Doctor Mohammad Moghadam Vahed

Doctor Mohammad Moghadam Vahed

Doctor Mohammad Moghadam Vahed

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Moghadam Vahed in Journals

Position Journal Name
managing editorTabriz Journal of Electrical Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه و ارزیابی یک مدل تجربی برای بادبردگی نازل های باد بزنی در تونل باد به کمک پردازش تصویر (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 4, Issue: 2
2 مطالعه وراثت صفات زراعی در آفتابگردان با استفاده از روش تلاقی لاین در تستر (Download Paper) Breeding of Agronomic and Horticultural Crop Volume: 1, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تنش شوری و تیمار با پرولین بر فعالیت آنزیم آنتیاکسیدان کاتالاز ارقام جو در مرحله گیاهچهای (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
2 اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های اینبرد نو ترکیب گندم (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
3 ارزیابی تحمل به شوری بر جوانه زنی بذر چغندرقند ( Beta vulgaris L ) (Download Paper) 2nd National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بادرنجبویه Melissa officinalis L ازنظر صفات زراعی و مورفولوژیک (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
6 ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند برای تحمل به تنش شوری (Download Paper) 2nd National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
7 ارزیابی عملکرد برداشت کننده بادام زمینی نوع حفرکننده/لرزاننده/برعکس کننده (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
8 ارزیابی لاین های جو ازنظر مقاومت به سرما براساس برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
9 امکان سنجی استفاده از تفاله سیب برای تولید ورمی کمپوست توأم با بازگردانی جزئی چای کمپوست و ورمی کمپوست (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
10 بررسی اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده کمباین سهند46s با استفاده از مدل ریاضی به منظور کنترل افت کوبنده (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
11 بررسی الکتروفورگرام گلیادینی گندم های بومی بهره شمال غرب کشور و ارتباط آن با صفات کمی و زراعی (Download Paper)
12 بررسی بیان ژن های Hv TIP2;3 و 1;4 Hv TIP در شنوتیپهای حساس و متحمل جو تحت تنش شوری (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
13 بررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا بعنوان جایگزین طبیعی روی قوام سس کچاپ (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
14 بررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا روی سینرسیس سس کچاپ با رویکرد بهبود کیفیت (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
15 بررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی سینرسیس ماست هم زده با رویکرد بهبود کیفیت (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
16 بررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست هم زده (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
17 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی یونجه از طریق برخی نشانگرهای پروتئینی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
18 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای بومی و اصلاح شده یونجه با استفاده از ایزوزیمهای استراز و پراکسیداز (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
19 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای SSR (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
20 بررسی تنوع و روابط صفات درجمعیت های گندم اینکورن Triticum boeoticum (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
21 بررسی سطح آموزش استفاده ازتراکتور دردفترچه راهنمای تولیدات شرکت ITM ازنظر کاربران (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
22 بررسی واکنش ارقام گندم نان ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
23 تاثیر موننسین در جیره حاوی کنسانتره بالا بر عملکرد، متابولیتهای خون و پارامترهای تخمیری شکمبه بره های قزل (Download Paper)
24 تعیین تراکم مطلوب یونجه و اسپرس برای تولید علوفه در کشت مخلوط (Download Paper) National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
25 تعیین خصوصیات (کمیت و کیفیت) مواد زائد جامد و پتانسیل بازیافت آن؛ اولیه گام در جهت مدیریت مواد زائد در دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه تبریز) (Download Paper) 13th National Congress On Environmental Health
26 تنوع در ویژگی های مورفولوژیک ذرت و سویا در کشت مخلوط (Download Paper) National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
27 تنوع ژنتیکی ارقام گندم از نظر محتوای آلفاتوکوفرول تحت شرایط تنش شوری در مرحله گیاهچه ای (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
28 شناسایی ارقام گندم بهاره ایران از لحاظ جذب موثر روی (Download Paper) The 5th International Conference on Modern Ideas in Agriculture, the Environment and Tourism
29 شناسایی نواحی کروموزومی دخیل در اجزای عملکرد در لاینهای اینبرد نوترکیب گندم (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
30 صفات تاثیرگذار بر عملکرد دانه لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط مختلف آبیاری (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
31 فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان پراکسیداز ارقام جو در مرحله گیاهچه ای تحت تنش شوری و تیمار با پرولین (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
32 گروهبندی لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط آبیاری مختلف بر اساس صفات مورفولوژیکی و زراعی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
33 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای urartu Triticum از نظرخصوصیات مورفولوژیکی (Download Paper) 1st National Conference on Engineering and Technology
34 مقایسه تلفات برداشت بادام زمینی در دو روش ماشینی و دستی (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
35 مکان یابی QTLهای کنترل کننده عملکرد دانه در لاین های اینبرد نوترکیب گندم (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference