Doctor Saeed Maleki

Doctor Saeed Maleki

Doctor Saeed Maleki

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Saeed Maleki in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تغییر پذیری فضایی - زمانی جزایر حرارتی در ارتباط با کاربری های شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 27, Issue: 105
2 ارزیابی طیف آسیب پذیری لرزه ای در شهرها براساس سناریوهای شدت مختلف با استفاده از مدل های µd ، TOPSIS و GIS (نمونه موردی شهر یزد) (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 2, Issue: 5
3 Identifying Optimum Sites for Safe Dumping of Rural Waste by Combining the AHP and DRASTIC Methods in the GIS Environment (Case Study: Shavur District, Shoosh County) (Download Paper) Journal of Research and Rural Planning Volume: 6, Issue: 3
4 بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری درشهرستا نهای استان مرزی خوزستان (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 23, Issue: 90
5 بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت شهروندان در فضاهای عمومی شهر اهواز مطالعه موردی: محله گلستان (Download Paper) Journal of Urban Landscape Research Volume: 1, Issue: 3
6 بررسی و تحلیل چالش های گردشگری سلامت مشهد از منظر بیماران خارجی (Download Paper) Journal of Geography and Urban Space Development Volume: 2, Issue: 2
7 پهنه بندی بحران خشکسالی با نمایه های PNPI، SIAP و TOPSIS (مطالعه موردی استان یزد) (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 6, Issue: 1
8 تحلیل فضایی رویکردهای مداخله کالبدی در بافت فرسوده شهر باغملک (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 4, Issue: 13
9 تحلیل فضایی و اولویت بندی شکاف درون منطقه ای مسکن با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی (مورد مطالعه: شهرستانهای استان ایلام) (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 6, Issue: 22
10 تحلیلی بر آسیب شناسی اکولوژیک شهری(نمونه موردی شهر یزد) (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 5, Issue: 17
11 تعیین مراکز و محورهای بهینه خدمات رسانی روستایی با استفاده از مدل Topssis , AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: دهستان دنباله رود جنوبی بخش دهدز) (Download Paper) Journal of Geographical New Studies ,Architecture and Urbanis Volume: 1, Issue: 3
12 تلفیق تکنیک های سنجش از دور GIS و مدل LCM با رویکرد مدل سازی توسعه شهری نمونه موردی: کلان شهر تهران (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 5, Issue: 17
13 سنجش و رتبه بندی کیفیت زندگی در استان مازندران با استفاده از تکنیک های AHP وSAW (Download Paper) Journal of Geography and Urban Space Development Volume: 3, Issue: 1
14 مکانیابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از مدلهای -AHP Fuzzy و Fuzzy-TOPSIS در محیط GIS : مطالعه موردی شهر پاکدشت استان تهران (Download Paper) Journal of Health and Development Volume: 3, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی تصاویرماهواره لندست در کلانشهر تهران (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
2 اثر محافظه کاری حسابداری بر بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران (Download Paper) 1st national conference on applied research, accounting, economic management
3 اثرات کالبدی فضایی طرح هادی در روستا نمونه موردی: روستای جریه سید محمد، شهرستان شوش (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
4 ارائه الگوی بهینه مکانیابی فضای سبز شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل (AHP) (نمونه موردی: شهر شوشتر) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
5 ارائه الگوی مطلوب مدیریت شهری جمع آوری مواد زاید خانگی ( مطالعه موردی: شهر یاسوج) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
6 ارزیابی تحلیلی شهر یاسوج در جهت توسعه پایدار گردشگری (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
7 ارزیابی تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه طی دوره 2005-1989 با استفاده از داده های GIS,RS (Download Paper) Geomatics 1389
8 ارزیابی توسعه یافتگی کشاورزی در توسعه پایدار روستایی دهستان حومه شهرستان اندیمشک (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
9 ارزیابی سطح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی و درمانی روستاهای شهرستان اندیمشک (مطالعه موردی، دهستان حومه) (Download Paper) 2nd National Conference on Environment, Sustainable Environment  and Health
10 ارزیابی عملکرد طرح های هادی روستایی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای الباجی، شهرستان اهواز) (Download Paper) 2nd National Conference on Geography Planning, Architecture and New Urbanism
11 ارزیابی عناصر تأثیر گذار در میزان مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری (نمونه موردی: شهر سی سخت) (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
12 ارزیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل LQi و تحلیل روابط خاکستری (نمونه موردی: نواحی چهارگانه منطقه دو شهر یزد) (Download Paper) First National Conference on Urbanism, Geography, Urban Planning and Tourism
13 ارزیابی کلیماتورریسم شهرستان ایذه بااستفاده ازمدلهای زیست اقلیمی ترجونگ وماهانی (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
14 ارزیابی و تحلیل رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی با ارزیابی عملکرد شهرداری از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: شهر ایلام) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
15 ارزیابی و شناسایی جاذبه های گردشگری در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: استان کرمانشاه (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
16 ارزیابی و مقایسه تطبیقی شاخصهای کمی و کیفی مسکن با رویکرد شهر ایده آل مطالعه موردی: شهرستان اهواز (Download Paper) The first national conference on urban planning and knowledge architecture
17 ارزیابی و مقایسه تطبیقی وضعیت کاربری اراضی شهری کلانشهرهای ایران (Download Paper) 3Rd National Conference of the urban development & 1st Conference on Art, Architecture and Urban Management
18 ارزیابی وضعیت ایمنی در پار ک های شهری (نمونه موردی: پارک های شهر ایذه) (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
19 استفاده از آسفالت متخلخل (سیستم پیاده رو نفوذپذیر) روش نوینی درمدیریت رواناب های سطحی شهری (Download Paper)
20 الگوها وشاخص های توسعه شهری پایدار (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
21 اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی بخش کشاورزی شهرستان های استان مرکزی (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
22 اهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
23 بررسی اثر بخشی سبکهای تدریس معلم با میزان خلاقیت دانش آموزان استان همدان (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
24 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان با میانجگری هوش هیجانی در دانشگاه آزاد نجف آباد (Download Paper) 2nd National Conference on Strategic Management Services 1396
25 بررسی تاریخچه کتاب و کتابخوانی در جهان (Download Paper) 5th National Conference on Optimization in Science and Engineering
26 بررسی تعیین جهت مناسب گسترش و توسعه شهر دورود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) First National Conference on New Horizons in empowerment and sustainable development, architecture, construction, tourism, energy and environment, urban and rural
27 بررسی توانمندی های زنان روستائی بر اساس شاخص های توسعه(مطالعه موردی دهستان خاوه جنوبی،استان لرستان) (Download Paper) 5th National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
28 بررسی خصوصی سازی خدمات شهری شهرداری ها با تاکید برشهرداری های استان کرمانشاه (Download Paper) 3rd Municipality Finance Conference
29 بررسی خصوصی سازی خدمات شهری شهرداریها با تاکید برشهرداری نورآباد ممسنی (Download Paper) National Conference on Privatization in Iran
30 بررسی زمینه های توسعه گردشگری شهری در شهرستان باغملک با تاکید بر جاذبه های طبیعی (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
31 بررسی شیوه های ارتقاء سلامت روانی شهروندان با بهره گیری از موسیقی و طبیعت با تأکید بر توسعه پایدار فضاهای شهری (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
32 بررسی عدالت جغرافیایی و پایداری در نظام فضایی کشور (Download Paper) 9th Congress of Iranian geopolitics & Planning the border areas of Iran
33 بررسی علل مهاجرت روستا- شهری روستاهای (دهستان کلات مورموری) (Download Paper) 1st National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
34 بررسی عوامل مهاجرت جوانان روستایی به شهر یاسوج (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
35 بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان ایذه با استفاده از مدل سوات (Download Paper) 01st National Conference on Geoghraphy and tourism in Third Millenium
36 بررسی معیار شکست های هوک و براون، بینیاوسکی و جانستون در خصوص تخمین مناسب مقاومت ماسه سنگ (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
37 بررسی میزان رضایتمندی مردم از کیفیت مسکن روستایی دهستان کوهدشت جنوبی شهرستان کوهدشت (Download Paper) 3rd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
38 بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی: بخش بردخون (Download Paper) International Conference on Geography and Sustainable Development
39 بررسی نقش وقف در توسعه و ساماندهی فضایی شهر اهواز (مطالعه موردی: منطقه1) (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
40 بررسی و ارزیابی ظرفیت های بالقوه گردشگری استان گلستان از دیدگاه گردشگران (Download Paper) 01st National Conference on Geoghraphy and tourism in Third Millenium
41 بررسی و ارزیابی کاربری اراضی منطقه 4شهر اهواز با استفاده از روش مقایسه ای و مدل LQi (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
42 بررسی و ارزیابی محیط زیست شهری با تأکید بر نقش منابع ثابت و متحرک در آلودگی هوا و صوت (نمونه موردی شهری یزد) (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
43 بررسی وضعیت مناطق حاشیه نشینی در شهر نفتی مسجدسلیمان استان خوزستان (Download Paper) 3Rd National Conference of the urban development & 1st Conference on Art, Architecture and Urban Management
44 بررسی وضعیت نابرابری منطقه ای در استان یزد با استفاده از تکنیک FAHP (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
45 بررسی، تحلیل و سرانه پیشنهادی فضای سبز شهری در منطقه یک شهری ایذه ، تا سال 1400 شمسی (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
46 برسی تاثیر ساماندهی مشاغل غیررسمی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان، مطالعه موردی منطقه یک شهر اهواز (Download Paper) The 5th Scientific Conference on Modern Horizons in Geography and Urban Planning in Iran
47 پتانسیل ها و ارزشهای اکوتوریسمی و گردشگری تالاب گاوخونی (Download Paper) National Conference on desert ecology, tourism and environmental arts
48 پدافندغیرعامل و شهرهای مرزی (Download Paper) National Congress on Border Cities and Security; Chalenges and Strategies
49 پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب براساس مدل MPSIAC با استفاده از GIS مطالعه موردی:حوضه سورگه در استان ایلام) (Download Paper) Geomatics 1389
50 تبیین نقش و جایگاه قیمت گذاری زیست محیطی در اقتصاد شهری مطالعه موردی: آلودگی هوای کلان شهرتهران (Download Paper) International Conference on Urban Economics
51 تحلیل تجربی تاثیر چیدمان پکینگ دورانی بر عملکرد حرارتی برج خنک کننده مرطوب جریان مخالف (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Heat and Mass Transfer
52 تحلیل جغرافیایی طرح ساماندهی و تجمیع روستاهای پراکنده مطالعه موردی: روستای وحدت آباد، شهرستان دیر، استان بوشهر (Download Paper) 2nd National Conference on Geography Planning, Architecture and New Urbanism
53 تحلیل فضایی و مکان یابی کاربری اراضی مختلط(تجاری،اداری،مسکونی) (نمونه موردی منطقه پاداد شهر اهواز) (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
54 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهر هندیجان (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
55 تحلیلی بر پتانسیل های استان گهگیلویه و بویراحمد در توریسم مذهبی و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
56 تحلیلی بر توزیع فضای سبز منطقه دو شهر ایذه (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
57 تحلیلی بر توزیع فضایی - مکانی کاربری فضای سبز در شهر ایذه و ارائه شیوه ای نوین (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
58 تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر فضای سبز شهری و کارکردهای فضایی مکانی آن (مورد: شهر ایذه) (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
59 تحلیلی بر کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی:منطقه 3 شهراهواز (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
60 تشخیص تغییرات در تراکنش های پایگاه داده های سیار (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology
61 توسعه پایدار و آلودگی محیطی با تأکید بر ریزگردها (نمونه مورد مطالعه: شهر اهواز) (Download Paper) First National Conference on Geography,Environmental Hazards Sustainable Development
62 توسعه پایدار و کاربری اراضی مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اهواز (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
63 جهانی شدن، شهر و گردشگری الکترونیکی و سرمایه گذاری دردنیایی مجازی ( مطالعه موردی: ایران) (Download Paper) 2nd Conference on Geography and Urban Planning
64 خصوصی سازی خدمات شهری در ایران،چالش ها و راهکارها (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
65 رابطه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی با شادکامی در بین ورزشکاران رشته فوتسال (Download Paper) International Conference on  humanities and behavioral studies
66 راهکارها و شیوه های بهسازی و نوسازی مردم گرایانه در ساماندهی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی؛ شهر کرمانشاه) (Download Paper) 2nd Conference on Geography and Urban Planning
67 رویکردی بر انسجام ملی - منطقه ای با ارزیابی تنوع و پیوستگی فرهنگی - قومی در شهرها نمونه موردی استان خوزستان (Download Paper)  8th Congress of Iranian geopolitics (knowing of ethnic and national authority)
68 رویکردی تحلیلی بر نوسانات و پیش بینی درآمد (Download Paper) 1st national conference on applied research, accounting, economic management
69 زمینه های توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی : شهرشوشتر (Download Paper) National Conference on new ideas in tourism, geography and local development
70 ساختار سرمایه و دارایی نقدی در شرکت های پذیرفه شدهبورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) 1st national conference on applied research, accounting, economic management
71 سنجش توزیع شاخص های خدمات شهرى نمونه موردی: شهر باغملک (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
72 سنجش خطرپذیری کاربری مسکونی در برابر مخاطرات با تکیه بر اصل همجواری مطالعه موردی: منطقه یک شهر اهواز (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
73 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان هرمزگان از نظر شاخص آموزشیبا استفاده از روش تاکسونومی عددی (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
74 سنجش علاقمندی جوانان روستایی به اشتغال در حرفه کشاورزیمطالعه موردی : دهستان معصومیه، شهرستان اراک، استان مرکزی (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
75 سنجش میزان توسعه یافتگی خدمات بهداشتی – درمانی مراکز روستاییمطالعه موردی دهستان های ( حومه ،قیلاب ،مازو،حسینیه)اندیمشک (Download Paper) rural sustainable development in coming 1404
76 سنجش میزان رضایت گردشگران نوروزی شهر دزفول از خدمات مدیریت شهری (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
77 سنجش میزان زیست پذیری شهر ایذه (Download Paper) The First International Conference on New Ideas in Urban Architecture of Geography and Sustainable Environment
78 طبقه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان خوزستان براساس شاخصهای توسعه با استفاده از مدل SAW (Download Paper) International Conference on Geography and Sustainable Development
79 طراحی بهینه میراگر ارتعاشات تصادفی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (Download Paper) 2nd International Conference of Geotechnical & Urban Earthquake Engineering
80 طراحی و پیاده سازی سامانه رمزکننده و رمزگشای دیتا (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
81 کاربرد مدل SINTACSدر مکانیابی محل دفن پسماند روستایی مطالعه موردی: شهرستان کارون (Download Paper) The 5th International Conference on Modern Ideas in Agriculture, the Environment and Tourism
82 مباحث پیشرفته در ساختمانهای پایدار با کارایی بالا (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
83 مسکن مهرورویکردی تحلیلی برطراحی و برنامه ریزی کالبدی کاربریهای شهری آن موردشناسی ؛کلان شهرزاهدان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
84 مطالعه روش های ترکیبی انتخاب تامین کنندگان در زنجیره ی تامین جهت کاهش هزینه ها درراستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 1st National Conference on Management and Engineering of Progress
85 مطالعه ی مدیریت پسماندهای جامد شهری و تجارب آن در ایران و جهان (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
86 معیارهای ارزیابی وب سایتها با تاکید بر وب سایتهای آموزشی (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology
87 مقایسه ابعاد اقتصادی سه منطقه حاشیه نشین کوی علوی، زرگان و حصیرآباد شهر اهواز (Download Paper) International Conference on Behavioral Science and Social Studies
88 مکان یابی خدمات آموزشی درمناطق هشت گانه اهواز با استفاده از مدل AHP در محیط GIS (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
89 نقش پدافند غیر عامل در مدیریت بحران (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
90 نقش ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران دربیداری اسلامی کشورهای منطقه (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
91 نقش صنعت گردشگری در توسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل های برنامه ریزی (مدل باتلرButler Modelو سواتSWOT) (Download Paper) National Congress on Border Cities and Security; Chalenges and Strategies
92 نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه دهستان سراب باغ شهرستان آبدانان) (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
93 نقش گردشگری درتوسعه شهرستان ایذه با استفاده از مدل swot (Download Paper) National Congress on Border Cities and Security; Chalenges and Strategies
94 وضعیت مسکن در استان خوزستان (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
95 هدفمندی یا حذف یارانه بخش کشاورزی؟ چالشها و فرصت ها (Download Paper) National Conference on Rural Development