Doctor Nematolah Akbari

Doctor Nematolah Akbari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Nematolah Akbari in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardEnvironmental Economics and Natural Resources

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیل زیست پذیری در بافت فرسوده شهر اصفهان با تاکید بر استراتژی توسعه شهری (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 6, Issue: 21
2 تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران رشد تعداد شهرها (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 10, Issue: 34
3 شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رای در تحلیل اقتصادی دموکراسی (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 1, Issue: 3
4 مدل سازی مناسب برای تامین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه ی موردی شهرداری اصفهان) (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 1, Issue: 1
5 نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور بر شکلگیری مناطق ویژه علم و فناوری مطالعه موردی اقتصاد ایران (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 9, Issue: 36
6 یکپارچگی اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده از یک روش اقتصاد سنجی فضایی (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 7, Issue: 25
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی کاربرد روش های تجربی در علوم انسانی (Download Paper) National Social Science Congress
2 بررسی تأثیر نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از دیدگاه شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته درکنکور 83-82 (Download Paper) National Social Science Congress
3 پایداری درآمد شهرداریها و توسعه شهری پایدار: مطالعه موردی شهر همدان (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Urban Development
4 تاثیر سیاست های مالی دولت دربخش حمل و نقل شهری بر پدیده نخست شهری در ایران (Download Paper) 2nd Urban Planing and Management Conference
5 تجزیه و تحلیل اثر مخارج ارزی گردشگربین المللی برتقاضا در فعالیت های اقتصادی استان اصفهان (Download Paper) Regional Conference on Tourism
6 تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بردرآمد و هزینه کلان شهرها تشخیص فرایندها و تاثیرات بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
7 تحلیل تاثیر هدفمندی یارانه بنزین برنخست شهری استانهای کشور (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
8 تحلیل تمرکز شهری و تاثیر سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل برآن (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
9 تحلیل و چگونگی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها برهزینه کلان شهر (Download Paper) 03rd Urban Planing and Management Conference
10 تحلیل و چگونگی تأثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر درآمدکلان شهرها (مطالعه موردی شهر اصفهان) (Download Paper) 3rd Municipality Finance Conference
11 تعیین کارایی فنی کشور های آسیایی در تولید محصول برنج بر اساس خوشبینی و بدبینی دراطلاعات و آمار(رهیافت: تحلیل پوششی داده های بازه ای) (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
12 مروری بر مفاهیم و تعاریف مکانیابی با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای عمومی غیرحاشیه ای (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
13 مقایسه وضعیت موجود و مطلوب شهرداریهای استان همدان از نظر کارایی با استفاده از روش DEA (Download Paper) 2nd Urban Planing and Management Conference
14 مکانیابی پارکینگهای عمومی منطقه 4 اصفهان با به کارگیری قضاوتهای زبانی فازی و GIS (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development