Doctor Reza Andam

Doctor Reza Andam

Doctor Reza Andam

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Reza Andam in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefHuman Resource Managment in Sport Journal
Editor in ChiefResearch in Educational Sport

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 17
2 ارایه مدل عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 38
3 ارتباط کمالگرایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ورزشکار (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 2, Issue: 5
4 بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 26
5 بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کمالگرایی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان) (Download Paper) Human Resource Managment in Sport Journal Volume: 3, Issue: 1
6 بررسی تعهد سازمانی نیروهای داوطلب و کارمندان حقوق بگیر ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 1, Issue: 2
7 بررسی تعهد سازمانی و حرفه ای اعضای هییت علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 11
8 راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه های ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 22
9 ساختارعاملی و هنجاریابی پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 10, Issue: 48
10 طراحی برنامه راهبردی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 3, Issue: 7
11 طراحی مدل تصمیم گیری حمایت مالی در ورزش ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 14
12 عوامل موثر بر مدیریت تغییر در دانشکده های تربیت بدنی (Download Paper) Quartery Journal of Public Organizations Management Volume: 3, Issue: 2
13 موانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاه ها (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 1, Issue: 3
14 نقش مسئولیت های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 11, Issue: 53
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارتباط بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (Download Paper) 2nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
2 بررسی ارتباط بین رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی (Download Paper) National Conference of Applied Sciences sports and fitness
3 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان (Download Paper) 2nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
4 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
5 بررسی عوامل موثر بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی (Download Paper) 2nd National Conference on the Accomplishments of  Sports Science and Health PNU
6 بررسی هوش فرهنگی داوطلبان ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
7 تحلیل عاملی مولفه های موثر بر استقرار مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (Download Paper) International Conference on New Horizons in Sport Sciences and Health
8 تکنیک مبتنی بر بدیهیات رویکردی نوین در طراحی سازمان های ورزشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی (Download Paper) 2nd International Conference on Applied Research in Physical Education, Sport Sciences and the Championship
9 جذب و نگهداری داوطلبان ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
10 شناسایی و رتبه بندی مولفه های پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی (Download Paper) International Conference on New Horizons in Sport Sciences and Health
11 عوامل موثر بر مشارکت ورزشی دانشگاهیان: مطالعه جامعه دانشگاهی ایران (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Science of Sport and Health
12 مطالعه موانع مشارکت اساتید و کارکنان دانشگاهها در برنامههای ورزش همگانی (Download Paper) National Conference of Applied Sciences sports and fitness
13 ورزشی دانشگاهیان: مطالعه جامعه دانشگاهی ایران عوامل موثر بر مشارکت (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Science of Sport and Health