Doctor Behzad Ghare Yazi

Doctor Behzad Ghare Yazi

Doctor Behzad Ghare Yazi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Behzad Ghare Yazi in Journals

Scientific positions of MR. Doctor Behzad Ghare Yazi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary First National Students Conference Agronomy,Plant Protection & Biotecnologhy Mashhad 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی ژنcry1Abدر نسل های مختلف در حال تفکیک برنج (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 3
2 استفاده از روش تراریزش توام برای انتقال ژن کولین اکسیداز به برنج (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 1, Issue: 1
3 انتقال ژنcodA به عدس (.M culinaris Lens )و تولید گیاهان تراریختهT1 (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 7, Issue: 2
4 بررسی آخرین وضعیت تولید چغندرقند تراریخته مقاوم به آفات درایران و جهان (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 1, Issue: 1
5 بررسی ساختار جایگاه تراژن cry1Abدر برنج تراریخته طارم مولایی (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 3, Issue: 1
6 جداسازی و آنالیز عملکرد ژن افزایش جذب فسفر (PSTOL1) از گونه وحشی برنج (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 6, Issue: 1
7 ردیابی ژن nptIIو پیشبر nosدر دستگاه گوارش و بافت های موش هایصحرایی تغذیه شده با سیب زمینی تراریخته (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 2, Issue: 1
8 مقایسه کشت متداول گیاهان زراعی با گیاهان تراریخته مقاوم به آفاتاز جنبه اثر بر سلامت محیط زیست، انسان و دام (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 2, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی و تحلیل وضعیت زیست فناوری در ایران Evaluation and analysis of Biotechnology status in Iran (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
2 انتقال ژن آنتی پورتر واکوئلی آرابیدوپسیس AtNHX به کلزا و بررسی بیان آن در گیاهان تراریخته (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
3 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در القای شاخساره در گیاه زینتی شاه اشرفی Cosmos bipinnatus (var, sonata white) (Download Paper) 01st National Congress of flowers and ornamental plants
4 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در القای کالوس در گیاه زینتی شاه اشرفی Cosmosbipinnatus (var, sonata white) (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
5 بررسی تنوع مرفولوژیکی در برخی صفات تودههای گردوی تویسرکان کرج، شاهرود، ارومیه و مشهد (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
6 بررسی روابط ژنتیکی برخی گونه های وحشی و زراعی جنس Lens با استفاده از نشانگر RAPD (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
7 بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران نسبت به جنبه های تاثیر گذار بکارگیری گیاهان تراریخته (Download Paper) 3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education
8 پروتئومیکس و اصلاح نباتات (Download Paper)
9 تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از زئولیتهای پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم ، بر افزایش عمر انبار مانی و خصوصیات کیفی میوه زرد آلو رقم شاهرودی (Download Paper) Iran International Zeolite Conference
10 تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از نانوزئولیت های پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم برخصوصیات کیفی و عمر انبارمانی هلو و شلیل (Download Paper)
11 تاثیر سطوح استوسرنیگون بر کارایی انتقال ژن گیاه به (Cydonia oblonga) (Download Paper) 2nd National Conference on New Concepts in Agriculture
12 تاثیر گرانولهای نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر جذب هورمون اتیلن و افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی میوه گیلاس رقم تکدانه (Download Paper) Iran International Zeolite Conference
13 تاثیر محیط در باززائی ریزنمونه های دمبرگ گیاه به با هدف انتقال ژن (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
14 تأثیر غلظت های مختلف هورمون TDZ « به » بر باززایی ریزنمونه های دمبرگ و جوانه جانبی گیاه Cydonia oblonga با هدف انتقال ژن (Download Paper) 2nd National Conference on New Concepts in Agriculture
15 تعیین تنوع ژنتیک جدایه های قارچ R. solani AGI-IA ، عامل بیماری شیت بلایت برنج، بر اساس فنوتیپ های زایمو گرمی در استان گلستان (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
16 تعیین تنوع ژنتیکی گیاه سالیکورنیا با استفاده از نشانگر ملکولی رپید (Download Paper)
17 تعیین ردیف مجاور محل تلفیق تراژنCry1Ab در برنج تراریخته ی طارم مولایی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
18 تعیین وضعیت زیگوسیتی گیاه پنبه تراریخته ایرانی توسط تکنیک Real-Time PCR (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
19 تنوع ژنتیک بادام (Prunus dulcis) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
20 تهیه نقشه ژنتیک ترانسژن cry1Ab با استفاده از نشانگر ریزماهواره در یک برنج تراریخته مقاوم به آفات (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
21 تهیه نقشه لینکاژی نشانگرهای SSR و مکان یابی QTLهای کنترل کننده زمان رسیدگی در یک جمعیت F2 برنج (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
22 زراعت مولکولی (Molecular Farming) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
23 سنتز زیست گیاهی نانو ذرات طلا (Download Paper) 02nd Nanotechnology Student Conference
24 شناسایی QTL های کنترل کننده ابعاد دانه در جمعیت 2F حاصل از تلاقی دو رقم برنج ایرانی (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
25 شناسایی ژن‎های مرتبط با تحمل به شوری در برنج (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
26 فناوری نانو راهی به سوی توسعه پایدار کشاورزی (Download Paper) 3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education
27 مطالعه الگوی بیان گذرای ژن OsHKT1 در بافت های مختلف گیاه برنج (Download Paper)