Doctor Abas Abas Zadeh

Doctor Abas Abas Zadeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abas Abas Zadeh in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Diabetes Nursing

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی شدت درد ناشی از ر گ گیری در کودکان مبتلا به تالاسمی قبل از تزریق خون (Download Paper) Journal of Health and Development Volume: 1, Issue: 2
2 تاثیر آموزش مبتنی بر اجرای دستورات بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم (Download Paper) Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty Volume: 20, Issue: 2
3 تاثیر اندیشه دوباره بر صلاحیت های بالینی دانشجویان پرستاری (Download Paper) Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Volume: 2, Issue: 1
4 تأثیر آموزش از طریق فیلم بر خستگی و کمردرد بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر (Download Paper) Journal of Knowledge & Health Volume: 5, Issue: 1
5 تأثیر بازاندیشی بر دفترچه های عملکرد بالینی بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری شهرستان شیراز (Download Paper) Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Volume: 1, Issue: 2
6 کنترل و پیشگیری از عفونت بیمارستانی: ضرورت مراکز درمانی (Download Paper) Cradiovascular Nursing Journal Volume: 4, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر روند خرابی روسازیهای آسفالتی با استفاده از نرم افزار 4-HDM (مطالعه موردی: محورهای برون شهری استان خراسان رضوی) (Download Paper) Eleventh National Congress on Civil Engineering
2 بررسی انواع خرابی رویه های انعطاف پذیر آسفالتی راه، علل ایجاد و نحوه مرمت آنها با تمرکز بر انواع ترک، تغییر شکل رویه و لغزش مصالح (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
3 بررسی تاثیر انواع گل حفاری و افزودنی های آن بر کیفیت حفاری و انتخاب سیال مناسب جهت حداکثر کردن بهره وری با جلوگیری از هرزروی (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
4 بررسی تاثیرات ساخت مخازن سدهای بزرگ و سایت های تزریق گاز بر زمین لرزه های القایی در صفحات تکتونیکی در پهنه های لرزه خیز با رویکرد پدافند غیرعامل (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
5 بررسی عملکرد روش AASHTO و نشریه 234 در طرح ضخامت روسازی نسبت به تغییرات مدول برجهندگی بستر با تمرکز بر حجم های مختلف ترافیکی (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
6 بررسی مؤلفه ها و ویژگیهای مدیر از دیدگاه حضرت علی (ع)در نهج البلاغه (Download Paper) 1st International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
7 تاثیر شرایط آب و هوایی بر روند اضمحلال روسازی انعطاف پذیر آسفالتی جهت انتخاب گزینه مناسب بهسازی مسیر با استفاده از نرم افزار HDM-4 (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
8 تسونامی (Tsunami) (Download Paper) 01st Conference of Earthquake in Doroud
9 درک دانشجویان پرستاری از موانع حساسیت اخلاق حرفه ای:یک تحقیق کیفی (Download Paper) Applying Ethics Conference
10 دیدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (Download Paper) Applying Ethics Conference
11 دیدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (Download Paper) 4th National Conference on ethics and manners of life
12 شناسایی گسل پر خطر به روش محاسبه کمی شتاب در منطقه قائنات به همراه بررسی کیفی احتمال وقوع زلزله در مناطق فاقد زمین لرزه ثبت شده (Download Paper) 3rd National Conference of Civil Engineering
13 عدم قطعیت در بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان و عوامل مرتبط با آن (Download Paper) 10th International Breast Cancer Congress
14 مطالعه اثرات ترمیم روسازی انعطاف پذیر آسفالتی بر کاهش مصرف سوخت با استفاده از نرم افزار 4-HDM (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی) (Download Paper) Eleventh National Congress on Civil Engineering
15 مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله (Download Paper) 01st Conference of Earthquake in Doroud