Doctor Seyedhadi Naseri

Doctor Seyedhadi Naseri

Doctor Seyedhadi Naseri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Seyedhadi Naseri in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary The 10th International Conference of Iranian Operations Research Society Babolsar 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه یک مدل برنامه‌ریزی موزون خطی به منظور انتخاب تأمین‌کننده مناسب (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
2 ارایه یک مدل برنامه ریزی آرمانی در شرایط عدم قطعیت (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
3 ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) Regional Conference on Recent Researchs in Mathematics
4 ارزیابی کارایی متقاطع با استفاده از ارزیابی واحدهای مجازی ایده آل و پادایده آل در DEA (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
5 استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی اصلاح شده برای حل مسایل برنامه ریزی چند هدفه خطی (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
6 بررسی رویکرد دو فازی در حل مساله برنامه ریزی خطی چند هدفه با اعداد فازی (Download Paper) Second Regional Conference on Mathematical Sciences and Applications
7 بررسی کاربرد تکنولوژی فازی در پزشکی و سلامت (Download Paper) 14th Iranian Conference on Fuzzy Systems
8 برنامه‌ریزی احتیاجات مواد (MRP) (مطالعه موردی: شرکت صنایع روشنایی رضا) (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
9 برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای فازی: روش رتبه‌بندی فازی Jimenez (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
10 برنامه‌ریزی خطی تماماً فازی (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
11 بهینه کردن مکان سرویس دهنده ها بر روی یک خط (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
12 تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی فازی با متغیرهای فازی ذوزنقه ای (Download Paper) Second Regional Conference on Mathematical Sciences and Applications
13 حل مساله برنامه ریزی کسری دو سطحی خطی به کمک روش k ام ـ بهترین جستجو (Download Paper) Second Regional Conference on Mathematical Sciences and Applications
14 روش بهبود یافته Tsao در حل مسایل برنامه‌ریزی خطی فازی (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
15 رویکرد فازی در مدلسازی زمان بندی پرستاران (Download Paper) 14th Iranian Conference on Fuzzy Systems
16 رویکرد مقایسه ای برای مساله انتخاب تامین کننده فازی (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
17 رویکردهای نوین مواجهه با ابهام در مسایل اقتصادی (Download Paper) 3rd  INTERNATIONALCONFERENCE ON GREEN ECONOMICS
18 رویکردی از مسایل برنامه ریزی خطی درشرایط عدم قطعیت (Download Paper) 11th International Conference of Iranian Operations Research Society
19 زمانبندی تخصیص منابع :مدل های تک ماشینی (Download Paper) Regional Conference on Recent Researchs in Mathematics
20 ضرورت کاربرد منطق فازی در تحلیل های اقتصادی (Download Paper) 3rd  INTERNATIONALCONFERENCE ON GREEN ECONOMICS
21 فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی (Download Paper) Regional Conference on Recent Researchs in Mathematics
22 کارایی آموزشی گروههای آموزشی دانشگاه شمال- آمل با استفاده از روش رتبه بندی کامل تحلیل پوششی داده ها (AP-DEA) (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
23 کاربرد برنامه‌ریزی پارامتری در حل مسائل برنامه‌ریزی خطی فازی (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
24 مدل فازی تصادفی DEA با خروجی نامطلوب (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
25 مساله فروشنده دوره گرد تعمیم‌یافته (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
26 مقایسه دو رویکرد فاصله ای متمایز در حل مساله برنامه ریزی خطی فازی (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
27 هدف ثانویه بی طرف جدید درارزیابی کارایی متقاطع DEA (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
28 یک روش تجزیه بندرز شتاب یافته در حل مسأله برنامه ریزی عدد صحیح (Download Paper) Second Regional Conference on Mathematical Sciences and Applications
29 یک روش حل مسایل برنامه ریزی خطی با پارامترهای خاکستری (Download Paper) 14th Iranian Conference on Fuzzy Systems