Doctor Abas Biyabani

Doctor Abas Biyabani

Doctor Abas Biyabani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abas Biyabani in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر تلقیح میکوریزا، مصرف فسفر و شوری آب بر صفات مورفولوژیکی و غلظت فسفراندام هوایی یونجه (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 2, Issue: 2
2 اثر کاربرد قارچ میکوریزا بر محتوای فسفر اندامهای هوایی شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L و تنفس میکروبی خاک (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 1, Issue: 3
3 ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکی علف هرز پیچکبندPolygonum convolvulus L بر گندم Triticum aesti v um L (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 1, Issue: 1
4 برآورد ضریب خاموشی و کارآیی مصرف نور در باقلا Vicia faba L (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 1, Issue: 2
5 بررسی اثر انواع مختلف کنترل کنندههای جوانه جانبی بر کمیت و کیفیت برگ توتون Nicotiana tabacum L (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 1, Issue: 3
6 بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس Lens culinaris L (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 30, Issue: 3
7 بررسی تاثیر جهت و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 2, Issue: 1
8 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا تحت تاثیر تاریخ های کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 3, Issue: 2
9 بررسی نواحی مستعد کشت سویا در استان گلستان با تکیه بر شاخص های اقلیمی (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 2, Issue: 2
10 پهنه بندی فیزیوگرافی پتانسیل کشت گندم با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی WLC در استان گلستان (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 3, Issue: 1
11 تاثیر دما و مدت زمان قرار دادن بذور در دماهای مختلف بر خصوصیات جوانه زنی بذر جو (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 4, Issue: 1
12 تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم روی خصوصیات رشدی وعملکرد سویا در سطوح مختلف کود فسفر (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 3, Issue: 1
13 مطالعه اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و عم قهای مختلف کاشت بر سبزشدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه عدس (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 6, Issue: 2
14 مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات زراعی در تناوب گندم-گندم و چغندرقند-گندم (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 2, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر انواع کودهای مختلف ورمی کمپوست بر بعضی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
2 اثر انواع مختلف کودهای ورمی کمپوست بر صفات مرفولوشیکی گیاه ضنبلیله (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
3 اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته ای بر عملکرد واجزای عملکرد باقلا (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
4 اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته ای بر فنولوژی باقلا (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
5 اثر جهت کاشت و تراکم بر روی ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ در ارقام گندم (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
6 اثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر ارتفاع بوته، ماده خشک و تعداد شاخه در لوبیا سبز (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
7 اثر جهت و تراکم های مختلف کاشت بر برخی از اجزای عملکرد ارقام گندم (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
8 اثر دگرآسیبی عصاره آبی علفهرز خرفه( Portulaca oleraceae L.) بر جوانهزنی، رشد گیاهچهای، میزان کلروفیلی و کاروتنوییدی گیاه حساس شاهی Lipidium sativum (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
9 اثر دگرآسیبی عصاره علف هرز Sinapis arvensis و Avena fatua (Download Paper) 1st international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
10 اثر سرزنی بر عملکرد و اجسای عملکرد غلاف خشک ارقام باقلا Vicia faba L. در منطقه گنبدکاووس (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
11 اثر سرزنی بر مراحل فنولوژیک سرعت و دوره پر شدن دانه در ارقام باقلا Vicia faba L. درمنطقه گنبد کاووس (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
12 اثر علف کش های قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
13 اثر کود بیولوژیک و تقسیط نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کریم در شرایط دیم (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
14 اثرنظام های تناوب زراعی برمدیریت علفهای هرز گندم (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
15 ارتباط بین صفات زراعی در ژنو تیپ های مختلف گندم (Download Paper) 4th congress of new technologies to achieve sustainable development
16 ارزیابی اثر آللوپاتیکی علفهرز قیاق Sorghum halepense L. بر برخی خصوصیات جوانهزنی و متابولیتی گیاه حساس شاهی (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
17 ارزیابی اثر دوره های مختلف کنترل علف هرز برروی ارقام برنج تحت شرایط خشکی (Download Paper) Regional Conference on Knowledge Management in Sustainable Agriculture and Natural Resources
18 ارزیابی اثر علف کش های قبل از کاشت، پیش رویشی و پس رویشی بر خصوصیات تراکم و وزن خشک هر یک از علف های هرز و کل آنها در زیره سبز (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
19 ارزیابی تاثیر علفکش های خاک مصرف و وجین برعملکرد و اجزای عملکرد سویا (Download Paper) 1st international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
20 ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگانرود جهت کشت گندم با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
21 ارزیابی زمان مصرف نیتروژن همراه با کود بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی گندم (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
22 ارزیابی صفات مرفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف سویا (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
23 ارزیابی عملکرد ارقام برنج در شرایط کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی براساس شاخص های تحمل و حساسیت (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
24 ارزیابی مقایسه ای تناسب اراضی با عملکرد واقعی مزارع گندم حوزه گرگانرود با استفاده از GIS (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
25 برآورد کمی متابولیت ثانویه فنل کل، پروتئین و نشاسته در اندام های مختلف گیاه دارویی تیرکمان آبی (.Sagittaria trifolia L) (Download Paper) 1st Regional Congress on Medical Plants of North of Iran
26 برآورد معادله شاخص سطح برگ در گیاه باقلا (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
27 برآورد معادله شاخص سطح برگ درآفتابگردان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
28 بررسی اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی و کیفیت فیزیولوژیک بذر و گیاهچه عدس (Download Paper) 1st international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
29 بررسی اثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد بوته لوبیا سبز (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
30 بررسی تاثیر عنصر کلسیمبر روی گیاهان (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
31 بررسی تنوع مورفولوژیکی توده های گردو (Juglans regia L) شهرستان آزادشهر (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
32 بررسی خصوصیات ژئومتریک 13 رقم نخود (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
33 بررسی خصوصیات شش هیبرید توتون گرمخانه ای درعلی آباد در سال 1390 (Download Paper) National Conference on Environment and Plant Production
34 بررسی روابط بین صفات عملکردی و اجزای آن در 116 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده ازروشهای آماری چند متغیره (Download Paper) 4th congress of new technologies to achieve sustainable development
35 بررسی صفات موثر در عملکرد در ارقام مختلف ذرت با استفاده از روشهای چند متغیره آماری (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
36 تاثیر آللوپاتیک علف هرز گل گندم Centurea depressa بر جوانهزنی، رشد گیاهچه ای، میزان رنگریزه کلروفیلی و کاروتنوییدی شاهی (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
37 تاثیر باکتری های تثبیت کننده ازت بر کرم خاکی Eisenia Feotida و خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوستشیمیایی ورمیکمپوست (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
38 تأثیر تناوبهای زراعی مختلف بر پایداری تولید گندم نان (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
39 تأثیر فاصله ردیف و جهت کاشت بر برخی خصوصیات کمی لوبیا سبز (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
40 تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر تعداد، وزن تر و وزن خشک گره های تثبی تکننده ازت در ریشه گیاه سویا رقم کتول (Download Paper) 2nd National Conference on New Concepts in Agriculture
41 تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادیریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا رقم کتول (Download Paper) 2nd National Conference on New Concepts in Agriculture
42 تجزیه ژنتیکی اجزای عملکرد و صفات زراعی برنج با استفاده ازروش QTL mapping (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
43 تعیین الگوی کاشت بهینه در شرایط آبی و دیم با استفاده از نرم افزار Cropwat (مطالعه موردی؛ مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
44 توان آللوپاتیک عصاره آبی علف هرز Sinapis arvensis بر جو رقم -ماهور (Download Paper) 1st international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
45 شناسایی برخی از ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه پونه وحشی در لرستان (Download Paper) 1st Regional Congress on Medical Plants of North of Iran
46 کشاورزی دقیق (Download Paper) The first national conference on agriculture in difficult environmental conditions
47 کودهای بیولوژیک (Download Paper) Regional Conference on Knowledge Management in Sustainable Agriculture and Natural Resources
48 مطالعه اثرات پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات رویشی گیاهچه عدس (Download Paper) 1st international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
49 مطالعه برآورد معادله شاخص سطح برگ درگیاه پنبه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
50 مطالعه برآورد معادله شاخص سطح برگ درگیاه سویا (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
51 مطالعه تثبیت نیتروژن در ریشه گیاهچه های گندم (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
52 مطالعه تنوع ژنتیکی لاینهای مختلف ذرت با استفاده ازصفات مورفولوژیک (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
53 مطالعه روش های مختلف آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Download Paper) Global Conference on Agricultural Research, Natural Resources and Environment
54 مطالعه روش های مختلف آبیاری و پلیمر بر صفات مورفولوژیکی برنج رقم هاشمی (Download Paper) Global Conference on Agricultural Research, Natural Resources and Environment
55 مطالعه کودبیولوژیکی سوپرنیتروپلاس برعملکردواجزای عملکردکلزا (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
56 مطالعه نظام های تناوب زراعی بر کنترل جمعیت علف های هرز گندم (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
57 مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپهای سویا (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
58 معرفی بهترین تیمار در شکستن خواب بذر اسپند (Download Paper) First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
59 مقایسه روغن نیم با محلول پرایم پلاس و الکل چرب برتعداد و وزن جوانه های جانبی توتون (Download Paper) Regional Conference on Knowledge Management in Sustainable Agriculture and Natural Resources
60 مقایسه مدیریت های مختلف مبارزه با علف های هرز با استفاده از علفکش ها و وجین بر برخی مولفه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی فنل کل سویا (Download Paper) 1st international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
61 مکان یابی کشت گندم با استفاده از پارامتر های اقلیمی در استان گلستان به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
62 مکانیابی های مرتبط با صفات خوشه در جمعیت F8 برنج ایرانی (Oryza sativa L.) تحت تنش خشکی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
63 نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم در استان گلستان به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
64 واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج به کنترل علف هرز تحت شرایط خشکی (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies