Doctor Mohammad Mahmoodian Shoushtari

Doctor Mohammad Mahmoodian Shoushtari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Mahmoodian Shoushtari in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Water Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مثلثی شکاف دار بر تغییرات بستر آبراهه ها (Download Paper) Journal of Environment and Water Engineering Volume: 3, Issue: 1
2 بررسی آزمایشگاهی اثر ضخامت تیغه ها در سازه ترکیبی سرریز اوجی- تخلیه تحتانی بر اتلاف انرژی و مشخصات پرش هیدرولیکی پایین دست (Download Paper) Journal of Iranian Dam and Hydropower Volume: 3, Issue: 11
3 بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی (Download Paper) Journal of Water Engineering Volume: 4, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آستانه حرکت رسوب در محاری تحت فشار مربعی شکل (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
2 آنالیز لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی مشتمل بر اندرکنش سد و مخزن با تکیه بر معیارهای پایداری (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
3 اثر زاویه ی صفحات مثلثی شکاف دار متصل به ساحل بر بیشینه عمق آبشستگی در خم 90درجه (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
4 اثر شکاف بر آبشستگی موضعی صفحه ی مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه (Download Paper) 6th Water Resources Management
5 اثر شکاف در سری صفحات مثلثی متصل به ساحل برآبشستگی موضعی در قوس ملایم 90 درجه (Download Paper) 6th Water Resources Management
6 اثر صفحه جان پناه بر توپوگرافی بستر حول صفحه اول درسری صفحات مثلثی متصل به ساحل در قوس ملایم 09 درجه (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
7 ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب های زیرزمینی دشت رامهرمز با مدل دراستیک در محیط GIS (Download Paper) 4th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
8 ارزیابی مدل های GIUH-NASH و GCIUH-CLARK در حوضه معرف کسیلیان (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
9 ارزیابی هیدرگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژیکی بر مبنای روش ناش در حوضه های بدون آمار بارندگی (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
10 استفاده از روش های عددی پیشرفته برای شبیه سازی برخورد جریان های سیلابی آشفته (Download Paper) 01st National Conference on New Technologies in Engineering Science
11 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای مدل سازی بازماند کلر درسیستم های توزیع آب شهری (Download Paper) 1st National Conference on Industrial Water and Wastewater Treatment
12 استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی برای مدلسازی بازماند کلر درسیستم های توزیع آب شهری (Download Paper) 02nd National Conference on Health, Safety and Environment (HSE)
13 اصلاح رودخانة کارون در بازة ملاثانی تا اهواز با استفاده از مدل HEC-RAS (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
14 برآورد بارمعلق رسوب با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی وسیستم استنتاجی فازی -عصبی تطبیقی ومقایسه با نتایج روش اینشتین (مطالعه موردی:رودخانه بالخلی چای- ایستگاه سامیان اردبیل) (Download Paper) 03rd Water Resources Management
15 برآوردضریب زبری مانینگ در مخزن سد کرخه با استفاده از واسنجی نرم افزار GSTARS-3 (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
16 بررسی آبشستگی پایین دست سرریز V شکل با رسوبات غیرچسبنده (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
17 بررسی آزمایشگاهی اثر تیغه های بعد از تخلیه تحتانی سرریز ریزشی بر طول پرش هیدرولیکی (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
18 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات شیب و غلظت بر ارتفاع و سرعت راس جریانهای غلیظ (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
19 بررسی آزمایشگاهی کشش آب ساکن در جریان های غلیظ (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
20 بررسی آزمایشگاهی موقعیت و عمق نقطه غوطه وری در مخازن و پارامترهای موثر بر آن (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
21 بررسی اثرات جریانات غلیظ بر روند رسوب گذاری در مخزن سد مارون با استفاده از مدل ریاضی TCM (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
22 بررسی پدیده آبشستگی اطراف پایه های پل توسط مدل عددی FLUENT (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
23 بررسی تاثیر ترم های مختلف معادله مومنتوم در روندیابی سیل در مطالعات مهندسی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه مارون) (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
24 بررسی تأثیر جریانات غلیظ بر روند رسوبگذاری در مخزن سد مارون با استفاده از مدل TCM (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
25 بررسی تراوش از سد کرخه با استفاده از نرمافزار Seep/w و مقایسه نتایج با داده های واقعی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
26 بررسی حساسیت معادله مومنتوم به حذف ترمهای مختلف آن در روندیابی سیلاب و مطالعات مهندسی رودخانه مطالعه موردی رودخانه کارون (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Development
27 بررسی روش خوداصلاحی جهت کنترل پدیده کاویتاسیون (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ بنه باشت) (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
28 بررسی روند یابی سیل با استفاده از روشهای ماسکینگام-کونج و ماسکینگام (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز- فارسیات) (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
29 بررسی روند یابی سیل با استفاده از نرم افزارMike11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز-فارسیات) (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
30 بررسی روندیابی سیل با استفاده از روش ماسکینگام - کونج و ماسکینگام مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز - فارسیات (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
31 بررسی روندیابی سیل با استفاده از روش ماسکینگام - کونج و نرم افزار Mike11 مطالعه موردی رودخانه کارونه بازه اهواز - فارسیات (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
32 بررسی روندیابی سیل با استفاده از معادلات سنت ونانت وروش ماسکینگام (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه ملاثانی-اهواز) (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
33 بررسی روندیابی سیل در رودخانه مارون به روش HEC-RAS و مقایسه آن با روشهای ماسکینگام و ماسکینگام کنج (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
34 بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
35 بررسی کیفیت شیمیایی (نیترات ، هدایت الکتریکی و کدورت) آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دشت آزادگان (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
36 بررسی مقایسه ای روش های کلاسیک و نرم افزارهای HEC-6 و GSTARS-3 در محاسبه بار کل رسوب ورودی به مخزن سدکرخه با استفاده از داده های صحرایی (Download Paper) 03rd Conference of Applied Geology and the Environment
37 بررسی و مقایسه روشهای مختلف تهیه منحنی سنجه رسوب بر اساس رژیم آبدهی در رودخانه دز(یستگاه تله زنگ) در رودخانه دز(ایستگاه تله زنگ) (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
38 بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از نرم افزار GSTARS-3 (Download Paper) 03rd Water Resources Management
39 بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از نرم افزار HEC-6 (Download Paper) 03rd Conference of Applied Geology and the Environment
40 بهینه سازی حجم مخزن سد کرج به وسیله روش ژنتیک الگوریتم و زنجیره مارکوف و تعیین بهترین روش شبیه سازی برای محاسبه تعداد ماههای شکست (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
41 بهینه سازی حجم مخزن سد لتیان با روشهای برنامه ریزی پویا و شبکه عصبی به منظور تامین آب شرب و کشاورزی (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
42 بهینه سازی خاکبرداری در ماسه بادی در کانال اصلی پای پل قطعه دوم (Download Paper) 01st Irrigation and Drainage Network Management National Conference
43 پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد شهید عباسپور با استفاده از مدلهای سری زمانی Box- Jenkins (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
44 پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد جره با استفاده از مدلWMS /HEC-HMS (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
45 پیش بینی دبی متوسط هفتگی ورودی به مخزن سد درودزن بوسیله شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 01st Irrigation and Drainage Network Management National Conference
46 پیش بینی رواناب ماهانه با شبکه عصبی مصنوعی (ANN ) و مقایسه آن با نتایج روشهای تجربی در حوضه آبریز کسیلیان (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
47 تحلیل ایستایی سری زمانی بارش حوضه آبریز کسیلیان در مقیاس های زمانی مختلف (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
48 تحلیل دینامیکی سدهای وزنی با در نظر گرفتن ترک خوردگی بتن به روش اجزاء محدود (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
49 تحلیل و بررسی ایستایی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی (مطالعه موردی حوضه آبریز کسیلیان) (Download Paper) First National Conference on Water Crisis
50 تخمین ضریب مقاومت مانینگ در بازه ای از رودخانهکارون بزرگ توسط نرم افزار MIKE11 مطالعه موردی حد فاصل دو ایستگاه هیدرومتری اهواز و فارسیات (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Development
51 تخمین عمر مفید و مدت زمان پر شدن کامل مخزن سد کرخه از رسوبات با استفاده از روشهای تجربی معمول (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
52 تخمین هوشمند عمق آبشستگی در گروه پایه های استوانه ای پل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
53 تعیین روند در سری های زمانی LLW, HLW, LHW, HHW جزرومد با استفاده از آزمون من- کندال (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
54 تعیین شاخص های کمی مکان یابی جهت احداث سد زیرزمینی مطالعه موردی دشت رامهرمز (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
55 تعیین شرایط خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و زنجیره مارکف و میانگین متحرک 3 ساله و 5 ساله استان لرستان (مطالعه موردی) (Download Paper) 2nd National Conference on New Horizons in empowerment and sustainable development, architecture, construction, tourism, energy and environment, urban and rural
56 تعیین نیمرخ سطح اب و طول پرش هیدرولیکی (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
57 توسعه مدل کامپیوتری جهت شبیه سازی دراز مدت رسو بگذاری و رسوب شویی در مخازن سدهای جریانی (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
58 رابطه غلظت کلر آزاد باقیمانده وکیفیت میکروبی در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دشت آزادگان (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
59 روش جریمه خارجی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سدهای بتنی وزنی (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
60 شبیه سازی جریان ورودی و تامین نیاز آبی در پایین دست سد لتیان با روش شبکه عصبی و ژنتیک الگوریتم (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
61 شبیه سازی سیلاب بر پایه آنالیز ریسک در حوزه آبریز کارون (مابین ایستگاه های گتوند -شوشتر) (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
62 شبیه سازی غلظت هوای محلول در آب در جریان مغشوش روی سرریز پلکانی با مدل عددی FLUENT (Download Paper) Water Engineering Conference and Exhibition
63 شبیه سازی فرآیند بارش رواناب با استفاده از مدل SWMM و GIS در حوزه شهری ( شهر اهواز ) (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
64 صحت سنجی مدل دراستیک در بررسی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی بوسیله غلظت نیترات (موردی:دشت رامهرمز) (Download Paper) 4th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
65 کارایی تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی با استفاده از توابع هزینه فازی در کاهش هزینه های تصفیه آلاینده های سیستم رودخانه کارون (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
66 کالیراسیون رابطه Z-R رادار هواشناسی اهواز در حوضه آبریز ابوالعباس (Download Paper) 5th Comprehensive Flood Management and Engineering Conference
67 محاسبه ضریب کارمن ( kp) بمنظور تخمین نیم رخ توزیع سرعت جریان در رودخانه های بارسوبات ریزدانه ( مطالعه موردی رودخانه کارون ) (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
68 محاسبه هیدرگراف واحد لحظهای ژئومورفوکلیماتیکی بر مبنای روش کلارک در حوضه های بدون آمار بارندگی (Download Paper) 02nd Irrigation and Drainage Network Management National Conference
69 مدل سازی سه بعدی جریان دوفازی آب-هوا در سرریزهای پلکانی در جریانغیرریزشی با مدل عددی فلوئنت و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
70 مدل سازی متوسط دمای روزانه با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: ایستگاه درزیکلا حوضه آبریز کسیلیان) (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
71 مدلسازی عددی شکست سد با استفاده از روش حجم محدود در شبکه بی سازمان مثلثی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
72 مدلسازی و ارزیابی عملکرد سرریز مجهز به فیوزگیت (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
73 مطالعه آزمایشگاهی اختلاط در ناحیه غوطه وری جریانهای غلیظ (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
74 مطالعه آزمایشگاهی تغییرات سرعت در جریان های غلیظ (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
75 مطالعه آزمایشگاهی شدت اختلاط جریانهای غلیظ با توده سیال ساکن (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
76 مطالعه کینتیک تجزیه بقایای علفکشهای سمپاشی شده در خاک (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
77 مقایسه آزمایشگاهی سرعت نزدیک بستر و استهلاک انرژی در حوضچه آرامش با جت های افقی مستغرق و جریان عبوری از زیر دریچه (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
78 مقایسه آزمایشگاهی طوق زبر و صاف بر میزان آبشستگی پایه های پل (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
79 مقایسه چهار رابطه تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از آمار صحرایی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
80 مقایسه حل نیمه تحلیلی معادلات سنت - ونانت و معادله موج دیفیوژن عمومی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
81 مقایسه روش های تجربی کاهش سطح و افزایش سطح در بررسی رسوب مخزن سد کرخه (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
82 مقایسه مدل کامپیوتری GSTARS- 3 و روش های تجربی افزایش و کاهش سطح در برآورد حجم و توزیع رسوب در مخزن سد کرخه (Download Paper) 03rd Water Resources Management
83 مقایسه مدل کامپیوتری GSTARS-3 ، روشهای تجربی افزایش ، کاهش سطح و کمینه قدرت یکه جریان در برآورد توزیع رسوب در مخزن سد کرخه (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
84 مقایسه نرم افزارهای HEC-6 و GSTARS-3 در برآورد رسوبگذاری در مخزن سد کرخه (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
85 مقایسه نرم افزارهای SRH-1Dو GSTARS دربرآورد رسوبگذاری دررودخانه کرخه (Download Paper) 09th International River Engineering Conference