Doctor Fateme Saghafi

Doctor Fateme Saghafi Assistant Prof. Faculty of New Science and   Technology of University Of Tehran

Doctor Fateme Saghafi

Assistant Prof. Faculty of New Science and Technology of University Of Tehran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Fateme Saghafi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه چارچوبی برای ارزیابی پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 5, Issue: 17
2 چارچوب فرایندی راهبرد نوآوری در سازمان ها با دیدگاه آینده نگاری (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 6, Issue: 22
3 کاربرد فریمینگ در ایجاد مشارکت نخبگان در بانک ایده الکترونیکی (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 6, Issue: 23
4 مقایسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با شاخص های کلیدی معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی فازی (Download Paper) Journal of Technology Development Management Volume: 2, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری (Download Paper) 04th International Conference on Information and Communication Technology Management
2 ارائه مدل بلوغ برای دولت سیار (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
3 ارائه مدلی برای برون سپاری پروژه های تحقیقاتی ( مطالعه موردی : مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) (Download Paper) 01st International Conference on Strategic Project Management
4 ارائه مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت کاربردهای فناوری اطلاعات در دولت (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
5 ارائه ی مدلی جهت شناسایی شاخصهای کلیدی معرف توسعه منطقه ای در بخش منتخب مورد مطالعه: بخش بهداشت و درمان (Download Paper) 3rd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
6 استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات و تجاری سازی فناوری و نوآوری (Download Paper) International Conference on Commercialization of Technology
7 بررسی تأثیرات فناوریهای امن در تأمین امنیت کاربردهای دولت سیار (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
8 بررسی عددی عملکرد سردکننده های پالس تیوب (Download Paper) 09th Conference on Condensed Matter
9 پول و پرداخت الکترونیکی (Download Paper) 01st International Conference on eBanking
10 تأثیر فناوریهای امن در تأمین امنیت خدمات شهرداری الکترونیکی سیار (Download Paper) 02nd International Conference on Electronic Municipality
11 تببین چند بعدی بودن نوآوری خدماتی در صنعت فناوری اطلاعات ایران (Download Paper) 2ND International Management Conference, culture and economic development
12 تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران (Download Paper) 2ND International Management Conference, culture and economic development
13 تعیین ابعاد مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت مبتنی بر چارچوب زکمن (Download Paper) 1st Conference in Challenges of Information Technology Management
14 تعیین عوامل بومی کلیدی موفقیت مدیریت دانش سازمانی در کشور (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
15 چارچوب اجرای آینده نگاری در فرآیند نوآوری تحقیقات (Download Paper) 03rd International Conference on Strategic Management
16 چالش های ارتباط بین صنعت و دانشگاه در شرکت های فناوری محور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (Download Paper) International Conference on Commercialization of Technology
17 داده های حجیم در دنیای جدید اینترنت و لزوم به کارگیری پایگاه داده های غیر رابطه ای (Download Paper) 1st National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing
18 شناخت و رتبه بندی راهبردهای پابرجا برای مقابله با چالش های اساسی شبکه های اجتماعی با تاکید بر امنیت ملی (Download Paper) 1st National Conference on ICT Advancements and Opportunities
19 شناسایی چالشهای ورود به بازار لپ تاپ در ایران (Download Paper) 1st Conference in Challenges of Information Technology Management
20 شناسایی و انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب برای بیمارستان (Download Paper) 1st Conference in Challenges of Information Technology Management
21 شناسایی و رتبهبندی مهمترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب راهبرد همکاری فناورانه درحوزه ICTمورد مطالعاتی: مرکز تحقیقات مخابرات ایران (Download Paper) 2ND International Management Conference, culture and economic development
22 ضرورت توجه به آینده نگری برای شبکه سازی و ایجاد مزیت رقایتی (Download Paper) 07th Conference of Industries and Mines R&D Centers
23 طراحی مدل MADM برای مدیریت خرید تجهیزات در شرکتهای دولتی مطالعه موردی : مرکز تحقیقات مخابرات ایران (Download Paper) 01st Intenational Purchasing and Supplies Management Conference
24 طراحی مدل سیاست گذاری یکپارچه برای زنجیره تامین چابک و برنامه ریزی تولید-توزیع ادغامی در شرایط عدم قطعیت (Download Paper) 3rd International Management Conference, Dynamic Accounting and Auditing
25 ظرفیت جذب فناوری و ارتباط آن با تجاریسازی نوآوری: بررسی عوامل موثر برآن (Download Paper) International Conference on Commercialization of Technology
26 عوامل کلیدی موفقیت استقرار یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزشی (Download Paper) 04th International Conference on E-learning
27 عوامل مؤثر بر موفقیت برند در مرحله پیدایش محصول (مورد مطالعه: سیستم عامل زمین) (Download Paper) 1st Conference in Challenges of Information Technology Management
28 عوامل موثر در پیکربندی و تدوین استراتژی در بانکداری الکترونیکی (Download Paper) 01st International Conference on eBanking
29 فرآیند آینده نگاری دولت الکترونیکی (Download Paper) 01st International Conference on Electronic City
30 فرایند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری (Download Paper) 04th International Conference on Information and Communication Technology Management
31 فناوری های اطلاعات سلامت کلیدی برای ایران 1404 (Download Paper) 5th IT Conference Managers
32 کاربرد قابلیتهای آینده نگاری در اثربخشی مدیریت فرایند نوآوری (Download Paper) 03rd Management of Technology Iranian Conference
33 کسب مزیت رقابتی با نوآوری اثر بخش مبتنی بر آینده نگاری (Download Paper) 07th Conference of Industries and Mines R&D Centers
34 لزوم توجه به طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی کشور با دیدگاه آینده نگاری (Download Paper)
35 مدل بلوغ تعاملی دولت همراه (Download Paper) 1st Conference of Mobile Government
36 مدل پیاده سازی خدمات سیار (مطالعه موردی: ارائه خدمت به بیماران دیابتی) (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
37 مدل کارت امتیازی متوازن برای سنجش پروژههای آیندهنگاری فناوری اطلاعات (Download Paper) 04th International Project Management Conference
38 مدل مفهمومی ساختار استراتژی نوآوری مبتنی بر آینده نگاری و تفکر استراتژیک (Download Paper) 03rd International Conference on Strategic Management
39 مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (Download Paper) 03rd International Industrial Engineering Conference
40 مفهوم سازی توسعه پایدار در آینده پژوهی (Download Paper) 1st Conference in Challenges of Information Technology Management
41 نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری در ایران (Download Paper) 04th International Conference on Information and Communication Technology Management