Doctor Behrokh Hoseini Hashemi

Doctor Behrokh Hoseini Hashemi

Doctor Behrokh Hoseini Hashemi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی ضریب C1 در رابطه ی تغییر مکان هدف نشریه ͦ 36 برای سازه های روی خاک سخت و دور از گسل براساس شتاب نگاشت های ایران (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 28, Issue: 2
2 بررسی ضوابط آیین نامه برای تیرهای پیوند متوسط در بادبندهای خارج محور (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 29, Issue: 1
3 بررسی عملکرد قاب های متقارن خمشی ویژه با دیوار برشی طراحی شده براساس بارگذاری استاندارد 2800 ویرایش سوم (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 26, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی استهلاک انرژی دراتصالات روی هم به وسیله ای پیچ اصطکاکی تحت بارگذاری چرخه ای (Download Paper) 8th National Conference on Structural and Steel
2 ارزیابی روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودی در سازه های نامتقارن با رفتار غالب پیچشی (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
3 ارزیابی ضریب J در عملکرد سازه های فولادی با مهاربندی شورون با استفاده از منحنی های شکنندگی (Download Paper) annual conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
4 ارزیابی ضریب کاهش نیروی رسیده به اعضای با رفتار کنترل شونده توسط نیرو، J در سیستم قاب های مهاربندی شورون (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
5 ارزیابی عملکرد سازه های فولادی با مهاربندی شورون در برابر ریزش (Download Paper) annual conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
6 ارزیابی لرزه ایی قاب های خمشی ویژه فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800 (Download Paper) 04th Seismic Resistant Design of Buildings (Standard 2800)
7 بررسی اثرطیف طرح استاندارد 2800 درتغییر مکان هدف ساختمان های خمشی فولادی و مقایسه آن با طیف طرح UBC (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
8 بررسی تاثیر الگو های مختلف بارگذاری جانبی در ارزیابی سازه های بتنی دارای سیستم دوگانه (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
9 بررسی تحلیلی مقاومت، سختی و شکل پذیری ستونهای مشبک با بست افقی تحت بار جانبی چرخه ای (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
10 بررسی رفتار شکل پذیر مهاربندهای همگرا (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
11 بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
12 بررسی روش Mode-AdaptivePushover و مقایسه آن با روش ModalPushover Analysis (MPA) (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
13 تحلیل پاسخ و طراحی لرزهای سازههای مجهز به دو سیستم مستهلک کننده انرژی برای دو سطح خطرزلزله (Download Paper) 2nd International Conference &7th National Conference of Steel Structure
14 تعیین مقادیر ضریب کاهش نیروی رسیده به اعضای نیرو کنترل،ضریب J، مورد استفاده در بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، با بررسی سیستم قاب خمشی ویژه فولادی (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
15 دیوار برشی فولادی با بازشو بزرگ (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
16 دیوار برشی فولادی با بازشو بزرگ (Download Paper) 1st International conference on sustainable urban structure
17 طراحی بر اساس عملکرد قاب خمشی خرپایی ویژه STMF (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
18 کاربرد روش طیف نقطه تسلیم در برآورد پاسخ سازه های با رفتار غالب پیچشی (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
19 معرفی توابع ریالی خسارت ، کنترل خسارت وتابع هزینه ها جهت کنترل خسارت ، با مقوله اقتصادی در مبحث کاهش صدمات مالی و جانی در بهسازی لرزه ای (Download Paper) 01st Conference of Earthquake in Doroud
20 معرفی یک سیستم مهاربندی با عملکرد دوسطحی (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure
21 مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800 (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering