Doctor Laaya Olfat

Doctor Laaya Olfat

Doctor Laaya Olfat

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Laaya Olfat in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتباط به کارگیری فناوری های پیشرفته تولید، با اولویت های رقابتی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در صنعت نساجی (Download Paper) Journal of Technology Development Management Volume: 1, Issue: 4
2 انتخاب تامین کنندگان مناسب برای برون سپاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و بر مبنای مدل BOCR مورد مطالعه: شرکت آذین تنه (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 12, Issue: 35
3 برخی از عوامل موثر بر اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت صنعتی در مشاغل مرتبط (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 1, Issue: 1
4 بهبود توان عملیاتی بندر شهید رجایی با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری های چند معیاره (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 2, Issue: 4
5 پژوهشی در زمینه کاربرد سیستم تولید به موقع در صنعت خودروسازی ایران (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 6, Issue: 23
6 تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیره موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 11, Issue: 29
7 تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 15, Issue: 45
8 چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 3, Issue: 11
9 چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی مطالعه موردی: تعیین راهبردهای تامین مجموعه های تولیدی بدنه خودرو سمند (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 9, Issue: 25
10 رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین بابه کارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 12, Issue: 32
11 رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تامینکننده و تخصیص سفارش (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 14, Issue: 40
12 شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK با رویکرد فازی مورد مطالعه: پروژه های ساخت تقاطع غیر همسطح در استان بوشهر) (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 8, Issue: 19
13 شناسایی و دسته بندی توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین صنعت فرش دست باف ایران (Download Paper) Iranian journal of Hand Woven Carpet Volume: 10, Issue: 26
14 طراحی یک مدل کاربردی از مهندسی ارزش به منظور بکار گیری در مدیریت پروژه های خدماتی (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 1, Issue: 2
15 عوامل کاهنده اثر شلاقی و نقش کسب و کار الکترونیک بر آن در صنعت خودروی ایران (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 7, Issue: 26
16 محاسبه سطح ذخیره احتیاطی در زنجیره ی تامین با چندین کانال و چندین سطح با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 8, Issue: 21
17 مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیره تامین صنعت پتروشیمی (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 14, Issue: 41
18 مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای مورد: زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 10, Issue: 26
19 مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 6, Issue: 21
Conference Papers
row paper title conference name
1 ابزارهای مدیریت کیفیت درنظام آموزش عالی (Download Paper) 1st Conference on QM in Higher Education & Research with the Approach of Pattern Islamic/Iranian
2 ارائه الگویی جهت جایابی تسهیلات ارائ هدهنده خدمات شهری (Download Paper) 03rd International Management Conference
3 ارائه چارچوب مدیریت روابط مشتری در یک شرکت داروسازی (Download Paper) 05th International Industrial Engineering Conference
4 ارائه رویکردی جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه A ، B و C با هدف کاهش هزینههای موجودی (Download Paper) 5th National Conference and 3nd International Conference on Accounting and Management
5 اعمال محدودیتهای کنترل " وزن نسبی " ورودیها و خروجیها در مدلهای DEA (Download Paper) 04th International Management Conference
6 بکارگیری تکنیکهای داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
7 بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای پشتیبانی تصمیم گیری متخصصین در خصوص اولویت دهی به منابع انرژی تجدید پذیر درایران (Download Paper) 01st International Conference on Energy Management and Planning
8 تعیین اندازه محموله سفارش موجودی در زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده با رویکرد الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 02nd National Conference on Logistics & Supply Chain
9 مدل بسط یافته ای از برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی (HPPr) (Download Paper) 03rd International Management Conference
10 مدلی کارا بر ای انتخاب تامین کننده در زنجیره تا مین (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
11 ملاک های ارزیابی تصمیم برون سپاری در کسب و کارهای تولیدی (Download Paper) 03rd International Management Conference