Doctor Mehdi Abadi

Doctor Mehdi Abadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mehdi Abadi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury 2nd Conference on Cyberspace Security Incidents and Vulnerabilities (CSIV 2017) Mashhad 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی آسیب پذیری شبکه های کامپیوتری در برابر حملات جلوگیری از سرویس با استفاده از شبکه های بیزی (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
2 استفاده از یادگیری استقرایی قوانین برای جداسازی تصویری کلمات فارسی و لاتین (Download Paper) 08th Annual Conference of Computer Society of Iran
3 تشخیص ترافیک غیرعادی شبکه با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان تک کلاسی (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
4 تشخیص کرم های اینترنتی استتاری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تک کلاسی (Download Paper) 12th Iranian Conference on Intelligent Systems
5 تشخیص نا هنجاری پویا در شبکه های اقتضایی متحرک مبتنی بر تحلیل مولفه های اصلی افزایشی (Download Paper) 16th annual International CSI Computer Conference
6 تشخیص نفوذ پویا در شبکه های اقتضایی متحرک با رویکردی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و سیستم ایمنی مصنوعی (Download Paper) 9th Iranian Security Community Conference
7 توصیف رسمی یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه با استفاده از زبان توصیف Z (Download Paper) 08th Annual Conference of Computer Society of Iran
8 تولید خودکار امضاهای رفتاری چندگانه برای تشخیص بدافزارهای چندریخت با استفاده از روش های یادگیری ماشین (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
9 روشی برای تشخیص بات نت ها در مرحله فرمان و کنترل با استفاده از خوشه بندی برخط (Download Paper) 08th Iranian Security Community Conference
10 رویکردی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم های انتخاب منفی و کلونی زنبورهای مصنوعی برای تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک (Download Paper) 08th Iranian Security Community Conference
11 رویکردی توزیع شده مبتنی بر تحلیل مولف ههای اصلی برای تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) 19th Iranian Conference on Electric Engineering
12 رویکردی جدید مبتنی بر گراف حمله بیزی سببی و شباهت خصیصه ها برای همبسته سازی هشدارهای نفوذ و بازسازی سناریوهای حمله (Download Paper) 21th Iranian Conference on Electric Engineering
13 رویکردی مبتنی بر نظریه منطق ذهنی و الگوریتم رتبه صفحه برای محاسبه شهرت موجودی تها در شبکه های اجتماعی (Download Paper) 10th Iranian Security Community Conference
14 کشف سناریوهای نفوذ به شبکه های کامپیوتری با استفاده از بررسی کننده مدل SPIN (Download Paper) 03rd Iranian Security Community Conference
15 گمنام سازی مسیرهای حرکت اشیا متحرک با سطوح متفاوت حریم خصوصی (Download Paper) 08th Iranian Security Community Conference
16 یافتن مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت با الگوریتم های ژنتیک (Download Paper) 09th Annual Conference of Computer Society of Iran
17 یک الگوریتم تکاملی کوانتومی با عملگر به روزرسانی مقید برای حل مسایل بهینه سازی ترکیبیاتی (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
18 یک الگوریتم تکاملی کوانتومی جدید برای حل مسایل بهینه سازی ترکیبیاتی (Download Paper) 02nd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
19 یک روش شهرت دهی برای تشخیص بات نت های نسل جدید مبتنی بر شناسایی نام های دامنه الگوریتمی (Download Paper) 10th Iranian Security Community Conference
20 یک سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر توصیف برای شناسایی حمله های اتلاف منابع روی سرویس دهندگان SIP (Download Paper) 10th Iranian Security Community Conference