده از تشخیص نمونه های مرزی (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
19 تاثیر وزن گذاری پویا برروی نحوه بکارگیری منابع شبکه درالگوریتمهای مسیریابی حساس به تاخیر (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
20 تخصیص نرخ جریان درشبکه های پوششی با الهام ازمفاهیم اقتصاد خرد (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
21 ترکیب نتایج مراحل مختلف ماشین بردار پشتیبان چند مرحله ای با الهام از روش تعمیم پشته (Download Paper) 1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology
22 تکنیکهای یادگیری ماشین برای دسته بندی متون فارسی (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
23 خلاصه سازی چند سندی متون فارسی با استفاده از یک روش مبتنی بر خوشه بندی (Download Paper) The National Conference on Software Engineering
24 خوشه بندی ترکیبی با استفاده از یک فضای ویژگی جدید (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
25 دسته بندی اسناد متنی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
26 روش مبتنی بر یادگیری فعال در ماشین های بردار پشتیبان نیمه ناظر (Download Paper) 1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology
27 روشی جدید برای آشکارسازی عیب بلبرینگ های موتور القایی با استفاده از شناسایی الگو (Download Paper) 01st Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
28 روشی نوین برای ایجاد مجمع رده بندها با اعمال نویز روی مجموعه داده های آموزشی (Download Paper)
29 سیستم پرسش و پاسخ به زبان طبیعی در حوزه زندگی نامه به زبان فارسی (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
30 شناسایی افراد قابل اعتماد در شبکه های اجتماعی با اتکاء به شهرت و اعتماد شخصی (Download Paper) Conference exploring social networks
31 شناسایی کاربران کامپیوتربکمک ریتم کلیدزنی (Download Paper) 11th Iranian Conference on Electric Engineering
32 طراحی بک روش اقتصادی برای ایجاد درخت ای چند پخشی بین سرورهای شبکه های تلفیقی توزیع محتوا (Download Paper) 1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology
33 طراحی و ارزیابی یک پروتکل Single Sign-On جدید (Download Paper) 09th Annual Conference of Computer Society of Iran
34 غلط یاب املایی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
35 کاهش خطای دسته بندی با افزودن دسته بندهای ویژه جهت افزایش دقت در نواحی پرخطا (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
36 کشف قوانین انجمنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس خوشه‌بندی (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
37 محاسبه میزان تنوع در بین ترکیب کلاسه بندها با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
38 مدل سازی اعتماد با استفاده از توزیع چند جرئی دیریکله (Download Paper) 1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology
39 مدلسازی اعتماد عامل ها با استفاده از آنتروپی توزیع دیریکله (Download Paper) 16th annual International CSI Computer Conference
40 مدیریت منابع مجازی سازی شده به منظور تعدیل بار در مرکز داده رایانش ابر (Download Paper) 1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology
41 مقایسه توان مصرفی در پردازنده های چند پردازشی برای Codecها به عنوان Workload (Download Paper) 16th Iranian Conference on Electric Engineering
42 یک الگوریتم کدکننده صوتی با قابلیت مقیاس پذیری نرخ بیت مناسب برای کاربردهای بلادرنگ (Download Paper) 11th Iranian Conference on Electric Engineering
43 یک روش آماری مبتنی بر پیکره برای جداسازی واژههای به هم چسبیده (Download Paper) 02nd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
44 یک روش مقیاس پذیر برای بهبود دقت سیست مهای بازشناسی با استفاده از دسته بندهای دوتایی (Download Paper) 01st Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems