Doctor Abdol Hossein Amini

Doctor Abdol Hossein Amini

Doctor Abdol Hossein Amini

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی نحوه تشکیل کنکرسیون در افقهای شیلی سازند کشف رود و کاربرد آن در بررسی های چینه نگاری سکانسی، برش قره قیطان ، کپه داغ (Download Paper) Journal Of Sedimentary Facies Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی شاخصهای پتروفیزیکی در سازندهای نفتی با استفاده از مفاهیم چینه شناسی سکانسی، مثالی از سازند آسماری در میدان مارون (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
2 ارزیابی هوازدگی نهشته های لسی فلات لسی ایران مطالعه موردی حوضه قرناوه (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
3 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
4 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
5 استفاده از رخساره های لاگ در مدل سازی مخزنی و مطالعات چینه نگاری سکانسی، با مثالی از میدان پارس جنوبی (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
6 استفاده از عناصر فرعی منگنز و آهن در مطالعات سکانس استراتیگرافی با مثالی از سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
7 استفاده از عوارض دیاژنتیک در بازسازی تاریخچه تدفین سازنده‌های زاکین و فراقون در کوه گهگم (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
8 بازسازی شرایط محیطی عضو تبخیری کلهر و کربناتهای آسماری در شمال غرب لرستان در چارچوب چینهنگاری سکانسی (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
9 بافت و ترکیب شیمیایی به عنوان دو فاکتور قابل اطمینان در منشاء یابی اکسیدهای آهن و تیتانیوم تخریبی (Download Paper) 03rd Symposium of Geological Society of Iran
10 بررسی رابطه سکانس استراتیگرافی و ارزیابی کیفیت مخزنی، سازند آسماری میدان شادگان (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
11 بررسی زمان گسترش و منشاء رنگدانه های رنگی در سازند قرمز بالایی، ایران مرکزی (Download Paper) 04th Symposium of Geological Society of Iran
12 بررسی عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی کوپال (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
13 بررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری، میادین نفتی هفتکل و کرنج (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
14 بررسی کیفیت مخزنی افق c بنگستان سازند ایلام براساس رخساره های الکتریکی درمیدان نفتی اهواز (Download Paper) 18th Symposium of Geological Society of Iran
15 بررسی مشخصات سنگ شناسی و محیط رسوبگذاری سازند زیوه، دشت مغان (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
16 بررسی مکانیسم گسترش ساختهای مخروط در مخروط در سازند شمشک، برش خوش ییلاق، به منظور استفاده از آنها در مطالعات چینه نگاری سکانسی (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
17 بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری سازند نیریز در برش منگشت و چاه بنگستان -1 (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
18 بررسی نقش محیط رسوبی و دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند ایلام در شرق میدان اهواز (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
19 بررسی وضعیت منابع آب دشت زنجان و ارائه راهکارهایی برای مقابله با خشکسالی منطقه (Download Paper) 01st National Conference on Drought Mitigation and Water Shortage
20 تجزیه و تحلیل پتروفاسیس های سازند زیوه(دشت مغان) و کاربرد آنها در مطالعات سکانس استراتیگرافی (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
21 تحلیل رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در میدان نفتی کوپال (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
22 تخمین حجم شیل با استفاده از ترکیب لاگهای نوترون،چگالی و صوتی در یک توالی کربناته (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
23 تعیین میزان گسترش زونهای مخزنی سازند آسماری با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی در میدان شادگان (Download Paper) 07th Symposium of Geological Society of Iran
24 تلفیق شواهد رسوب شناسی و پالینولوژیکی در تعیین واحدهای سکانسی سازند گورپی در برش دره شهر، شرق ایلام (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
25 توالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی): نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانا (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
26 چینه شناسی سکانسی دلتای قدیمی سفیدرود (Download Paper) 05th Symposium of Geological Society of Iran
27 چینه شناسی سکانسی سازند قم در مقطع شوراب با نگرشی بر پارامترهای مؤثر در تشخیص سطوح اصلی سکانسی و سیستم تراکت ها در بررسی‌های سطح الارضی (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
28 چینه نگاری سکانسی سازند آسماری درچاههای شماره 10 ، 18 ، 19 و 33 میدان نفتی پارسی در فروافتادگی دزفول (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
29 چینه نگاری سکانسی نهشته های پرمین در ناحیه لب نسار (البرز شرقی) (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
30 رسوب شناسی کویر میقان با نگرشی ویژه بر منشأ و نحوهٔ گسترش نهشته های تبخیری (Download Paper) 04th Symposium of Geological Society of Iran
31 ضرورتهای بنیادی در مطالعه محیط های رسوبی دیرینه (Download Paper) 18th Symposium of Geological Society of Iran
32 ضرورت‌های تفکیک FRST از LST در مطالعات چینه شناسی سکانسی با مثال‌هایی از سازنده‌های آسماری و قم (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
33 عوامل اصلی کنترل کننده تخلخل و تراوایی در ماسه سنگهای سازند زیور، در چاه های اورتاداغ و قیر دره (Download Paper) 07th Symposium of Geological Society of Iran
34 کاربرد آنالیز خوشه ای چند متغیره داده های لاگ در تعیین رخساره های الکتریکی و زون بندی مخازن نفتی، با مثالی از میدان مارون (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
35 کاربرد خصوصیات رخسار های در مطالعات زیرسطحی جهت شناخت سطوح اصلی سکانسی، مثالی از سازند قم، مقطع یورت هشاه (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
36 محیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام و نقش آنها در کیفیت مخزنی در غرب میدان اهواز (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
37 مدل سازی سه بعدی رخساره های الکتریکی یکی از میادین هیدروکربوری خزر جنوبی (Download Paper) 2nd National Conference on Geology and Exploration of Resources
38 مشخصات رسوب شناسی توالیهای بوما در سازند زیوه ، دشت مغان (Download Paper) 07th Symposium of Geological Society of Iran
39 مشخصات رسوب شناسی و منشاء نهشته های حاشیه بزرگراه شهید کلانتری در محل میانگدر دریاچه ارومیه (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
40 مطالعه پتروفاسیس در ماسه سنگها به منظور تعیین منشا و موقعیت تکتونیکی آنها با مثالی از ایران مرکزی (Download Paper) 05th Symposium of Geological Society of Iran
41 مطالعه رسوب شناسی و محیط تشکیل نهشته های کربناته بیوژنیک جوان در اطراف دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آنها با دریاچه (Download Paper) 07th Symposium of Geological Society of Iran
42 مطالعه رسوبات آبرفتی دشت زنجان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و GIS (Download Paper) 05th Symposium of Geological Society of Iran
43 مطالعه ی سنگ های مختلط آذرآواری-کربناته ی منطقه ی علی آباد به منظور تعیین شرایط محیطی و ارتباط آن ها با سازند قم (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
44 معرفی سکانس های سازند آسماری در میدان نفتی کوپال (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
45 معرفی یک برنامه جدید آنالیز لاگ (Log-Analyst) (Download Paper) 05th Symposium of Geological Society of Iran
46 منشا کانیهای رسی و روند تکاملی آنها با تغییرات عمق، سازند قرمز فوقانی، ایران مرکزی (Download Paper) 02nd Symposium of Geological Society of Iran
47 نقش ضمایم فسیلی در بازسازی شرایط محیطی نهشته های پرمین منطقه گدوک (البرز مرکزی) (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences