Doctor Mokhtar Jlali Javaran

Doctor Mokhtar Jlali Javaran

Doctor Mokhtar Jlali Javaran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mokhtar Jlali Javaran in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefJournal of agricultural biotechnology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 انتقال ژن های اینترفرون گامای انسانی- اولیوسین به گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 1, Issue: 2
2 باززایی رز مینیاتوری هفت رنگ (Rosa hybrida,. cv 'Tanbakeda') از جنین های سوماتیکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 4
3 برآورد ترکیب پذیری عملکرد و اجزاء آن با استفاده از تجزیه دی آلل درارقام طالبی ایرانی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 3
4 تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی آلل (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
5 تجزیه و تحلیل میانگین نسل ها برای بررسی عملکرد و صفات مرتبط به آن در خربزه (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 3
6 تولید و بررسی ساختار کروموزومی و باروری ژنوتیپ های ثانویه تریتی پایرم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 2
7 خروج ناقص خوشه برنج درلاین نرعقیم سیتوپلاسمی و اثرجیبرلیک اسید برآن (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 39, Issue: 1
8 مهندسی ژنتیک نخود (.L arietinum Cicer )برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (armigera Helicoverpa ) (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز برخی از خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن پروانسولین انسانی (Download Paper) 4th Iranian Conference on Bioinformatics
2 آنالیز بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن در گیاهان توتون تراریخت (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
3 آنالیز ترجیح کدونی در ژنوم سیانوباکتری Synechococcus sp. (Download Paper) 4th Iranian Conference on Bioinformatics
4 آنالیز فیلوژنتیک ژن مقاومت به بیماری (R gene) کد کننده پروتئین NBS-LRR در خرما Elaeis guineensis با استفاده از تکنیک AFLP in silico (Download Paper) Scientific Conference and Festival of Iranian Dates
5 اثر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر پروتئین های ذخیره ای بذر گلرنگ پاییزه (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
6 اثر سن کوتیلدون و تنظیم کننده های رشد BAP,NAA برنوساقه زایی و اثرنوع محیط کشت و NAA برریشه زایی کاهو (Lactuca sativa L.) (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
7 اثرتنظیم کننده های رشدبرنوساقه زایی و اثرنوع محیط کشت برریشه زایی و رشدبنفشه آفریقایی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
8 ارزیابی ژنتیکی صفات مهم زراعی در توده های طالبی ایرانی به روش دی آلل (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
9 استفاده از حامل کلروپلاستی برای بیان پروتئین نوترکیب فیوژن نانوبادیAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتریEscherichia coli (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
10 استفاده از ناقل ویروسیTuMVبه منظور بیان موقت ژنGFPدر گیاه توتون (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
11 القای ریشههای مویین در برخی ژنوتیپهای ایرانی گیاه سویاGlycine max L. (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
12 القای کالوس و باززایی درون شیشه ای کاهو (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
13 امکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
14 انتقال ژن اینترفرون گامای انسانی (IFNγ) به گیاه توتون (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
15 انتقال ژن به گیاه کلزا با استفاده از روشهای غیرمبتنی بر کشت بافت (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
16 انتقال ژن پروانسولین انسانی به توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) جهت امکان سنجی خوراکی نمودن (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
17 انتقال ژن پروانسولین انسانی به کلروپلاست گیاه توتون (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
18 انتقال ژن پروانسولین انسانی به گیاه خیار (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
19 انتقال ژن پروانسولین انسانی به گیاه گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکتریوم (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
20 انتقال ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Tpa) به گیاه خیار (Cucumis sativus L) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
21 انتقال ژن لوسیفراز کرم شب تاب به سلول کلزا (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
22 انتقال ژن های اینترفرون گاما انسانی – اولئوسین (pBIIFNγ-Oleosin)به گیاه آفتابگردان(Helianthus annus L.) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
23 انتقال سازه اختصاصی بذر حاوی ژن IFNγ به گیاه توتون و تولید KDEL و KOZAK بهمراه توالی گیاهان تراریخت (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
24 اهمیت و کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
25 CAL- مطالعه عوامل مهم موثر برروی انتقال ژن با آگروباکتریوم به گیاه گوجه فرنگی واریتهJN3 (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
26 باززایی درون شیشه ای اسفناج (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
27 باززایی گیاهچه های درون شیشه ای توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) از طریق کشت برگ و دمبرگ جهت تکثیر و ا نتقال ژن (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
28 باززایی مستقیم درون شیشه ای کاهو (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
29 بررسی اثر ترکیبات هورمونی و فاکتورهای موثر بر رشد ریز نمونه های مختلف کلزا (Download Paper)
30 بررسی امکان ایجاد ریشه های مویینه در گیاه فندق( Corylus avellana L. ) با استفاده از Agrobacterium rhizogenes (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
31 بررسی انتقال ژنی به گیاهان آرابیدوپسیس و کلزا با بهره گیری از خلاء نسبی (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
32 بررسی بیان ژن Strictosidine synthase دخیل درسنتزایندول آلکالوئیدها درگیاه خشخاش Papaver somniferum L (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
33 بررسی بیان ژن پروانسولین انسانی در باکتری E.coli با استفاده از حامل کلروپلاستی pKCZ (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
34 بررسی بیان ژن پروانسولین انسانی منتقل شده به کلروپلاست گیاه توتون (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
35 بررسی بیان ژن پروانسولین انسانی منتقل شده به گیاه توتون (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
