Doctor Mohsen Ahadnejad

Doctor Mohsen Ahadnejad

Doctor Mohsen Ahadnejad

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیلی بر سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده تطبیقی از تکنیک های PROMETHEE و SAW (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 2, Issue: 4
2 مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی: شهرهای زابل و پیرانشهر) (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 25, Issue: 98
3 نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه) (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 2, Issue: 7
Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکارسازی تغییرات فضایی تالاب هامون با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 01st International Conference on Water Crisis
2 ارزیابی آسیب پذیزی شبکه معابر شهری در برابر زلزله با تاکید بر درجه محصوریت (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر زنجان) (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
3 ارزیابی تطبیقی تاب آوری اجتماعی شهرها در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهرک کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان) (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
4 ارزیابی نقش زیرساخت ها در توسعه گردشگری شهری با تأکید بر پایداری (Download Paper) First National Conference on Tourism Management and Geography
5 بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی احداث شهرک های صنعتی ( مطالعه موردی: شهر دندی ) (Download Paper) 3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
6 بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبی مورد شناسی: کلان‌شهر قم (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
7 بررسی الگوی توسعه ی شهری و عوامل موثر در شکل گیری آن مطالعه موردی: شهر شیراز طی سالهای 65 تا 87 (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
8 بررسی عملکرد فضایی بازارچه مرزی بر گردشگری تجاری در سطوح محلی، ملی، و فراملی (نمونه موردی: شهر بانه) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
9 بررسی کاربرد سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS درمدیریت شهری با تاکید برایران (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
10 بررسی مبلمان شهری، المان های معماری بناهای شهری و شبکه معابر و تاثیر آن بر حمل و نقل و ترافیک در فضای شهری (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
11 تبیین سیاست توسعه ی درون زای شهری در راستای توسعه ی پایدار شهری (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
12 تحلیل توزیع فضایی و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی( Fuzzy Logic) و GIS مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر زنجان (Download Paper) Geomatics 1388
13 تحلیل سطوح دسترسی و مکان یابی مراکز خدمات بهداشتی با استفاده از GIS مطالعه موردی ؛ بیمارستانهای استان زنجان (Download Paper) Regional Geomatic Conference of Islamshahr
14 تحلیل فضایی پراکندگی عناصر گردشگری شهری بر اساس تحلیل شبکه مطالعه موردی شهر تبریز (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism
15 تحلیلی بر روند سیاست تخریب و پاکسازی بافت فرسوده با تاکید بر جابه جایی جمعیت (نمونه موردی: اسلام آباد کرج) (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
16 زیست پذیری بافت های فرسوده رویکردی نوین برای توسعه شهری پایدار (مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر زنجان) (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
17 سنجش از دور پوشش‌‌ گیاهی ضعیف و خیلی خوب استان زنجان در یک دوره 14 ساله (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
18 سنجش بلند مدت پوشش‌های گیاهی متوسط و خوب در یک مقیاس وسیع با استفاده از شاخص NDVI (مطالعه موردی: استان زنجان) (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
19 سنجش تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و دورسنجی (مطالعه موردی: شهر اراک) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
20 شهر الکترونیک؛ واقعیتی برای شهرهای آینده مطالعه موردی: شیراز (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
21 شهر خلاق و گردشگری خلاق: بررسی نظریه ای (Download Paper) 1st National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
22 کاربرد فناوریهای نوین در مدیریت بحران زلزله در نواحی شهری با تاکید بر سیستم اطلاعات مکانی همراه MOBILE GIS (Download Paper)
23 مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله در ایران (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
24 مکانیابی مراکز اقامتی گردشگری با استافده از GIS و روش AHP مورد مطالعه: منطقه شش شهر تهران (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
25 مکانیابی مراکز ثانویه خدمات شهری در نیمه شمالی شهر زنجان به منظور کاهش فشار ترافیکی بر محدوده مرکزی شهر با استفاده از GIS (Download Paper) Regional Geomatic Conference of Islamshahr