Doctor Mehdi Shajari

Doctor Mehdi Shajari

Doctor Mehdi Shajari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mehdi Shajari in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury 2nd Conference on Cyberspace Security Incidents and Vulnerabilities (CSIV 2017) Mashhad 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه روشی برای بهبود رضایت طرفین در مذاکرات خودکار چند موضوعه (Download Paper) 16th annual International CSI Computer Conference
2 ارائه یک پرونده ترکیبی کاربر برای کشف تقلب در شبکه های مخابراتی سلولی بی سیم (Download Paper) 16th annual International CSI Computer Conference
3 ارائه یک مدل پیش بینی برای مسیر کاربران در شبکه های سلولی بی سیم (Download Paper) 16th annual International CSI Computer Conference
4 ارایه یک پروتکل پول الکترونیکی تقسیم پذیر با استفاده از زنجیره هش (Download Paper) 9th Iranian Security Community Conference
5 استخراج سهام های موثراز روی ساختار شبکه ی مالی بازار بورس تهران (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
6 Trust and Distrust Propagation Models in Social Networks (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
7 Using Business Intelligence For Market Risk Management Strategic Planning In Banks And Financial Institutes (Download Paper) The 7th national & 1st International Conference on Electronic Commerce & Economy
8 بررسی امکان رواج کارت های اعتباری به عنوان شیوه پرداخت الکترونیک در ایران (Download Paper) 03rd International Conference on Information and Knowledge Technology
9 بررسی روش‌های بانکداری و پرداخت سیار و ارایه‌ی یک مدل بومی امن (Download Paper) 03rd International Conference on eBanking
10 بررسی مقایسه‌ای استانداردها و متدلوژی‌های مطرح در مدیریت و ارزیابی امنیت اطلاعات (Download Paper) 01st International Conference on Electronic City
11 بکارگیری مفهوم گواهینامه های وکالتی به صورت محلی برای بهبود کارایی و قابلیت های امضای دیجیتال در دستگاه های سیار (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
12 پیاده سازی محیط تست نرم افزاری برای حملات علیه پروتکل مدباس (Download Paper) 14th Iranian Security Community Conference
13 پیاده سازی مذاکره خودکار بازار محور  با استفاده از زبان عامل جک (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
14 تعیین نقش کارا برای اجزا، در زنجیرههای تامین چند نقشی با رویکرد دانش مبنا (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
15 جدول قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای سازمان با مدل فازی (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
16 داده کاوی، فناوری نوین جهت استخراج دانش (Download Paper) 01st National Conference on New Technologies in Engineering Science
17 شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری های امنیتی پروتکل کنترل صنعتی IEC 60870-5-104 (Download Paper) 14th Iranian Security Community Conference
18 شناسایی مبتنی بر میزان کرم واره ها P2P (Download Paper) 16th Iranian Conference on Electric Engineering
19 شناسایی نفوذ در شبکه های کامپیوتری بر اساس ایده ای مبتنی بر شناسایی جرم در جوامع انسانی (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
20 طراحی چهارچوب برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه هوش تجاری در بنگاههای تجاری (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
21 طراحی عملیاتی برای یک پورتال سیار تجاری در کشور ایران (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
22 طراحی و تست یک ساختار اعتماد کمهزینه برای سیستم پرداخت خرد MR2 (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
23 عارضه یابی فرآیندهای فناوری اطلاعات با استفاده از مدل مرجع COBIT (مطالعه موردی: شرکت گاز پارس جنوبی) (Download Paper) 9th International Management Conference
24 قالب راهبردی بنگاههای مالی زنجیره محور الکترونیک با رویکرد هوش تجاری (Download Paper) 2nd International Conference on Financial Services Marketing
25 کشف تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری با رویکرد ترکیبی و حساس به هزینه (Download Paper) 22th Annual Conference of Computer Society of Iran
26 مدلی جدید برای توصیف انتشار روابط اعتماد و عدم اعتماد در شبکه های اجتماعی (Download Paper) 9th Iranian Security Community Conference
27 مروری بر آزمون امنیتی نرم افزار (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
28 معرفی و ارزیابی مدل IrFM بر پایه معیارهای اصلی ارزیابی سیستم های پرداخت الکترونیک و ارائه کاربرد های توسعه یافته آن (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran