Doctor Fereshteh Rezaii

Doctor Fereshteh Rezaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Fereshteh Rezaii in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیل فضایی از تأثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی، مورد مطالعه نقاط شهری و روستایی شهرستان کوهدشت (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 3, Issue: 8
2 کاربرد نظریه اسناد و باورهای هوشی در تعلیم و تربیت مدرسه ای (Download Paper) Shebak Volume: 2, Issue: 12
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرات دگرآسیبی غلظت های مختلف عصاره اندام های سلمه تره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا، گلرنگ و کلزا (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
2 ارائه یک چارچوب برای مدلسازی فرایندهای تجاری و مدلسازی اطلاعات در مهندسی نرم افزار با تکیه بر ابعاد فرایند (Download Paper) Software Engineering Conference
3 ارائه یک چهارچوب برای مدلسازی فرآیندهای تجاری و مدل‌سازی اطلاعات در مهندسی نرم‌افزار با تکیه بر ابعاد فرایند (Download Paper) 1st Regional Conference on Computer Science, Computer Engineering and Information Technology
4 ارزیابی عامل تو پوگرافی در پهنه بندی اقلیم- گردشگری استان خراسان رضوی (Download Paper) 5th National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
5 ارزیابی عامل توپوگرافی در پهنه بندی اقلیم- گردشگری استان خراسان رضوی (Download Paper) 12th Congress with a focus on land use geographic Iran, Islamic-Iranian model of progress
6 ارزیابی عامل ناهمواری در پهنهبندی اقلیم- گردشگری استان خراسان رضوی (Download Paper) 1st International Conference on Tourism Development Strategy of the Islamic Republic of Iran, Challenges and Prospects
7 بررسی ابزارهای مورد نیاز ادغام رایانش ابری و اینترنت اشیاء (Download Paper) 2nd National Conference on Electrical and Computer Engineering (TEC-2017)
8 بررسی اثر درجه ی تحکیم بر مقاومت برشی خاک ریزدانه در آزمایش برش مستقیم (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
9 بررسی اثرات نرم افزارهای مبتنی بر رایانش ابری بر مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه موردی : بانک قرض الحسنه مهر ایران استان مرکزی (Download Paper) 5th IT Conference Managers
10 بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا قابلیت اتکا و بهموقع بودن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) International Conference on Economics and Management of Agricultural Sciences
11 بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان براساس شاخص TCI (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
12 بررسی بهینه سازی هوشمند توان در خودروهای برقی هایبرید (Download Paper) 1st International Conference on Electrical Engineering
13 بررسی تاثیر طراحی فضاهای شهری برای کاهش جرایم (Download Paper) Second National Conference on Islamic city
14 بررسی تغییرات اقلیمی بابلسر بر اساس شاخص DTR با تأکید بر ساعت و ساز شهری (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
15 بررسی توزیع نامناسب جمعیت و تأثیر آن بر محیط زیست و اقتصاد شهرها (Download Paper) International Conference on Urban Economics
16 بررسی توصیفى تحلیلى مرگ عزیزان در قرآن کریم (Download Paper) The international conference on new research in science, engineering and technology with a focus on needs-based research
17 بررسی کارایی و مقایسه دو نوع پوشش بر پایه پلی یورتان تار و اپوکسی تار جهت حفاظت سطح خارجی خطوط لوله مدفون (Download Paper) 01st Iranian Pipe and Pipeline Conference
18 بررسی گندزداهای مورد استفاده با تکیه بر عوامل عفونت زای غالب، در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
19 بررسی مقاومت ضدخوردگی پیگمنت های سرب قرمز ، اکسید آهن میکائی و پودرروی درمحیطهای خورنده آزمایشگاهی (Download Paper) Congress of Corrosion in the Oil Industry
20 جدایش آنومالی از زمینه بر اساس تحلیل دادههای ژئوشیمیایی برای عنصر مس در منطقه کردلر (شمال اهر) (Download Paper) 4th Econominc Geology Conference
21 حسابداری مدیریت و تصمیم گیری(دو مورد از مطالعات برون سپاری) (Download Paper) 1st International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
22 دستهبندی بیماران قلبی با استفاده از خوشهبندی فازی (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
23 رصد شاخص های دمایی مشهد بمنظور آشکار سازی تغییرات اقلیمی در دهه آینده (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
24 کاربرد نظریه اسناد و باورهای هوشی در تعلیم و تربیت مدرسه ای (Download Paper) Conference on New Research and Knowledge Management in Humanities
25 مروری بر مفهوم نظریه برنامه ریزی رادیکال و نقش آن در برنامه ریزی شهری (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
26 مروری بر مکانیزم های امنیتی در سیستم عامل اندروید (Download Paper) Comprehensive International Computer Conference, Information Technology and Electrical Engineering
27 مطالعه تأثیر بهینه سازی شرایط دیسپرسیون روی عملکرد حفاظتی نانوکامپوزیت اپوکسی (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
28 نقش ژئوتوریسم در برنام هریزی فضایی شهرهای ساحلی مطالعه موردی: ژئوپارک قشم (Download Paper) National Conference of Qeshm and future prospects
29 نگاهی به تجربیات جهانی در مورد برنامه ریزی و مدیریت ژئوتوریسم (Download Paper) National Conference of Qeshm and future prospects
30 نگاهی به توسعه صلاحیت حرفه ای در معلمان (Download Paper) National Conference of Social Psychology and Educational Sciences