36 بررسی بیوانفورماتیکی ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی rd29A در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (Download Paper) 4th Iranian Conference on Bioinformatics
37 بررسی ترانسفورماسیون ریزنمونه ریشه در گیاه Papaver somniferum با غلظت های مختلف کانامایسین (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
38 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام خرمای استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
39 بررسی تولید پروتئین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی نوترکیب (rtPA) در سلول های گیاه خیار تراریخته (Cucumis sativus L) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
40 بررسی حضور ژن t-PA انسانی در نسل دوم گیاهان تراریخته توتون (Nicotiana tobaccum) (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
41 بررسی زمان موثر همکشتی به منظور انتقال ژن به گیاه کاهو (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
42 بررسی فعالیت فسفاتازی آنزیمAtPAP17در گیاهان طبیعی و بیشبیان آرابیدوپسیس تالیانا (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
43 بررسی کنترل ژنتیکی صفات کمی در طالبی با استفاده از تجزیه گرافیکی هیمن (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
44 بررسی گیاهان ترانسپلاستومیک نسل اول توتون حاوی ژن اینتر فرون گامای انسانی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
45 بررسی نقش پروتئین های عبور دهنده غشایی در سرطان مغز با هدف تشخیص و درمان (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
46 بررسی نقش کاتالیزورهای انتقال دهنده فسفات در درمان بیماری مادرزادی ژنتیکی لبر (LCA) (Download Paper) 4th Iranian Conference on Bioinformatics
47 به گیاه خیار (tPA) انتقال ژن فعالکننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Cucumis sativus L.) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
48 بهینه سازی سیستم باززایی در سه رقم گوجه فرنگی به منظور انتقال ژن (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
49 بهینه سازی سیستم کالوس زایی در 3 رقم گوجه فرنگی به منظور انتقال ژن (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
50 بهینه سازی سیستم کالوس زایی یونجه (medicago sativa L.) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
51 بیان پروتیین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسان در نسل دوم تراریخت توتون (Download Paper) The 5th International Conference on Modern Ideas in Agriculture, the Environment and Tourism
52 بیان موفق و بالای پروتئین های نوترکیب انسانی در کلروپلاست، مطالعه موردی: پروتئین فعالکننده پلاسمینوژن بافتی (tPA) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
53 بیان موقت سازه های القا کننده خاموشی زن در چغندر قند به منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVV (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
54 تاثیر غلظت های مختلف اسید جیبرلیک بر کالوس زایی اسفناج (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
55 تأثیر درجT-DNAدر ژنAtPAP17بر فعالیت فسفاتازی گیاهان جهشیافته آرابیدوپسیس تالیانا (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
56 تجزیه و تحلیل گرافیکی زمان رسیدگی و صفات مختلف در تودههای طالبی ایرانی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
57 تولید آنتی بادی نوترکیب در گیاهان (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
58 تولید پروتئین های نوترکیب انسانی در گیاهان (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
59 تولید پروتئین های نوترکیب با استفاده از کشت سلول و بافت گیاهی (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
60 تولید جنین های سوماتیکی ازکالوس های گیاه رز (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
61 تولید گیاه کلزای تراریخت از طریق آگروباکتریوم (Download Paper)
62 ردیابی، تکثیر و توالی یابی بخشی از ژنHMGR در زیره سیاه کرمانی(Bunium persicum) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
63 ریزازدیادی تاج خروس زینتی تریکالر Amaranthus tricolor در شرایط درون شیشهای (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
64 شناسایی و تعیین تنوع ژنوتیپی سویه های بالینی کاندیدا به روش RAPD-PCR (Download Paper) 1st National Conference on New Cellular Molecular Biotechnology
65 شناسایی و جداسازی ژن Strictosidine synthase دخیل درسنتز ایندول آلکالوئیدها درگیاه خشخاش (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
66 کاربرد رپید- پی. سی. آر به عنوان نشانگر دی. ان. ای. برای تعیین چندشکلی جمعیت‌های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci species complex گردآوری شده از روی چهار میزبان در ورامین- ایران (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
67 کلونینگ، انتقال و بیان موقت ژن آنتیژن سطحی هپاتیتB در گیاه توتون با استفاده از ناقل ویروسی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
68 گوجه فرنگی کارخانهای برای تولید پروتئین نوترکیب انسانی tPA (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
69 مطالعه اثر هورمونها برروی باززایی مستقیم نمونه های کوتیلدونی گیاه گوجه فرنگی واریته CAL-JN3 حاصل از تلقیح با آگروباکتریوم گال زا (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
70 مطالعه اثر هورمونها برروی باززایی مستقیم نمونه های کوتیلدونی گیاه گوجه فرنگی واریته CAL-JN3حاصل از تلقیح با آگروباکتریوم گال زا (Download Paper) 2nd international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
71 مطالعه تاثیر شدت نور بر باززایی گیاه از جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L.) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
72 مطالعه ترکیبپذیری و عمل ژن برای صفات مورفولوژیک در تودههای طالبی ایرانی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
73 مطالعه عوامل مهم موثر برروی انتقال ژن با آگروباکتریوم به گیاه گوجه فرنگی واریته -CALJN3 (Download Paper) 2nd international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
74 مطالعه همبستگی بین برخی صفات در پانزده توده طالبی بومی ایران (Cucumis melo L) با تکیه بربای پلات صفات در دو مؤلفه اصلی اول و دوم (Download Paper) 1st National Conference of Melon Production and Processing
75 نشانمند کردن پروتئین های نوترکیب جهت تخلیص سریع تر و ارزان تر (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
76 همسانه سازی فرم کوتاه شده فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (K2S) در ناقل کلروپلاستی توتون (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran