Doctor Behrouz Mirzaii

Doctor Behrouz Mirzaii

Doctor Behrouz Mirzaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Behrouz Mirzaii in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Vice-President of the Conference 16 th Iranian Hydraulics Conference Ardabil 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه قانون اختلاط جدید جهت پیش بینی کشش سطحی محلولهای آبی و غیرآبی (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
2 اندازهگیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن، تولید وتزریق امتزاجی گاز (Download Paper) 02nd Iranian Petroleum Engineering Congress
3 انواع روش های حذف آلاینده ای نفتی از خاک (Download Paper) 1st National Conference on Gas and Petrochemical Processes
4 بررسی انواع نیروهای موثر بر حرکت ذرات در جریان های دو فازی درهم سیال-ذره (Download Paper) 4th  national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
5 بررسی پارامترهای موثر بر ایمنی واکنشهای گرمازای همگن در طراحی راکتورهای نیمه پیوسته (Download Paper) 2nd national conference on the development of knowledge-based industries, oil, gas and  6th conference on petrochemical engineering`s day in Bandar Imam   
6 بررسی تاثیر افزودن قندها بر رفتار رئولوژیکی عسل (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
7 بررسی تاثیر هیدرولیز آنزیمی برحلالیت نشاسته (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
8 بررسی تشکیل رسوبات معدنی در طول روش سیلابزنی شیمیاییASPدر میادین نفتی (Download Paper) 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
9 بررسی تهنشینی ذرات در جریانهای دوفازی درهم سیال ذره (Download Paper) 1st national conference on development in science and chemical industry
10 بررسی رفتار رئولوژیکی و خواص فیزیکی مخلوط روغن زیتون با روغن های سویا و آفتابگردان (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
11 بررسی عملکرد غشاهای پلیمری و تحلیل آنها در جداسازی گازها (Download Paper) First Gas,Technology & Development Conference
12 بررسی فرآیند تشکیل رسوبات معدنی درتأسیسات سطحی و زیر سطحی میادین نفتی (Download Paper) 1st international oil, Gas & petrochemical
13 بررسی فرایندهای حذف نیترات از پساب (Download Paper) 1st National Conference on Science and Environmental Management
14 بکارگیری نانوذرات اکسید آهن اصلاح شده در حذف آلاینده های فلزی از آب (Download Paper) The first national conference on environmental research
15 پیش بینی کشش سطحی محلول های آبی برخی ایزومرهای هگزان دی ال (Download Paper) 15th Iranian Natioanl Congress of Chimical Engineering
16 تاثیر فرهنگ در توسعه بیمه های زندگی (Download Paper) 19th National Insurance and Development Conference
17 تاثیر منبع حرارتی خارجی در ایجاد دحتراق و گسترش شعله بر روی جامدات (Download Paper) 3rd International Conference on Advances research in chemistry and chemical engineering
18 تحلیل مدیریت ریسک و شاخص های آن در بیمه های تکمیلی درمان (Download Paper) 24th National Conference on Insurance and Development
19 تهیه نانوبیوپلیمر نشاسته خاک رس و بررسی میزان جذب و عبوردهی بخارآب (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
20 حذف نیترات از محلول آبی با استفاده از ستون جاذب حاوی زئولیت (Download Paper) 1st National Conference on Science and Environmental Management
21 حل عددی شارشهای تراکم پذیر با روش حجم محدود بهبود یافته (Download Paper) 08th Conference of Fluid Dynamics
22 رفتار حرارتی اجزاء چوبی داخل ساختمان در هنگام بروز آتش سوزی (Download Paper) 3rd International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
23 شناسایی مولفه های اثرگذار فرهنگ پیشگیری در توسعه بیمه (Download Paper) 24th National Conference on Insurance and Development
24 مدل سازی راکتورهای نیمه پیوسته با سینتیک مرتبه دوم در سیستم های واکنشی همگن (Download Paper) 4th Chemical and Petroleum Engineering Conference
25 مدل سازی رفتار فازی مخلوطهای گازی نزدیک بحرانی با بکارگیری قوانین اختلاط ونگ-سندلر و ضریب اکتیویتة اسوگ (Download Paper) 8th National Iranian Chemical Engineering Congress
26 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی بسترهای جذب سطحی نمزدایی گاز پالایشگاه پارس جنوبی (Download Paper) 15th Iranian Natioanl Congress of Chimical Engineering
27 مدلسازی غشای فیبر توخالی پیچشی یا حلزونی (Download Paper) 4th Conference of Separation Science and Engineering
28 مدلسازیCFDحرکت جریانآشفته نفت خام همراه ذرات جامد آلی در ستون چاه های نفت (Download Paper) 2nd Conference on Process Engineering
29 مدلی برای پیشبینی تابعیت غلظت کشش سطحی سیستمهای دو جزئی (Download Paper) 4th Chemical and Petroleum Engineering Conference
30 مروری بر انواع آلاینده های هیدروکربنی خاک و روش های زیست پالایی آن توسط میکروارگانسیم ها (Download Paper) 1st National Conference on Gas and Petrochemical Processes
31 مروری بر روشهای تولید فیلمهای پلیمری حاوی نانو ذرات نقره (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
32 مروری برجذب زیستی فلزات سنگین از پساب توسط قارچ (Download Paper) 4th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering
33 مطالعه مروری حذف کادمیوم و روی درمحلول آبی با استفاده از بیومس قارچی (Download Paper) 4th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering
34 مطالعه و بررسی روشهای نوین حذف آسفالتین از نفت خام (Download Paper) 15th Iranian Natioanl Congress of Chimical Engineering
35 نانوذرات اکسیدآهن و کاربرد آن درحذف نیترات ازمحلولهای آبی (Download Paper) The First National Conference of New Technologies in Chemical and Petrochemical
36 یک روش ساده برای پیشگویی میزان دبی بهینه تولیدی از چاههای نفتی (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress