Doctor Mohamad Ghorbani

Doctor Mohamad Ghorbani

Doctor Mohamad Ghorbani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamad Ghorbani in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتباط نابرابری جنسیتی و شاخص های مربوط به کودکان در کشورهای با سطوح درآمذ مختلف: یک مطالعه اکولوژیک (Download Paper) Management Strategies in Health System Volume: 2, Issue: 1
2 ارزش گذاری آلودگی هوای مشهد(کاربرد رهیافت ارزش گذاری مشروط) (Download Paper) Journal of Economy and Regional Development Volume: 18, Issue: 2
3 ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری درانرژی های تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 9, Issue: 4
4 ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین المللی و تاثیر آن بر انتقال تابع عرضه (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 3
5 ارزیابی تاثیر نهاده های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم کار استان های خراسان (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 3, Issue: 1
6 استفاده از کنجاله بادام شیرین و صمغ زانتان در تولید کیک بدون گلوتن (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 3, Issue: 2
7 الگوی قیمت گذاری علف کش های همسو با محیط زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی گندم) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 1, Issue: 1
8 انداز هگیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران (Download Paper) Journal of Water and Sustainable Development Volume: 3, Issue: 1
9 اولویت بندی عوامل موثر بر تاخیر یا عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 29, Issue: 3
10 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای دانه های روغنی در ایران (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 29, Issue: 3
11 برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم یافته تفاضلی (DGIDS) برای موادغذایی پروتیینی حیوانی در مناطق روستایی (Download Paper) Journal of Rural Development Strategies Volume: 3, Issue: 2
12 برآورد هزینه اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای حبوبات در ایران (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 7, Issue: 2
13 بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای) (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 27, Issue: 1
14 بررسی اثر شرایط هیدرولیز بر فعالیت ضداکسایشی پروتیین های هیدرولیز شده حاصل از ماهی کاراس (Carassius carassius) (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 2, Issue: 4
15 بررسی اثر گذاری رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز ازمنابع آب زیرزمینی در دشت همدان بهار (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 10, Issue: 3
16 بررسی اقتصادی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه در شهرستان اسفراین (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 25, Issue: 3
17 بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 9, Issue: 3
18 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما) (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 30, Issue: 1
19 بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم کار برای کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی) (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 25, Issue: 1
20 بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 6, Issue: 3
21 بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارکهای بزرگ شهر مشهد:کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی (Download Paper) Journal of Geography and Regional Development Volume: 13, Issue: 2
22 بررسی عوامل موثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 27, Issue: 3
23 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل(Mespilus germanica L.) (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 1, Issue: 3
24 بررسی کارایی انواع الگو های ARCH در پیش بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغ (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 30, Issue: 2
25 بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 28, Issue: 3
26 بهینه سازی استخراج آنتوسیانین گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخ (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 3, Issue: 1
27 بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیزشده با قابلیت ضداکسندگی بالا از کنجاله کنجد به کمک روش سطح پاسخ (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 8, Issue: 1
28 بهینه سازی راندمان تولید پودر رب گوجه فرنگی با استفاده از خشک کن پاششی و ارزیابی ویژگی های کیفی آن (Download Paper) Journal Of Iranian Food Science and Technology Research Volume: 13, Issue: 5
29 بهینه سازی شرایط تولید پپتیدهای ضداکسایش از هیدرولیز کنسانتره پروتیینی دانه کدو توسط تریپسین به روش سطح پاسخ (Download Paper) Journal Of Iranian Food Science and Technology Research Volume: 13, Issue: 1
30 تاثیر دما، زمان و نسبت های مختلف آنزیم به سوبسترا در تهیه پروتیین هیدرولیز شده آب پنیر (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 3, Issue: 3
31 تاثیر ضد حمایتی قیمت کف و ناسازنمای تثبیت درکشاورزی: شواهدی از ایران (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 11, Issue: 3
32 تاثیر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط زیست:کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده های تابلویی با اثرگذاریهای تصادفی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 10, Issue: 1
33 تحلیل رابطه علی بین شاخص های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 8, Issue: 3
34 تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 4, Issue: 2
35 تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 27, Issue: 1
36 تعیین کننده های روش های مدیریتی علف های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 3, Issue: 4
37 تورم و پس انداز خانوارهای روستایی مطالعه موردی استان فارس (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 6, Issue: 19
38 تولید پپتیدهای زیست فعال با فعالیت آنتی اکسیدانی از کنسانتره پروتیین آب پنیر (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 4, Issue: 3
39 جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی) (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 2, Issue: 2
40 رمز گشایی از حکایت خلیفه ای که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود مثنوی معنوی (Download Paper) Journal of Islamic Humanitie Volume: 1, Issue: 12
41 رمز گشایی از حکایت مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری مثنوی معنوی (Download Paper) Journal of Islamic Humanitie Volume: 1, Issue: 12
42 ریزپوشانی اسانس لیمو ترش (Citrus Limon L.) در کمپلکس کیتوزان-نشاسته اصلاح شده با استفاده از امواج فراصوت (Download Paper) Innovative Food Technologies Volume: 6, Issue: 1
43 ریزپوشانی ترکیبات زیست فعال عصاره آبی برگ زیتون در ماتریس ساکارز به روش هم تبلوری: بررسی ویژگی های ساختاری و پایداری (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 6, Issue: 2
44 سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری منتخب پنیر : کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد) (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 31, Issue: 1
45 عوامل موثر بر شکل گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 29, Issue: 2
46 کارایی گاوداری های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن ها در استان مازندران )کاربرد تحلیل پوششی داده های فازی( (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 46, Issue: 4
47 کاربرد الگوهای چند سطحی در تحلیل داده- ستانده (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 28, Issue: 4
48 کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل موثر برمالکیت ماشین های کشاورزی در استان خراسان رضوی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 5, Issue: 2
49 کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 26, Issue: 1
50 کاربرد موسیلاژ دانه بالنگو و ایزوله پروتیین سویا به عنوان جایگزین تخم مرغ در سس مایونز و بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن (Download Paper) Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology Volume: 6, Issue: 4
51 کاربرد نیمرخ ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه ی موردی چغندر قند) (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 3, Issue: 3
52 گرایش به مصرف ماهی با تکیه بر ارزیابی فایده آن(مورد مطالعه: نقاط شهری استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) (Download Paper) Journal of Social Sciences (Biannual) Volume: 13, Issue: 1
53 مدل سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 10, Issue: 4
54 مدل سازی عوامل موثر بر ارتقاء سهم واحدهای پژوهش و فناوری در ارزش افزوده محصولات کشاورزی صادراتی ایران: مورد مطالعه زعفران و زرشک (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 3, Issue: 4
55 مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 5, Issue: 18
56 مولفه های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 30, Issue: 4
57 نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق دانشجویان از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهرستان بجنورد (Download Paper) Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Volume: 2, Issue: 3
58 نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه ای (مطالعه ی موردی عدس دیم استان خراسان شمالی) (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آب نقره کاری (Download Paper) 04th Iranian National Corrosion Congress
2 آبکاری آلومینیوم ازحمام های آلی هیدریدی (Download Paper) 05th Iranian National Corrosion Congress
3 آبکاری الکتریکی پوشش های چند لایه های Ni-P/Zn-Ni با استفاده از روش تک حمام (Download Paper) 6th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
4 آبکاری پالسی پوشش های نانو کامپوزیتی نیکل-آهن_ تیتانیا و بررسی خواص خوردگی و تربیولوژیکی آنها (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
5 آبکاری پوشش نانوکامپوزیتی برنز SiC-و بررسی خواص آن (Download Paper) 1st International and 6th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
6 آلودگی فرآوردههای لبنی (Download Paper) Agriculture Contaminations and Food Safety
7 آلومینایزینگ پره توربین هوایی از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکل Rene 80 (Download Paper) 05th Congress of the Iranian Metallurgical Society
8 آنتی اکسیدان های طبیعی: ترکیبات عملگر جدید (Download Paper) 2nd National Conference on Functional Food
9 آندایزینگ پالسی آلومینیم در مخلوط اسیدها (Download Paper) 08th Iranian National Corrosion Congress
10 آنودایزینگ آلومینیوم در مخلوط اسیدها (Download Paper) 04th Iranian National Corrosion Congress
11 ابکاری الکتریکی پوشش کامپوزیتی نیکل و تثبیت سطحی فسفات کلسیم (Download Paper) 06th Congress of the Iranian Metallurgical Society
12 اثر آنیل بر خواص مغناطیسی لایه های نازک آلیاژ آهن- پالادیوم (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
13 اثر بیوچار و کمپوست بر آبشویی نیترات در یک خاک لوم شنی (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
14 اثر پوشش دهی ناگت ماهی تیلاپیا با صمغ ریحان و زانتان بر خواص فیزیکی-حسی آن (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
15 اثر پوشش کیتوزان در جلوگیری از فعالیت قارچی و جذب رطوبت در مغز پسته (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
16 اثر تغلیظ حرارتی در فشارهای مختلف روی شاخص کروما و درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد کنسانتره زغال اخته (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
17 اثر دانسیته جریان پالسی بر خواص پوشش های نانوکامپوزیتی Ni-SiC با استفاده از الکترود دیسک چرخان (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
18 اثر روشهای مختلف تغلیظ حرارتی بر روی درصد تخریب ترکیبات فیتوکمیکال موجود در کنسانتره زغال اخته (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
19 اثر شرایط مختلف نگهداری بر عمر ماندگاری (پایداری اکسایشی) بادام (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
20 اثر شرایط هیدرولیز بر درجه هیدرولیز و بازیافت نیتروژنی پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی کاراس (carassius Carassius) (Download Paper) 1st Student’s National Conference of Biotechnology
21 اثر نانولوله های کربنی بر باززایی درون شیشه ای گیاهچه در دو رقم سیب زمینی (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
22 اثر نانولولههای کربنی بر کالوسزایی دو رقم سیبزمینی مارفونا و سینورا (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
23 اثر نوع و میزان امولسیفایر بر ویژگی های رئولوژیکی شکلات تیره کم کالری (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
24 اثر نهایی تغییر اقلیم بر درآمد و عملکرد گندمکاران استان خراسان رضوی (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
25 اثرات Ga2O3 بر خواص میکرو نانوساختارهای TiO2 تهیه شده با روشی نوین از فرایند سل-ژل (Download Paper) 07th Iranian Seminar on Surface Engineering
26 اثرات ضد تغذیه ای گوسیپول و روش های اندازه گیری گوسیپول کل و آزاد در روغن پنبه دانه (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
27 اثرات مخلوط کردن روغنهای دانه کنجد، اولیین پالم و کانولا بر میزان تشکیل دیانهای مزدوج در طی فرایند حرارتی (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
28 ارائه الگویی نوین برای برآورد محصولات ارگانیک (مطالعه موردی استان خراسان (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
29 ارایه یک روش کاربردی هوشمند جهت تخمین میزان تولید ماده معدنی برای برنامه ریزی تولید ماهیانه معدن گل گهر سیرجان (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
30 ارزش‏گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش گذاری مشروط ) (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
31 ارزیابی اقتصادی آموزشهای فنی حرفه ای ارایهشده از سوی پروژه بین المللی ترسیب کربن در میان روستائیان (Download Paper) 3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education
32 ارزیابی اقتصادی آموزشهای فنی- حرفهای ارائه شده از سوی پروژه بین المللی ترسیب کربن در میان روستاییان (Download Paper) 3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education
33 ارزیابی ایمنی مصرف روغن خوراکی دی آسیل گلیسرول (Download Paper) 2nd National Food Security Seminar
34 ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم بر سود و درآمد گندمکاران استان خراسان رضوی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
35 ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم بر سود و درآمد گندمکاران استان خراسان رضوی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
36 ارزیابی سطح توانمندی های تکنولوژیک در مشاورین و پیمانکاران بخش راه و ترابری (Download Paper) 02nd Management of Technology Iranian Conference
37 ارزیابی شبکه بازاررسانی لوبیا در شهرستان مشهد (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
38 ارزیابی عملکرد مالی بیمه محصولات کشاورزی در استان گلستان (Download Paper) 4th International Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Natural Resources and the Environment
39 ارزیابی نتایج روش توزیع دومتغیره ی پارتو تعمیم یافته با استفاده از روش توابع مفصل، در تحلیل آماری شاخص های جریان کم (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
40 ارزیابی نوع و درجه تاثیر‏گذاری قرارداد بر عملکرد محصول گوجه‏فرنگی (Download Paper)
41 ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی (Download Paper) 3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education
42 استخراج پروتئین فانوس ماهی ((Benthosema pterotum) و بررسی تأثیر دما برراندمان استخراج، ظرفیت حفظ آب و حفظ روغن پروتئین (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
43 استخراج ناحیه درگیری ابزار و قطعه کار در فرآیند فرزکاری سطوح انحنادار (Download Paper) 15th International Conference on Manufacturing Engineering
44 استفاده از پوششهای خوراکی بر پایه سلولز در افزایش عمر ماندگاری محصولات غذایی (Download Paper) The first national conference to develop a comprehensive strategy for quality in food safety
45 استفاده از غلات فاقد گلوتن و ترارریخته برای توسعه محصولات بدون گلوتن (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
46 اکریل آمید، مکانیسم و استراتژیهای کاهش آن در سیب زمینی (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
47 الاینده های شیمیایی حاصل از کشاورزی درمواد غذایی: مسیرهای انتقال به انسان روشهای شناسایی کاهش (Download Paper) 01st National Food Security Seminar
48 الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی (Download Paper) 3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education
49 امکان سنجی نصب کابل مخابراتی AD-Lash بر روی خط 400 kV نکا – جلال بصورت Hot Line (Download Paper) 18th International Power System Conference
50 امکانسنجی پوستگیری کیوی با فناوری حرارتدهی پرتو مادون قرمز (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
51 امولسیون های پایدار شده توسط پروتئین سویا (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
52 ایجاد پوشش های حاوی نانوتیوب های کربنی به روش الکتروشیمیایی (Download Paper) 09th Iranian Seminar on Surface Engineering
53 ایجاد پوشش های کامپوزیتی خودروا نکار برنج - PTFE و بررسی خواص تریبولوژیکی آنها (Download Paper) 08th Iranian National Corrosion Congress
54 ایجاد رسوب آلیاژی نیکل - مولیبدن بر روی تیتانیم به روش پالسی (Download Paper) 08th Iranian National Corrosion Congress
55 باقیماندههای برخی از داروهای دامپزشکی در تخم مرغ (Download Paper) Agriculture Contaminations and Food Safety
56 برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای غلات در ایران (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
57 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای کلزا در ایران (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
58 برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
59 بررسی اثر آبکاری پالسی بر ساختار و خواص پوشش میکرو کامپوزیتی برنز-گرافیت (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
60 بررسی اثر pH بر آبکاری الکترولس مس (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
61 بررسی اثر بازدارندگی بازدارنده های شلاته کننده بر روی فولاد در محیطهای اسیدی (Download Paper) 07th Iranian National Corrosion Congress
62 بررسی اثر پرتودهی مایکروویو بر هیدرولیز آنزیمی ضایعات لیگنوسلولزی (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
63 بررسی اثر تعداد لایهها بر روی خواص پوشش اکسید فلزی سهتایی شامل Ru ،Ti و Ir روی زیرلایه تیتانیم (Download Paper) 14th Iranian Seminar on Surface Engineering
64 بررسی اثر فرایند پوستگیری با پرتودهی مادونقرمز بر محتوای اسید آسکوربیک وپارامترهای رنگی کیوی (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
65 بررسی اثر نسبتهای مختلف Ru ،Ti و Ir بر روی خواص اکسید فلزی سهتایی تشکیل شده بر روی تیتانیم (Download Paper) 14th Iranian Seminar on Surface Engineering
66 بررسی اثرات پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراک حاوی عصاره هیدروالکلی آویشن بر جذب رطوبت و رشد قارچ در مغز فندق تازه (Download Paper) The first national conference to develop a comprehensive strategy for quality in food safety
67 بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر درآلودگی هوا درایران مطالعه موردی شهر مشهد (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
68 بررسی اثرپدیده فولینگ برخوردگی لوله های حامل نفت خام واحد تقطیر پالایشگاه ها (Download Paper) Congress of Corrosion in the Oil Industry
69 بررسی اثرتزاید یونهای هالوژنه با بازدارندگی ترکیبات آلی نیتروژن دار درخوردگی فولاد (Download Paper) Congress of Corrosion in the Oil Industry
70 بررسی ارزش تفرجی و زیباییشناختی پارکها و فضای سبز مطالعه موردی: پارک ملت مشهد (Download Paper) 1st International Conference on Tourism Development Strategy of the Islamic Republic of Iran, Challenges and Prospects
71 بررسی امنیت غذائی روغن های خوراکی و شناسائی ترکیبات سمی از قبیل گلایسیدیل استرهای به وجود آمده در حین عملیات تصفیه روغن (Download Paper) 2nd National Food Security Seminar
72 بررسی پایداری اکسایشی روغن سویا و مخلوط آن با روغن های زیتون فرابکر و پالم اولیین با استفاده از آزمون تسریع یافته (Download Paper) Comprehensive Agricultural Science Conference on Natural Resources and Sustainable Environment
73 بررسی پایداری اکسایشی مخلوط مساوی روغنهای دانه کنجد، اولیین پالم و کانولا در مرحله حرات دهی و سرخ کردن (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
74 بررسی پایداری حرارتی روغن سویا مخلوط شده با روغن های پالم اولئین و ذرت (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
75 بررسی پایداری حرارتی مخلوط روغن سویا زیتون فرابکر و پالم اولیین (Download Paper) Comprehensive Agricultural Science Conference on Natural Resources and Sustainable Environment
76 بررسی پدافند غیرعامل در برنامه ریزی فضایی شهر (Download Paper) 1st Conference on Passive Defense and Resistant Structures
77 بررسی تاثیر پورتالهای سازمانی در مدیریت ارتباط با مشتری (Download Paper) 2nd National Congress of Pivotal Issues in Management
78 بررسی تاثیر دما و رطوبت نسبی بر بارش ایستگاه مشهد طی دوره آماری (2005-1951) (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
79 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توانمند سازی کارکنان سازمان بنادر و دریا نوردی(مطالعه موردی اداره کل بندر و دریا نوردی خرمشهر) (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
80 بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی (Download Paper)
81 بررسی تاثیر عوامل مهم تعیین کننده شاخص RCA بر روی صادرات گوشت مرغ ایران در منطقه خاورمیانه (Download Paper) 05th National Conference of Agricultural Economics
82 بررسی تاثیر گردشگری ساحلی و دریایی بر ایجاد درآمد و اشتغال زایی در ایران و جهان (Download Paper) 8th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
83 بررسی تاثیر گردشگری ساحلی و دریایی بر ایجاد درآمد و اشتغالزایی در ایران و جهان (Download Paper) 8th congress of new technologies to achieve sustainable development
84 بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی (Download Paper)
85 بررسی تاثیر نوع جریان اعمالی پارامترهای پالس و افزودن نانوذرات TiO2 برخواص تریبولوژیکی و مورفولوژی پوشش آلیاژی Ni-Fe (Download Paper) 1st International and 6th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
86 بررسی تاثیر همزمان فعال کننده سطحی و تغییر پارامترهای مختلف بر روی خواص خوردگی و مورفولوژی سطحی پوشش های الکترولس نیکل با استفاده از روش تاگوچی (Download Paper) 11th Iranian National Corrosion Congress
87 بررسی تأثیر غلظت عامل شتاب دهنده و نوع پایدار کننده بر خواص پوشش الکترولس نیکل-فسفر (Download Paper) 08th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran
88 بررسی تأثیر غلظت عامل شتاب دهنده و نوع پایدار کننده بر خواص پوشش الکترولس نیکل-فسفر (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
89 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار کار و سرمایه انسانی (Download Paper) 1st International Conference on Management and Entrepreneurship
90 بررسی تخریب رنگ مغز بادام با پردازش تصویر در طول دوره نگهداری (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
91 بررسی توزیع فراوانی اسیدهای چرب روغن سویا، پالم اولئین و ذرت در جهت افزایش پایداری حرارتی روغن سویا (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
92 بررسی جاذبه های اکوتوریستی تالاب بینالمللی خور خوران بندرعباس با استفاده از مدل SWOT (Download Paper) 2nd National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
93 بررسی حفاری فروتعادلی در چاه انحرافی 74 میدان پارسی (Download Paper) 2nd Conference on new approaches in science and engineering (oil, gas, petrochemical and related industries)
94 بررسی حفاری فروتعادلی در چاه انحرافی 78 میدان پارسی (Download Paper) 2nd Conference on new approaches in science and engineering (oil, gas, petrochemical and related industries)
95 بررسی حفاری فروتعادلی در چاه انحرافی 87 میدان پارسی (Download Paper) 4th National Conference of Modern Researches in Chemical and Chemical Engineering
96 بررسی حفاری فروتعادلی درچاه انحرافی 78 میدان پارسی (Download Paper) 4th National Conference of Modern Researches in Chemical and Chemical Engineering
97 بررسی خطرات سلامت انسانی ناشی از مصرف روغن های نباتی حاوی باقیمانده فلزات سنگین (Download Paper) 2nd National Food Security Seminar
98 بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین ها و بکارگیری آن ها جهت کاهش مصرف آنتی اکسیدان های سنتزی در مواد غذایی (Download Paper) National Conference on Food
99 بررسی خواص پوشش فسفاته منگنز بر روی فولاد ساده کربنی (Download Paper) 07th Iranian National Corrosion Congress
100 بررسی خواص ضدباکتری پوشش دی اکسید تیتانیم اصلاح شده بوسیله پالادیم به روش سل - ژل (Download Paper) 10th Iranian Seminar on Surface Engineering
101 بررسی خواص ضدباکتری نانوساختار اکسید تیتانیم، تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز (Download Paper) 07th Iranian Ceramic Congress
102 بررسی خود تمیز شوندگی نانو پوشش های تیتانیا بر روی شیشه FTO (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
103 بررسی خوردگی اتمسفری پوششهای رسوب الکتریکی شده روی و آلیاژی روی (Download Paper) 09th Iranian Seminar on Surface Engineering
104 بررسی خوردگی فولادهای گالوانیزه رنگ شده با آستر الکتروفورز آندی مورد استفاده در بدنه خودرو (Download Paper) 07th Iranian National Corrosion Congress
105 بررسی دسترسی به اعتبارات بر درآمد خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
106 بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و احساس تعلق شغلی در دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم آباد (Download Paper) 4th International Conference on Psychology and Social Sciences
107 بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و سطح اثربخشی عملکرد گروهی کارکنان مورد مطالعه : شرکت فولاد اکسین خوزستان (Download Paper) 1st International Conference on Industrial Engineering, Management and Accounting
108 بررسی رفتار تریبولوژی پوشش های کامپوزیتی الکترولس نیکل (Download Paper) 10th Iranian Seminar on Surface Engineering
109 بررسی رفتار خوردگی پوششهای رسوب الکتریکی شده روی و آلیاژی آن Zn-Co,Zn-Ni,Zn-Fe در حضور یون کلرید (Download Paper) 11th Iranian National Corrosion Congress
110 بررسی رفتارهای حفاظتی چغندرکاران در جهت حفظ محیط زیست(مطالعه موردی: شهرستان تربت جام) (Download Paper) 1st international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
111 بررسی سینتیک رسوب همزمان ذرات گرافیت در پوشش برنز- گرافیت طبق مدل گاگلیلمی (Download Paper) 09th Congress of the Iranian Metallurgical Society
112 بررسی شیوع هموگلوبین D در خراسان جنوبی (Download Paper) 12th Annual Congress of Medical Students of the Eastern Medical Sciences
113 بررسی علت تخریب لوله اکونومایزربویلرمورداستفاده ازدرنیروگاه سیکل ترکیبی بااستفاده ازآنالیزهای شیمیایی مکانیکی وریزساختاری (Download Paper) 25th International Power System Conference
114 بررسی علل تخریب فولاد به کار برده شده در کف مخازن حاوی نفت خام (Download Paper) 01st national conference on science and new technologies in the oil refining industry
115 بررسی علل خوردگی لوله های ضدزنگ 316L در تصفیه خانه آب نیروگاه رودشور (Download Paper) 11th Iranian National Corrosion Congress
116 بررسی عملکرد عوامل فعال ساز سطحی در ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P-MoS2 به روس الکترولس (Download Paper) 10th Iranian Seminar on Surface Engineering
117 بررسی عوامل تاثیرگذار بر عدم بازپرداخت تسهیلات (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
118 بررسی عوامل مؤثر بر مورفولوژی و رفتار پلاریزاسیون آندی پوشش های محلول جامد اکسید RuO2 و TiO2 بر روی تیتانیوم خالص (Download Paper) 08th Congress of the Iranian Metallurgical Society
119 بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت (WTA) مردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر مشهد) (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
120 بررسی عوامل موثر بر مصرف آتی گوشت قرمز ارگانیک، در راستای نیل به کشاورزی پایدار(مطالعه موردی: مشهد) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
121 بررسی عوامل موثر در خوردگی باکتریهای احیاء کننده سولفات در واحدهای نمکزدایی نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون- مناطق نفتخیز جنوب (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
122 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر ویژگی های ‏ارگانولپتیکی مغز پسته (Download Paper) National Conference on Food
123 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های استونی و اتانولی از میوه ولیک (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
124 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری عصاره های فنولی حاصل از میوه ازگیل (Mespilus germanica L. ) (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
125 بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
126 بررسی مزیت نسبی صادرات محصول گوشت مرغ ایران در منطقه خاورمیانه (Download Paper) 04th National Conference of Agricultural Economics
127 بررسی مشکلات شرکتهای خدمات مکانیزه کشاورزی در استانهای خراسان (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
128 بررسی معماری محوطه ای منسوب به دوره ماد در آناتولی (کرکنس داغ) (Download Paper) National Biennial Conference on Archeology and Art History of Iran
129 بررسی مکانیزم تخریب سر (Cap) مبدل حرارتی در سیستم آب سردکننده (Download Paper) 03rd Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference
130 بررسی مکانیزم رسوبدهی الکتروشیمیایی نانو ایر طلا در تمپلیت پلی کربنات (Download Paper) 05th Nanotechnology Student Conference
131 بررسی مکانیزم رسوبدهی الکتروشیمیایی نانوایر طلا در تمپلیت پلی کربنات (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
132 بررسی موانع استقرار سیستم تجزیه تحلیل خطردرنقاط کنترل بحرانی درواحدهای تولیدی شهر مشهد (Download Paper) National Conference on Science and NewTechnologies in the Food Industry
133 بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله ها به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد (Download Paper) 03rd National Congress of Recycling and Reuse of Renewable Organic Resources in Agriculture
134 بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی خرم آباد از دیدگاه دانشجویان درسال 1394 (Download Paper) World Conference on Management, Economics and humanities accounting at the beginning of the third millennium
135 بررسی نقش تغییرات اقلیمی در توسعه گردشگری استان همدان (Download Paper) 2nd National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
136 بررسی نقش تغییرات سرعت سیال و pH در مدل محاسبه حداکثر نرخ خوردگی ناشی از گاز دی اکسید کربن در خطوط لوله نفت و گاز (Download Paper) 01st Iranian Pipe and Pipeline Conference
137 بررسی نقش معماری سازمانی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات (Download Paper) 1st International Conference on Management and Entrepreneurship
138 بررسی نقش و عملکرد ترویج بر مدیریت منابع آبی مطالعه موردی گندمکاران دشت (Download Paper) 3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education
139 بررسی نگرش نسبت به ایمنی غذایی: مورد مطالعه توزیع کنندگان مواد غذایی شرکت کاله آمل (Download Paper) 3rd International Conference on Food Industry of Ir
140 بررسی و اهمیت زیرساختهای مورد نیاز توسعه گردشگری شهرستان آبادان (Download Paper) The first national conference on tourism and green tourism
141 بررسی و بهبود خواص رئولوژیکی – دینامیکی هیدروژلهای نانو کامپوزیتی پلی اکریل آمید (Download Paper) 4th National Conference of Modern Researches in Chemical and Chemical Engineering
142 بررسی و بهبود خواص رئولوژیکی دینامیکی هیدروژلهای نانو کامپوزیتی پلی اکریل آمید (Download Paper) International Conference on Engineering and Applied Sciences
143 بررسی و بهینه سازی نقاط آویز سیستم اگزوز جهت کاهش ارتعاشات به بدنه خودرو (Download Paper) 10th International Conference on Internal Combustion Engines
144 بررسی وضعیت انگیزه خدمت عمومی مورد مطالعه بندر شهید رجایی (Download Paper) International Conference on Management and Economics in the 21st Century
145 بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهرستان داراب در سال تحصیلی 91-90 (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
146 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی - مورد مطالعه بندر شهید رجایی (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
147 بررسی وی‍ژگی های آنتی اکسیدانی عصاره های فنولی حاصل از میوه ازگیل (Mespilus germanica L. ) (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
148 بررسی ویژگی های عملکردی ایزوله پروتئین کنجاله آفتابگردان (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
149 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خمیر و کیک فاقد گلوتن تهیه شده از صمغ گوار و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
150 برنامه ریزی بازاریابی گردشگری ایران بر اساس انگیزه های سفر گردشگران خارجی (Download Paper) The first national conference on tourism and green tourism
151 برهمکنش بین پروتئین های شیر و ویتامین ها (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
152 بهینه سازی تولید انرژی خالص به عنوان ضرورت پدافند غیرعامل الگوی کشت دشت مشهد (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
153 بهینه سازی تولید پروتیین هیدرولیز شده با قابلیت ضد اکسندگی بالا از کنجاله کنجد به کمک روش سطح پاسخ (Download Paper) Comprehensive Agricultural Science Conference on Natural Resources and Sustainable Environment
154 بیماران سلیاکی و تولید فرآورده های غله ای فاقد گلوتن (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
155 پارامترهای آبکاری موثر بر رفتار خوردگی پوششهای الکترولیتی روی-آهن بدست آمده از حمام اسیدی-کلریدی (Download Paper) 10th Congress of the Iranian Metallurgical Society
156 پایدارسازی نانوذرات تیتانیا در بوتانول (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
157 پایداری امولسیون سس مایونز با استفاده از استابیلایزرها به عنوان جایگزین تخم مرغ (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
158 پپتیدهای زیست فعال با تاکید بر منابع لبنی (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
159 پپتیدهای زیست فعال حاصل از پروتئین منابع گیاهی (Download Paper) The 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology
160 پروتئومیکس و کاربردهای آن در ارزیابی کیفیت مواد غذایی (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
161 پوشش های پروتیینی مورد استفاده در صنایع بسته بندی (Download Paper) 3rd International Conference on Food Industry of Ir
162 پیش بینی سرعت تشکیل محصولات اولیه و ثانویه اکسایش در گردو (Download Paper) The 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology
163 تاثیر استفاده از آرد جو بدون پوشینه تیمار شده به روش حرارتی بر ویژگی های فیزیکو شیمایی خمیر و شاخص حجم و رطوبت کیک حاصل بر پایه آرد گندم (Download Paper) Comprehensive Agricultural Science Conference on Natural Resources and Sustainable Environment
164 تاثیر بیوچار پوسته شلتوک برنج بر پایداری خاکدانه در دو نوع خاک رسی و شنی لومی (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
165 تاثیر پوشش ایزوله پروتیین سویا بر مقاومت به جذب روغن کاغذهای بسته بندی (Download Paper) 3rd International Conference on Food Industry of Ir
166 تاثیر جایگزینی آرد گندم با آرد جو بدون پوشینه تیمار شده به روش حرارتی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی کیک حاصل (Download Paper) Comprehensive Agricultural Science Conference on Natural Resources and Sustainable Environment
167 تاثیر ذرات کامپوزیتی روانکار بر مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل (Download Paper) 11th Iranian National Corrosion Congress
168 تاثیر شرایط هیدرولیز بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین آب پنیر در دمای ℃47 (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
169 تاثیر طرح مدیریت محله در مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (Download Paper)
170 تاثیر طرح مدیریت محله در مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (Download Paper) 1st Conference on Citizenship and Regional Management
171 تاثیر عضویت ایران در WTO بر صنعت فولاد کشور (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
172 تاثیر غلظت سیلیکات سدیم بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی پوشش ایجاد شده به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی بر روی اتصالغیر همجنس تیتانیم و منیزیم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (Download Paper) International Conference on Mechanical Science and Industry
173 تاثیر فرآوری بر ترکیبات فیتو شیمیایی گوجه فرنگی و فرآورده های آن (Download Paper)
174 تاثیر هیدرولیز شیمیایی بر میزان کاهش وزن و ترکیبات ساختاری کاه کلزا (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
175 تاثیرپوشش دهی ماهی تیلاپیا با صمغ ریحان و زانتان بر کیفیت و میزان جذب روغن آن پس از فرآیند سرخکردن (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
176 تأثیر رسوب همزمان PTFE و MoS2 بر خواص پوشش نانو ساختار الکترولس نیکل (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
177 تأثیر روشهای مختلف خشککردن بر میزان آنتوسیانین استخراجشده از گلبرگ زعفران (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
178 تأثیر فعالیت های سازه ای آبخیزداری در کاهش میزان رسوبات ورودی به مخازن سدها؛مطالعه ی موردی مخزن سد سفیدرود (Download Paper) 6th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
179 تجزیه و تحلیل و رویشگاههای ارس جیرفت و بافت از نظر پتانسیل تولید علوفه و اثر حفاظتی وجلوگیری از فرسایش درمناطق فوق الذکر (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
180 تحلیل شدت و تداوم طوفان های گرد و غبار در استان خوزستان (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
181 تدوین الگوی برنامه ریزی راهبردی و ارتقای بسته بندی زعفران با رویکرد تحلیل عواملاستراتژیک (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
182 ترکیبات سرطان زا در مواد غذایی کبابی و راههای کاهش آنها (Download Paper) Agriculture Contaminations and Food Safety
183 ترکیبات فنلی روغن: ساختار، فعالیت بیولوژیکی و اثرات مفید بر سلامت انسان (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
184 تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد - چناران (Download Paper) National Conference on Sustainable Development Patterns in Water Managment
185 تعیین مدل خوشه بندی احتمالاتی براساس معیار اطلاع بیزی (Download Paper) 06th Iranian Statistics Conference
186 تغییرات تست CBC و PBS در موارد همزمانی کم خونی فقر آهن و مگالوبلاستیک (Download Paper) 12th Annual Congress of Medical Students of the Eastern Medical Sciences
187 تغییرات میزان فلاونوئید برگهای به ( Cydonia.oblonga ) اکوتیپ نیشابور در طولفصل رشد و به دو روش خشک کردن (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
188 تولید پروتئین ایزوله از فانوس ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از pHهای قلیایی و بررسی راندمان تولید و تغییرات ترکیبات شیمیایی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
189 تولید پوشش های شامل نانولوله های کربنی به روش الکتروشیمیایی و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن ها (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
190 تولید ژلاتین از ضایعات مرغ (Download Paper) National Conference on Food
191 تولید مصنوعی سلولز و سلولز رنگی به کمک روشهای باکتریائی میکروبی (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
192 حفاری فروتعادلی رویکردی جهت افزایش بهره وری و کاهش مشکلات حفاری (Download Paper) 2nd Conference on new approaches in science and engineering (oil, gas, petrochemical and related industries)
193 حفاری فروتعادلی رویکردی جهت افزایش بهره وری و کاهش مشکلات حفاری (Download Paper) 4th National Conference of Modern Researches in Chemical and Chemical Engineering
194 خلاقیت و نوآوریهای شهری و خلق درآمدهای پایدار در حوزه گردشگری مطالعه موردی: طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد (Download Paper) 1st International Conference on Tourism Development Strategy of the Islamic Republic of Iran, Challenges and Prospects
195 خوردگی شکافی فولادهای AISI304 , AISI410, AISI316L (Download Paper) 05th Iranian National Corrosion Congress
196 خوردگی و اضمحلال سیستم های فلزی پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت در محیط فیزیولوژیک (Download Paper) 05th Iranian National Corrosion Congress
197 دانه روغنی سویا و تاثیر حرارت بر خواص عملکردی آن (Download Paper) 3rd International Seminar on Oilseeds and Edible Oils
198 ر سوب الکتروشیمیایی نانو ذرات طلا از حمام کلریدی - سولفاتی (Download Paper) 02nd Nanotechnology Student Conference
199 رابطه بین مدیریت محافظه کارانه سرمایه در گردش با رشد شرکت (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
200 راهبردهای توسعه و ارتقای فرآوری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
201 راهبردهای توسعه و ارتقای کانال های توزیع زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
202 رسوب الکتروشیمیایی پوششهای حاوی نانوتیوبهای کربنی از محلول آبی (Download Paper) 08th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran
203 رسوب دهی الکتروشیمیایی چند لایه های نانو متری آلیاژی روی-نیکل (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
204 رسوب دهی الکتروشیمیایی نانووایر طلا در تمپلیت پلی کربنات (Download Paper) 10th Iranian Seminar on Surface Engineering
205 رسوب دهی الکتروشیمیایی و بررسی خواص پوشش های چند لایه نانوکریستال Zn/Ni (Download Paper) 6th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
206 رشد فیلم و حفره دار شدن آلومینیوم (Download Paper) 03rd Iranian National Corrosion Congress
207 رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی) (Download Paper) The 1st Iranian Fertilizer Challengs Congress
208 روش های شناسایی مواد غذایی حرام (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
209 روشهای نوین شناسایی منبع ژلاتین جهت بررسی ایمنی و کنترل کیفیت آن (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
210 رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتعداری در ایران (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
211 ساخت نانو سیم های چند لایه مغناطیسی به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی در تمپلیت نانو حفرهای پلی کربنات و مطالعه خواص آنها (Download Paper) 07th Iranian Seminar on Surface Engineering
212 ساخت نانوذرات طلا -پالادیوم به روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی جهت استفاده در کاتد سلول خورشیدی نانوساختار حساس شده به رنگ (DSSC) (Download Paper) 28th International Power System Conference
213 ساخت نانوسیمهای کبالت به روش الکتروشیمیایی (Download Paper) Iranian Physics Conference 1384
214 سنتز الکتروشیمیایی نانولوله های طلا در قالب پلیکربنات و کاربرد آن در حسگری داروی مترونیدازول (Download Paper) 2nd international conference on new research in chemistry and chemical engineering
215 سنجش میزان فنول عصاره برگهای به ( Cydonia.oblonga) اکوتیپ نیشابور درطول فصل رشد و به دو روش خشک کردن (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
216 سیستم هوشمند تخمین تولید ماده معدنی با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
217 سینتیک رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا در الکلهای مختلف (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
218 شبیه سازی ریاضی عمر ماندگاری مواد غذایی: روش ها و روندها (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
219 شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (Download Paper) 3rd National Conference on Management and Humanities Research in Iran
220 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بستر سازی خلق سازمان یادگیرنده مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش درسازمان بنادر و دریانوردی (Download Paper) 2nd conference of R&D & Technology Managers
221 طرح تحقیقاتی عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدلدر شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (Download Paper) International Conference on Water and Wastewater
222 عزم ایران در پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
223 عوامل مؤثر بر اکسیداسیون چربی در امولسیونهای روغن در آب (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
224 عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
225 عوامل موثر بر سرمای هگذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در ماشین های کشاورزی (کاربرد روش دو مرحله ای هکمن) (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
226 فرایند استخراج به کمک آنزیم ترکیبات زیست فعال گیاهی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
227 فسفاته قطعات گالوانیزه (Download Paper) 04th Iranian National Corrosion Congress
228 فسفاته کاری بدنه اتومبیل (Download Paper) 05th Iranian National Corrosion Congress
229 کاربرد نظام پیشنهادی ودیعه - باز پرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد ( پذیرش و درآمدزایی ) (Download Paper) 03rd National Congress of Recycling and Reuse of Renewable Organic Resources in Agriculture
230 گردشگری وتوسعه پایدار شهری موانع و راهکارها (نمونه موردی زابل) (Download Paper) National conference on Tourism and Sustainable Development
231 لایه نشانی الکتروشیمیایی نانوسیم های ابرشبکه مغناطیسی در تمپلیت نانوحفره ای پلی استر (Download Paper) 10th Congress of the Iranian Metallurgical Society
232 مدلسازی و اعتبارسنجی یک مدل راحتی 7 درجه آزادی برای خودرو سنگین دو محوره (Download Paper) 1st International Conference on Modern Power Trains
233 مدیریت ارتباط با مشتری و نقش فنآوری اطلاعات در پیشبرد آن (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
234 مروری بر تأثیر فرایند هیدرولیز آنزیمی بر ویژگی های پروتئین های هیدرولیز شده (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
235 مروری بر تغلیظ حرارتی آبمیوه (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
236 مروری برروشهای مدیریت پروژه و نقش آن در کیفیت پروژه ها (Download Paper) 1st international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
237 مزایا و معایب دورکاری از نظر کارکنان و کارفرما با تکیه بر فناوری (Download Paper) 1st International Conference on Humanities with native - Islam approach and with an emphasis on new research
238 مشارکت مالی شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب آشامیدنی مشهد:تمایل ها و رفتارها (Download Paper) First National Conference on Environment, Sustainable Environment and Health
239 مطالعه اثر انحناهای سطح تندیس وار بر نیروهای فرزکاری (Download Paper) 15th International Conference on Manufacturing Engineering
240 مطالعه چگونگی خوردگی آندهای تیتانیمی پوشش دار DSA درمحلول NaCl (Download Paper) Congress of Corrosion in the Oil Industry
241 مطالعه سلامت غذائی فرآورده های سرخ کردنی و شناسائی تاثیر بخارات حاصل از روغن های پخت برناهنجاری اثرات تراتوژنی و تنش اکسیداتیو ریوی (Download Paper) 2nd National Food Security Seminar
242 مطالعه سیالات درگیر در اندیس معدنی تودشک (شرق اصفهان) (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Petrology
243 مطالعه شرایط سینوپتیکی طوفان گونو با تأکید بر اثرات آن بر جنوب شرقی ایران (Download Paper) 4th Iranian Geography Student Congress
244 معرفی برخی از آنتی توکسیکانتهای غیر مغذی و چگونگی عملکرد آنها (Download Paper) 23th International Congress on Food Technology
245 معرفی ترکیبات زیست فعال گیاهی با خواص ضدسرطانی (Download Paper) 2nd National Food Security Seminar
246 معرفی خواص داروئی وآنتی اکسیدانی گیاه گرنه (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
247 معرفی روشهای نوین استخراج ترکیبات زیست فعال (Download Paper) 2nd National Food Security Seminar
248 مقاله مروری آکریل آمید در مواد غذایی: مکانیسم تشکیل و راه های کاهش آن در صنعت غذا (Download Paper) 2nd National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
249 مقایسه راندمان درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین آب پنیر (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
250 مقایسه رفتار خوردگی لایه آندایز سخت بر روی آلیاژهای آلومینیوم 1100، 5052 و 6061 غوطه ور در خلیج فارس و محلول NACL 3/5 درصد وزنی (Download Paper) 12th National Symposium of Marine Industries
251 مقایسه روشهای مختلف تغلیظ آب میوه جات (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
252 مقایسه ویژگیهای آنتی اکسیدانی چای سبز رزماری و بلوط به عنوان جایگزین آنتی اکسیدانهای سنتزی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
253 مکانیزم پوش دهی نانو ذرات طلا از محلول کلریدی سولفاتی در حضور افزودنی سیس تئین (Download Paper) 08th Iranian Seminar on Surface Engineering
254 مکانیزم رسوب دهی پوشش آلیاژی برنز (Cu-10%Sn) (Download Paper) 09th Iranian National Corrosion Congress
255 مهاجرت الاینده های شیمیایی ا زمواد بسته بندی به ماده غذایی (Download Paper) 01st National Food Security Seminar
256 نانو کریستال ها سیستم های نوین انتقال ترکیبات زیست فعال در صنایع غذایی (Download Paper) The 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology
257 نقش تولید ملی کار و سرمایه ایرانی دررشد و توسعه ایران (Download Paper) 1st International Conference on Management, Innovation and National Production
258 نقش سیستم زراعی چند گانه ( کشت مخلوط ) در افزایش ضریب پدافندغیر عامل منطقه (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
259 ویژگی های عملکردی و حسی پروتئین های هیدرولیز شده گیاهی (Download Paper) The 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology
260 هم رسوبی پروتئین های حاصل از ضایعات صنایع روغن و لبنی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology