Doctor Omidali Kharazmi

Doctor Omidali Kharazmi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان های ایران طی سال های 1390 - 1380 (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 4, Issue: 14
2 ارزیابی سناریوهای حمل ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم شناختی (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 5, Issue: 19
3 اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی و استاندارد EN13816 (Download Paper) Standard and Quality Management Journal Volume: 6, Issue: 1
4 تحلیل تاثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران مطالعه موردی: شهر تبریز (Download Paper) Journal of Geography and Urban Space Development Volume: 4, Issue: 1
5 کاربست شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور در تحلیل چالش های توسعه ی فضاهای روستایی ایران با تاکید بر رویکرد آینده پژوهی (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 7, Issue: 27
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب پذیری منطقه سیدی مشهد (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
2 ارائه مدل مفهومی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقاء وضعیت مبلمان شهری (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
3 ارائه مدل مفهومی شکل گیری تعلق خاطر شغلی در شهرداری مشهد از طریق رشد مسیر شغلی، منابع و تقاضاهای شغلی (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
4 ارایه مدل مفهومی در جهت ارتقا میزان تاب آوری در جوامع شهری با تاکید بر سوانح طبیعی (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
5 ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (Download Paper)
6 ارزیابی ارتباط سطح ملی و محلی در جهت ایجاد شهرهای دانش در ایران: فرصت ها و چالش ها (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
7 ارزیابی بعد سازمانی در پیاده سازی شهر الکترونیک بجنورد بر اساس تفکر سیستمی (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
8 ارزیابی پتانسیل های شهر مشهد جهت تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک با تاکید بر فضاهای بازی و سبز سلامت و بهداشت کودکان (Download Paper) The First International Conference and the 8th National Conference on Urban Planning and Management
9 ارزیابی پتانسیل های شهرمشهد جهت تبدیل شدن به شهردانش؛مطالعه ی موردی شهرداری ودانشگاه ها درمشهد (Download Paper) 6th Conference on Knowledge Management
10 ارزیابی تاثیرعوامل اجتماعی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد (Download Paper) The First World Summit of Soviets and Mayors 2016
11 ارزیابی تأثیر عوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده ازخدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
12 ارزیابی تحلیلی مدل های سنجش تصویر شهر براساس دیدگاه گردشگران (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
13 ارزیابی تصویر شهر مشهد بر اساس ابعاد معماری، فرهنگی، اجتماعی و حمل و نقل (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
14 ارزیابی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
15 ارزیابی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در ساخت وساز پایدار(مطالعه موردی شهر بجنورد) (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
16 ارزیابی سناریوهای توسعه ناحیه برنامه ریزی مشهد با تاکید بر اصول آمایش سرزمین (Download Paper) 2nd congress of professional urban management
17 ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد با تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
18 ارزیابی شاخص ها و زیرشاخص های طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی:شهر مشهد) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
19 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تأکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
20 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه هشت شهر مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران با تأکید بر ابعاد محیطی و فرهنگی (Download Paper) 2nd congress of professional urban management
21 ارزیابی شاخصهای حکمروائی خوب شهری درمشهدمطالعه موردی: مناطق 2، 8و11شهرمشهد (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
22 ارزیابی شهرداری منطقه 9تهران ازبعدفرآیندها وزیرساخت ها درجهت همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات وسازمان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
23 ارزیابی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر مشهد از دیدگاه گردشگران به کمک مدلسازی معادلات ساختاری (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
24 ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ناتوانی شهر مشهد (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
25 ارزیابی عوامل موثرسازمانی،بین سازمانی و فراسازمانی بر مطلوبیت شهردار (مطالعه موردی شهر بجنورد) (Download Paper) 2nd Conference on Management and Planning Faculty of Science, Education and standardization of Iran
26 ارزیابی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش با روش تفکر سیستمی (Download Paper) 6th Conference on Knowledge Management
27 ارزیابی فضاهای باز شهری با توجه به نیازمندی های سالمندان مورد مطالعه: مناطق 31 گانه ی کلان شهرمشهد (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
28 ارزیابی فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در مشهد بر اساس شاخصهای شهر دوستدار سالمند (رویکرد مشارکتی) (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
29 ارزیابی مقایسه ای وضعیت موجود مبلمان شهری در مشهد (مطالعه موردی مناطق 1و6) (Download Paper) The First World Summit of Soviets and Mayors 2016
30 ارزیابی میزان آمادگی جهت استقرار مدیریت دانش در شهرداری نیشابور (Download Paper) 6th Conference on Knowledge Management
31 ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در شکلگیری شهر خلاق (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
32 ارزیابی میزان رضایت شهروندان از خدمات شهرداری مشهد (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 11) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
33 ارزیابی میزان مشارکت ذینفعان در مقاومسازی بافتهای فرسوده در مقابل بحرانهای طبیعی: نمونه موردی کوی سیدی شهر مشهد (Download Paper) 2nd National Conference on Disaster Management & HSE
34 ارزیابی میزان موفقیت سیستم های مخابراتی در ارتقاء بهره وری پروژه خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش تفکر سیستمی (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
35 ارزیبای عوامل فردی و اجتماعی موثر بر مطلوبیت شهردار: مطالعه موردی شهر بجنورد (Download Paper) 2nd International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
36 امکان سنجی استقرار اتوبوس گردشگری در شهر مشهد (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
37 امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
38 اندازه گیری کیفیت خدمات در حمل و نقل عمومی شهرمشهد با استفاده ازرویکرد سروکوال اصلاحی با تاکید بر بعد تضمین (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
39 اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک مطالعه موردی:مناطق یک و شش شهر مشهد (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
40 بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management in the Third Millennium
41 بررسی الگوهای متفاوت توسعه سناریو و ارزیابی تجربه اروپا دربرنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر سناریو نویسی (Download Paper) The first national conference on new approaches in spatial planning
42 بررسی الگوهای موفق بازتوسعه اراضی قهو های در جهان و ارائه راهکار برای شهر مشهد (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
43 بررسی پاسخ های مختلف به ریسک نشست در حفاری مکانیزه تمام مقطع باTBM(مطالعه موردی:پروژه خط 2قطار شهری مشهد) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
44 بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم) (Download Paper) International conference on management in the 21st century
45 بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
46 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
47 بررسی تاثیرات پیاده سازی شهر الکترونیک بر محیط زیست شهری در مشهد:چالش ها و فرصت ها (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
48 بررسی تحلیلی ضکل گیری مفهوم تعلق خاطر شغلی و شناسایی پیش نیازها وپیامدهای آى (Download Paper) International Conference on Accounting and Management
49 بررسی تطابق اقلیم و معماری نمونه موردمطالعه: بافت سنتی شهرنائین (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
50 بررسی تطبیقی تجارب جهانی فرآیند برندسازی شهری و ارائه راهکار برای کلانشهر مشهد (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
51 بررسی تطبیقی تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بکارگیری روش سناریو نویسی در برنامه ریزی منطقه ای با رویکرد آمایش سرزمین (Download Paper) The first national conference on new approaches in spatial planning
52 بررسی تطبیقی راهبردهای کاهش شکاف دیجیتال در جهان و پیشنهاداتی برای ایران (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
53 بررسی چال شها و ارائه راهکار در جهت پیاده سازی شهر الکترونیک در ایران (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
54 بررسی چالش ها و راهکارهای پیاده سازی شهر الکترونیک از منظر مدیران شهری منطقه ثامن مشهد (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
55 بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان نمونه موردی: شهرداری منطقه پنج مشهد (Download Paper) The First World Summit of Soviets and Mayors 2016
56 بررسی رابطه ویژگی های فردی و فرسودگی شغلی در شهرداری مشهد (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
57 بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
58 بررسی رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارمندان شهرداری منطقه 4 شهر مشهد (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
59 بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار برپیاده سازی شهرالکترونیک درسبزوار (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
60 بررسی عوامل محیطی تأثیر گذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرین (Download Paper) National Conference of Entrepreneurs University
61 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سیما و منظرشهری با تاکید بر پیاده روها ( نمونه موردی مناطق 1،3و 11 شهر مشهد ) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
62 بررسی فرآیند ارایه خدمات در دفاترخدمات شهرسازی شهرداری مشهد (Download Paper) The First International Conference on New Ideas in Urban Architecture of Geography and Sustainable Environment
63 بررسی مطالعات تطبیقی جهت پیاده سازی الگوی موفق شهر الکترونیک در ایران (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
64 بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management in the Third Millennium
65 بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش با تاکید بر کلانشهر مشهد (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
66 بررسی نقش فرهنگ در موفقیت شهرهای دانش؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری خراسان (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
67 بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار شهر بجنورد (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
68 بررسی وضعیت دسترسی به ICT در منطقه 6 شهرداری مشهد با تاکید بر شکاف دیجیتال (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
69 بررسی وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
70 بررسی وضعیت همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان درشهرداری منطقه 9تهران (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
71 بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان (Download Paper) First National Conference Strategic Forecasting in the Field of Geosciences and Urban-Regional Studies
72 تحلیل آینده بازتوسعه اراضی قهوه ای در جهت توسعه شهری پایدار با رویکرد سناریونویسی (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
73 تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (Download Paper) The first National Sustainable Development Conference and Urban Management with a Citizen Relaxation Approach
74 تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (Download Paper) 8th meeting of the Asian community a safe and secure community first regional meeting of Mashhad 2017
75 تحلیل خودهمبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G ) در شهر مشهد (Download Paper) The First International Conference and the 8th National Conference on Urban Planning and Management
76 تحلیل شاخصهای استراتژیک توسعه شهری (CDS) دربجنورد (Download Paper) The First International Conference on New Ideas in Urban Architecture of Geography and Sustainable Environment
77 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
78 تحلیل وضعیت پارکهای و زمنی های ورزش شهری برای حضور کودکان (نمونه موردی: شهر مشهد) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
79 تحلیل وضعیت موجود و شاخص های تاثیرگذار در سیستم دوچرخه های اشتراکی شهر مشهد با تاکید بر بعد برنامه ریزی و عملکرد (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management in the Third Millennium
80 تفکر سیستمی در مدیریت بحران (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
81 توسعه شهراسفراین برمبنای فرآیندراهبردتوسعه شهری CDS (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
82 چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران لزوم بکار گیری روش های مبتنی بر آینده پژوهی (Download Paper) 02nd national futures studies conference
83 رویکرد توسعه شهری دانش محور مبتنی بر فناوری اطلاعات (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
84 سنجش کیفیت خدمات بارویکردسروکوال اصلاحی وباتاکید برعوامل ملموس و قابلیت اطمینان: مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهرمشهد (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
85 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده ی شهرداری مشهد با استفاده از مدل سروکوآل مطالعه موردی مناطق 1و6 (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
86 سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حملونقل درونشهری در کلانشهر مشهد براساس شاخصهای شهر دوستدار سالمند (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
87 شناسایی ذینفعان پروژه خط 2 قطار شهری مشهد (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
88 شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
89 مدلسازی عوامل مؤثر بر شکلگیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر مشهد (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
90 مدیریت جامع پسماندهای شهری با اولویت تفکیک از مبدا بر مبنای تفکر سیستمی، مطالعه موردی: شهرستان ساری (Download Paper) 5th Urban Planing and Management Conference
91 مزایا والزامات دولت محلی و جایگاه آن درپدافندغیرعامل (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
92 نقش المان های موقت در تقویت هویت شهری (نمونه موردی: شهر مشهد) (Download Paper) 1st national conference on urban management in Iran
93 نقش طرح های راهبردی توسعه در دستیابی به اقتصاد پایدار شهر مطالعه موردی: شهر گناباد (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
94 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: کلانشهرمشهد (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning