Doctor Ali Mohammad Ahmad Vand

Doctor Ali Mohammad Ahmad Vand

Doctor Ali Mohammad Ahmad Vand

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Mohammad Ahmad Vand in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 جامعه اطلاعاتی، هویت فرهنگی و رسالت دانشگاه ها (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 5, Issue: 19
2 روشفرا ابتکاری (سیم انپ) برای حل مسایل شبکهای (Download Paper) Journal innovation and creativity in the humanities Volume: 1, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه الگوی تلفیقی ارزیابی مدیران و مدیریت های ستادی سازمان های تحقیقاتی پروژه محور بارویکرد 540 درجه (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
2 ارائه مدل پیاده سازی مهندسی سیستم در چرخه حیات طراحی یک موشک پدافندی (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering Research New findings
3 ارائه مدلی پویا برای پذیرش موبایل بانک (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
4 ارائه مدلی دینامیکی ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت اندیشه (Download Paper) 1st International Conference on tools and management techniques
5 ارائه یک الگوی تصمیم برای تعیین استراتژی برونسپاری فعالیتهای نت (مطالعه موردی در یک سازمان دولتی) (Download Paper) 9th International Management Conference
6 اراته یک مدل دینامیک برای مسئله ـ Multiple Allocation P-hub median (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
7 ارایه چارچوبی برای ارزیابی کسب و کارها از منظر مسیولیت پذیری اجتماعی (Download Paper) 1st National Conference on New Thinking in Business Management
8 ارایه رویکردی بومی برای ارزیابی مسیولیت پذیری اجتماعی سازمان (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
9 ارایه مدلی برای پیش بینی تعداد پزشکان و مهندسان مبتنی بر رویکردپویایی شناسی سیستم (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
10 ارایه مدلی جهت انتخاب و اولویت بندی پروژه های سبد در شرکتپیمانکار عمومی (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
11 ارایه یک مدل جهت بررسی ارتباط بین نوع بیمارستان و مدیریت پسماند بیمارستانی به کمک پویایی شناسی سیستم ها(مطالعه موردی:تبریز) (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
12 ارزیابی تامین کنندگان محدود با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه ترکیبی (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
13 ارزیابی کارایی تحلیل پوششی داده با استفاده از سیستم IDMU و ADMU (Download Paper) 2ND International Conference on Management and Industrial Engineering
14 ارزیابی و توسعه راهبردی مدل کسب و کارمطالعه موردی: موسسه آموزشی (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
15 استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی و داده‌کاوی در افزایش رضایت‌مندی شهروندان: موردکاوی شهرداری تهران (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
16 استفاده از تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مرحله طراحی سازه های بتنی پیش ساخته (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
17 استفاده از داده کاوی در مدیریت ارتباط با شهروند: مورد کاوی سامانه 137 شهرداری تهران (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
18 استفاده از دادهکاوی در بهبود مدیریت شهری: موردکاوی سامانه 137 شهرداری تهران (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
19 انتخاب محصولتجاریCOTS)با استفاده از تکنیکTOPSIS و ANP بهبودیافته (Download Paper) 04th International Conference of Iranian Operations Research Society
20 انتخاب مکان مناسب شعب بیمه با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
21 انتخاب مناسب روش های پایدارسازی در پروژه های زیرزمینی با استفاده از فنون MADM (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
22 انتخاب و اولویت بندی پروژه های سبد در شرکت پیمانکار عمومی براساس فرآیند تحلیل شبکه (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
23 اولویت بندی توسط یک سامانه پدافند هوایی فرضی، در مقابله با چند هدف هوایی (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering Research New findings
24 بررسی انواع روش های متداول پایدار سازی در پروژه های ساختمانی کشور و انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
25 بررسی انواع روشهای متداول پایدارسازی گود در پروژه های ساختمانی کشور و انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری (Download Paper) National Conference on Science in applied research, engineering and management in universities, industry and managing of Iran
26 بررسی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی در بین کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری TAM مطالعه موردی: بیمارستان های منطقه 1و 2 شهر تهران (Download Paper) National Conference on the Application of New Technologies in Science and Engineering, Electrical and Computer and IT
27 بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران مالی در قرارگاه سازندگی نوح(ع) (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
28 بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی گردشگران شهر تهران (Download Paper) 4th International Conference on Management, Economics and Development
29 بررسی چالش های کاربرد فناوری اطلاعات و طراحی مدل مناسب برای آن (Download Paper) 1st Conference in Challenges of Information Technology Management
30 بررسی روش های انتخاب ویژگی در نظرکاوی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین با تمرکز بر روی زبان فارسی (Download Paper) 1st National Conference on Business Intelligence (Solutions and Challenges)
31 به کارگیری مدل های استنتاج فازی و روش ماشین بردارهای پشتیبان جهت مدل سازی رویگردانی مشتریان در مؤسسات مالی و اعتباری (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
32 پارادوکس سودآوری بانک های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی شناسی سیستم (Download Paper) The1st national conference of the Iranian Association of Pioneer Systems
33 پیش بینی بلند مدت آورد جریان در نیروگاه کارون 4 تحت تاثیر تغییر اقلیم (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
34 تاثیربخش بندی بازار بر نرم افزارهای مدیریت منابع سازمان (Download Paper) National Conference on the Application of New Technologies in Science and Engineering, Electrical and Computer and IT
35 تحلیل پویایی توسعه بکارگیری انرژی خورشیدی در ایران (Download Paper) The1st national conference of the Iranian Association of Pioneer Systems
36 تحلیل پویایی های عوامل موثر در شبکه زنجیره تامین با رویکرد پویایی های سیستم (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
37 تحلیل دینامیک های تبیین نقشه استراتژی با متدولوژی پویایی شناسی سیستم (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
38 تحلیل رضایتمندی شهروندان با استفاده از تکنیکهای داده کاوی: مورد کاوی شهرداریتهران (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
39 تحلیل شکاف استراتژیک خبرگزاری های بر خط بر اساس مدل swot و space (مطالعه موردی: خبرگزاری ایمنا) (Download Paper) 10th International Conference on Strategic Management
40 تدوین استراتژی صنعت گردشگری شهر اصفهان با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی (Download Paper) 02nd National Conference on Indurtrial Engineering & Systems
41 تدوین یک مدل پویا جهت ایجاد ارتباط مؤثر بین پارامترهای رفتاری موشک (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering Research New findings
42 توسعه استفاده از انرژی های نو در ایران با رویکرد تفکر سیستمی (Download Paper) Interntional Conference on Business Development and Excellence
43 چارچوب مدیریت سبد پروژه در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
44 دستیابی به تناسب استراتژیک در زنجیره تامین با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند هدفه (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
45 رتبه بندی مولفه های موثر برایمنی جاده با روش PCA (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
46 شبیه سازی و تحلیل دینامیکی فرایند اموزش منابع انسانی با رویکرد پویایی سیستم (Download Paper) 1th National Conference on System Approach
47 شناسایی شاخص های کسب و کار الکترونیکی گردشگری ورزشی (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Research in Sport Sciences and Physical Education
48 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجارت الکترونیکی کالای ورزشی (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Research in Sport Sciences and Physical Education
49 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک صادرات خرم آباد (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Management
50 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در بروز تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: صنعت ساختمان سازی در منطقه 22 تهران) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
51 شناسایی و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکردمدیران ستادی سازمانهای تحقیقاتی (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
52 طراحی نقشه استراتژی درشرکت های تولیدی باروش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و کارت امتیازی متوازن (Download Paper) 1st International Conference on tools and management techniques
53 طرح راهبردی توسعه اضطراری ایمنی راه (Download Paper) 01st International Conference on Traffic Accident
54 کاربرد پویایی های سیستم در بررسی رفتار عوامل موثر در برنامه ریزی منابع انسانی و بهره وری سازمان (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
55 کشف الگوهای تواتر موجود در نرخ تصادفات و تلفات در ایران با استفاده از تکنیک خوشه بندی (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
56 مدلی جدید برای کشف نیازهای مشتریان براساس تئوری RFM و تکنیک های داده کاوی FTIS: (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
57 مدلی مناسب در چیدمان واحدهای صنعتی با استفاده از مفهوم فاصله فازی (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
58 ملاحظات طراحی محیط های آموزشی از منظر پدافند غیر عامل (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
59 نقش استراتژیهای توسعه کسب وکارهای کوچک گردشگری در اشتغال وکارآفرینی زنان روستایی (Download Paper) 4th International Conference on Management, Economics and Development
60 نقش رویکرد مدیریت سبد پروژه در گسترش سطح عملکرد دفتر مدیریت پروژه (Download Paper) 7th International Project Management Conference
61 نقش فن آوری اطلاعات و تکنولوژی در ورزش اسکیت (Download Paper) 3rd national conference on sports science and training body in Iran
62 نقش فناوری اطلاعات (IT) در سیستم پلیس و فضاهای مجازی جرائم با رویکردی راهبردی (Download Paper) 02nd International Conference on Information and Communication Technology Management
63 نقش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار (Download Paper) 4th National Conference on New Achievements in Sport Sciences
64 نقش و جایگاه تهیه چارچوب مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در ساختمان های بتنی پیش ساخته (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
65 یک مدل پویایی شناسی سیستم برای مدیریت پروژه سازمان پروژه محور (Download Paper) 13 th International Project Management Conference