Doctor Javid Bahrami

Doctor Javid Bahrami

Doctor Javid Bahrami

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Javid Bahrami in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Economic Research
Editorial BoardJournal of Economics Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 14, Issue: 43
2 ارزیابی اثرات سیاست های سرمایه گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (Download Paper) Iranian Energy Economics Research Volume: 4, Issue: 16
3 استخراج منحنی بوریج ( بیکاری – فرصت شغلی U-V) در ایران (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 4, Issue: 13
4 اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی (Download Paper) Iranian Energy Economics Research Volume: 3, Issue: 9
5 انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد svar (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 19, Issue: 60
6 بررسی آثار شوک های نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 1, Issue: 4
7 بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای صادرکننده نفت) (Download Paper) Iranian Energy Economics Research Volume: 1, Issue: 2
8 بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347-1380 (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 7, Issue: 23
9 بررسی مقایسه ای اثرات کلان شوک های نفتی قبل و بعد از نیمه دهه 80: مورد کشورهای صادرکننده نفتی (Download Paper) Iranian Energy Economics Research Volume: 1, Issue: 4
10 پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تیوری و تکنیک) (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 5, Issue: 2
11 تاثیرپدیده ی نفرین منابع برتوسعه مالی و رشداقتصادی درقالب الگوی پانل پویا (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 3, Issue: 10
12 شوک نفتی و بیماری هلندی :بررسی موردی ایران (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 16, Issue: 48
13 طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 17, Issue: 53
14 عکس العمل های مالی مناسب در برابر تکانه های تصادفی رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 19, Issue: 58
15 هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 4, Issue: 1