Doctor Reza Nowroozi

Doctor Reza Nowroozi

Doctor Reza Nowroozi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل روسازی صلب راه ها (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 3, Issue: 1
2 بررسی ویژگیهای شخصیتی دکتر محمد مصدق و تاثیرآن برسیاست خارجی ایران (Download Paper) Studies of Social Sciences Volume: 3, Issue: 3
3 معیارهای طراحی محله پایدار با تاکید بر ارزش های زیست محیطی (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 1, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آللوپاتی عصاره آبی قیاق بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه ای ذرت (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
2 اثرات دارویی و محصولات فرعی گونه های جنگلی جنس Quercus در ایران (Download Paper) 2nd National Student Conference of Forest Sciences
3 ارائه مدل و بررسی عملکرد داول در روسازی بتنی راه ها با استفاده از تحلیل المان محدود سه بعدی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
4 ارایه مدل و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی حاوی الیاف بازیافتی بر اساس نتایج آزمایشگاهی (Download Paper) 2nd National Conference on Concrete Procedures
5 ارزیابی توان اکولوژیک در محدوده پارک جنگلی تربت حیدریه به جهت طراحی، توسعه و تجهیز و احداث اکوپارک شهری (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
6 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی (Download Paper) National Congress of genetic resources and biodiversity
7 ارزیابی عملکرد جزایر راستگرد و ارائه مدل تعیین محدوده مناسب پارک حاشیه ای در محل تقاطع؛ مطالعه موردی شهر مقدس مشهد (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
8 ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر آلودگی هوا در مدل پیشنهادی شهر مشهد (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
9 ارزیابی فنی و اقتصادی مدیریت پارک حاشیه ای در بهینه سازی عملکرد تقاطع؛ مطالعه موردی تقاطع ابوطالب قرنی مشهد (Download Paper) The First International Conference and the 8th National Conference on Urban Planning and Management
10 ارزیابی گام های اجرایی در فرایند انتقال تکنولوژی، مطالعه موردی: صنعت پلیمر و پلاستیک (Download Paper) International Conference on Management and Humanities
11 ارزیابی مورفولوژیکی ارقام بومی انار با تکیه بر صفات کمی و کیفی، مطالعه موردی کلکسیون تحقیقاتی انار یزد. (Download Paper) National Congress of genetic resources and biodiversity
12 ازیابی اقبال عمومی از تشکیل اکوپارک ها با هدف آموزشهای زیست محیطی وتأمین معیارهایی برای طراحی و تبدیل پارکهای جنگلی به اکوپارک ها (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
13 اشیاء فلزی دوره اسلامی تل گپ (Download Paper) 1st National Conference on Archaeology of Iran
14 اعتبارسنجی برآورد آزمایشگاهی پارامترهای انتشارپذیری در محیط متخلخل با نرم افزارFEFLOW (Download Paper) 2nd Conference on Protection of Natural Resources and Environment
15 برآورد صرفه اقتصادی حاصل از پیادهسازی اصلاحات فنی و مدیریتی در تقاطع فرماندهی با رویکرد ایمنی و زیست محیطی مطالعه موردی شهر مشهد (Download Paper) 8th meeting of the Asian community a safe and secure community first regional meeting of Mashhad 2017
16 بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس Anisosciadium orientale (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
17 بررسی القای ریشه مویین توسط اگروباکتریوم رایزوژنز در چند گونه از جنس مریم گلی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
18 بررسی رابطه بین تاب آوری و خودکارامدی تحصیلی در بین دانش اموزان دبیرستانی (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
19 بررسی رابطه بین شاخص قیمت سهام با نرخ ارز و قیمت نفت (Download Paper) 9th International Conference on Economics and Management
20 بررسی مفاهیم رقابت پذیری (Download Paper) First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences
21 بررسی مقایسه ای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از متغیر های حسابداری با دو مدل آلتمن و اسمایوسکی در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 4th Conference on Accounting, Financial Management and Investment
22 بررسی موقعیت سیستمی شهر خلاق و تاثیر آن بر توسعه پایدار شهر (Download Paper) National Conference on Architecture, Urbanism and sustainable development with a focus on local architecture and sustainable city
23 بررسی نتایج حاصل از طراحی روسازی صلب راه ها با استفاده از نرم افزارها (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
24 برسی موقعیت سیستمی شهر خلاق و تاثیر آن بر توسعه پایدار شهر (Download Paper) National Conference on Architecture, Urbanism and sustainable development with a focus on local architecture and sustainable city
25 تبیین چارچوبی برای ارزیابی تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان استان گیلان با استفاده از تحلیل شبکه فازی (Download Paper) The first national conference on management models and quantitative techniques
26 تحلیل پراکنش فضای سبزشهری و مقایسه آن باتوزیع جمعیت درمدیریت راهبردی کلان شهر اصفهان (Download Paper) National Congress of Architecture, Planning and Sustainable Development, focusing on reading the Iranian-Islamic identity in architecture and urban planning
27 رابطه محیط زیست و مبحث پایداری شهری از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
28 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه استاندارد از نگاه کارشناسان استاندارد (Download Paper) International Management Conference, culture and economic development
29 ضوابط و معیارهای طراحی اکوپارک برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با استفاده از دیدگاه نظریه پردازان و بررسی نمونه های جهانی (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
30 طبقه بندی موجودی به روش ABC با استفاده از رویکرد AHP-DEA(مطالعه موردی شرکت زمزم رشت) (Download Paper) 1st International Conference on Management and Entrepreneurship
31 کار آفرینی سازمانی ، ضرورت، استراتژی و مراحل اجرا (Download Paper) International Management Conference, culture and economic development
32 کارآفرینی سازمانی ضرورت استراتژی ومراحل اجرا (Download Paper) National Conference on Entrepreneurship and Sustainable Development
33 کنترل توربین گازی با استفاده از الگوریتم BILBEC (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
34 محصولات فرعی دارویی گونه های جنگلی تیره پسته در ایران (Download Paper) 2nd National Student Conference of Forest Sciences
35 مدلسازی انتشارآلودگی درخاک با شبیه سازFEFLOW (Download Paper) 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
36 مدیریت ارتباط بامشتری (Download Paper) 2nd National Conference on Business Management
37 مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ها در قبال کیفیت تولیدات خدمات (Download Paper) Conferences change management in organizations with behavioral science approach
38 مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ها در قبال کیفیت تولیدات-خدمات (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
39 مطالعه تاثیرمالکیت نهادی برکیفیت حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
40 معماری ایرانی، اسلامی؛مرز هنر و معنویت (Download Paper) National Conference on Urban Design & Iranian - Islamic Architecture
41 مکان یابی اکوپارک شهری جهت طراحی، توسعه و تجعیز، با استفاده از روش AHP (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban