Doctor Hamed Agahi

Doctor Hamed Agahi

Doctor Hamed Agahi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 افقهای نو در مهندسی کنترل (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 16, Issue: 62
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه یک الگوریتم برای تشخیص فونت نوری فارسی با استفاده از آشکارسازهای مستقل از مقیاس (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
2 ارائه یک فرم رگرسیون خطی جدید برای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون با هدف تخمین پارامترهای فیزیکی (Download Paper) 22nd International Power System Conference
3 Mixed Noise Removal of Images using Sparse Estimation (Download Paper) 8th iranian conference on electrical and electronic engineering
4 Segmentation and classification of brain tumor images using statistical texture features and SVM (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
5 بررسی حذف نویز نمک فلفل در تصاویر با استفاده از فیلتر میانه سریع و موثر FEMF (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
6 بررسی کارکرد شبکه های عصبی در مدیریت هوشمند شبکه حسگر بی سیم (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
7 بررسی و بهبود روش بهسازی تصویر با استفاده از تکنیک نمایش تنک متمرکز غیر محلی (Download Paper) 8th iranian conference on electrical and electronic engineering
8 بررسی و بهبود روش ردیابی اشیا مبتنی بر تکنیک تطبیق زمینه شکل (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
9 برنامه ریزی بهره برداری بهینه ا ز نیروگاه های آبی - حرارتی با رویکرد کنترل آلاینده های زیست محیطی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی NSGA-II (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
10 برنامه ریزی تولید نیروگاه های حرارتی با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن اثر باز و بسته شدن دریچه های بخار با استفاده از الگوریتم PSO (Download Paper) 1st National Conference on Electrical and Computer intelligent distributed computing systems and networks
11 بهبود حذف نویز از تصاویر رزونانس مغناطیسی با فیلتر میانگین گیر غیر محلی بلوکی (Download Paper) National Conference on Electronics, Mechatronics and Intelligent Systems
12 بهبود روش حذف نویز از تصاویر روزوناس مغناطییسی با استفاده از فیلتر میانگین گیر غیر محلی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
13 بهبود روش ردیابی اشیاء با استفاده از نمایش تنک و یادگیری زیر فضا (Download Paper) 1st national conference on e-technology advances in electrical engineering, electronics and computers
14 بهبود کیفیت تصاویر چند وضوحی با استفاده از نمایش تنک سیگنال تصاویر (Download Paper) 18th  Conference on Electrical Engineering OF Iranian Student
15 بهبود کیفیت تصویر با استفاده از نمایش تنک و تبدیل موجک (Download Paper) 18th  Conference on Electrical Engineering OF Iranian Student
16 پنهان نگاری و جاسازی اطلاعات پزشکی بیمار در تصویر پزشکی در حوزه موجک چهار سطح (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering Young Researchers and Elite Club
17 تایید اصالت تصاویر پزشکی به وسیله پنهان نگاری در RONI در حوزه موجک چهار سطح (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering Young Researchers and Elite Club
18 تخمین پارامترهای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون با تحریک هدفمند ورودی (Download Paper) 21st International Power System Conference
19 تشخیص اتوماتیک رگ های عروق خونی و خونریزی شبکیه چشم از تصاویر فاندس (Download Paper) 8th iranian conference on electrical and electronic engineering
20 تشخیص چهره بااستفاده از یک روش ترکیبی از الگوریتم ژنتیک وشبکه عصبی (Download Paper) 8th iranian conference on electrical and electronic engineering
21 تعیین مستقیم پارامترها و ارائه فرم رگرسیون خطی ژنراتور سنکرون (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
22 حذف نویز رایسین موجود در MRI با بهبود روش میانگین گیر غیر محلی (Download Paper) National Conference on Electronics, Mechatronics and Intelligent Systems
23 حذف نویز نمک فلفل در تصاویر با استفاده از فیلتر میانه با پنجره ترکیبی (Download Paper) 3rd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
24 خوشه بندی مرتبه ای تصاویر فرا طیفی با استفاده از جداسازی ماتریس غیر منفی مرتبه دو (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering Young Researchers and Elite Club
25 شناسایی آفلاین امضا با استفاده از زمینه شکل (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
26 قطعه بندی تصویر مبتنی بر هیستوگرام با استفاده از توزیع قوی شیء در فضای RGB و انتخاب آنلاین ویژگی (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering Young Researchers and Elite Club
27 مدیریت پهنای بانددرشبکه های نسل آینده (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
28 مروری بر سیستم های بازشناسی ارقام دستنویس فارسی (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
29 مقایسه پنجره های ترکیبی به منظور حذف نویز نمک فلفل در تصاویر (Download Paper) 3rd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
30 نویززدایی ازتصاویر روزونانس مغناطیسی با بلوکی کردن فیلتر میانگین گیر غیر محلی وفقی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
31 ویدئو برحسب تقاضا ـ نظیربه نظیردرشبکه نسل اینده (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
32 یک الگوریتم رمزنویسی تصویر بر پایه آشوب با توابع ساده منطقی (Download Paper) 8th iranian conference on electrical and electronic engineering