Doctor Daryoush Mazaheri

Doctor Daryoush Mazaheri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Daryoush Mazaheri in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIranian Journal of Field Crops Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر تاریخ، آرایش کاشت و سطوح نیتروژن بر ماده موثره برگ و گل، عملکرد و اجزای عملکرد دانه راش گندم (Fagopyroum esculentum Moench) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 3
2 اثر توام خاک دهی و مالچ زنده بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 2
3 اثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسبت برابری زمین و برخی از ویژگیهای کیفی علوفه (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 4
4 ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمزPhaseolus vulgarisبا تاج خروس ریشه قرمزAmaranthu retroflexus با استفاده از مدل افت عملکرد (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
5 بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه ایSorghum bicolor و ارزن مرواریدیPennisetum spp (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
6 بررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (mays Zea )و ماش سبز (radiata Vigna (بر کمیت علوفه و زیست توده علفهای هرز (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 4
7 بررسی تاثیر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر فرونشانی علف های هرز (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 2
8 بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum L بومی اقلیم های مختلف ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 44, Issue: 2
9 تاثیر روش های مختلف حاصلخیزی خاک(آلی، تلفیقی و شیمیایی)روی کمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگر فرنگیCynara scolymus (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 2
10 تاثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم آبیاری (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 15, Issue: 2
11 تاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor L (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 4
12 جداسازی و شناسایی باکتری های محرک رشد از ریشه گاه آویشن دنایی و بررسی توانایی آن ها در بهبود جوانه زنی بذر (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 47, Issue: 1
13 مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 12, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز های رشد و عملکرد بیولوژیکی ذرت و سیا در سیستم های کشت مخلوط و تک کشتی (Download Paper)
2 اثر تاریخ های مختلف کاشت ارقام سویا بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آنها در کشت دوم در استان مازندران (Download Paper)
3 اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط همدان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
4 اثر کشت مخلوط ذرت با ارزن دم روباهی بر کنترل علف های هرز (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
5 اثر نیتروژن بر عملکرد و شاخص های رشد چند رقم سورگوم علوفه ای در کرمان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
6 اثرات تنش خشکی بر تغییرات ماده موثر گل راعی (Download Paper)
7 اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم و تریتیکاه (Download Paper)
8 اثرالگوی کشت و تراکم ذرت(Zea mays L.) برروی زادآوری علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus L (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
9 اثرکودهای آلی برکاهش اثرات تنش خشکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
10 ارزیابی برخی خصوصیات زراعی و فیتوشیمیایی در توده های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
11 ارزیابی حساسیت ارقام گندم نان به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
12 ارزیابی کشت افزایشی ارزن دم روباهی در زمان های سبز شدن مختلف در مخلوط با ذرت (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
13 ارزیابی کیفی علوفه و شاخصهای سودمندی درکشت مخلوط ارزن ـ سویا (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
14 بررسی اثر اندازه بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی در شرایط دیم (Download Paper)
15 بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ذرت دانه ای (کشت بهاره) در منطقه جیرفت (Download Paper)
16 بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد آفتابگردان (هیبرید آذرگل) در منطقه کرمان (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
17 بررسی اثر تاریخ و تراکم آرایش بر عملکرد و دانه برنج رقم طارم در منطقه دورود لرستان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
18 بررسی اثر تراکم بوته بر روی ارتفاع و اجزا عملکرد ارقام ماش در کشت تابستانه تحت شرایط اقلیمی سیستان (Download Paper)
19 بررسی اثر عناصر کم مصرف آهن و روی بر بهبود عملکرد 3 رقم گندم بهاره (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
20 بررسی اثر کود دامی و کودهای بیولوژیک در گندم با استفاده از فسفر 32 (Download Paper)
21 بررسی اثرات تراکم بر روی شاخص های رشد و عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفت (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
22 بررسی اثرات تنش خشکی بر روی خواص کمی و کیفی ذرت (Download Paper)
23 بررسی اثرات رقم و تاریخ کاشت بر روی عملکرد ارقام جو در منطقه جیرفت (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
24 بررسی اثرات کاربرد پتاسیم در شرایط تنش بر روی ذرت سورگوم وارزن (Download Paper)
25 بررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (Vigna radiata L.) بر کمیت علوفه و زیست توده علف های هرز (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
26 بررسی اثرات نیتروژن، آبیاری و مصرف پیکس بر روی زودرسی و عملکرد پنبه (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
27 بررسی اثرورمی کمپوست کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی NPK برعملکرد گیاه ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
28 بررسی ارتباط صفات جوانه زنی با تحمل به تنش خشکی درگیاه جو اسپانتانئوم (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
29 بررسی امکان افزایش تحمل به یخ زدگی درگیاهچه چغندرقند تحت شرایط دمای پائین و تنش خشکی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
30 بررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیکی ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) در کشت مخلوط (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
31 بررسی تاثیر استفاده ازمنابع و مقادیر مختلف مصرف فسفردرعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک درزراعت ذرت (Zea mays . L) (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
32 بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای آن در هیبرید متوسط رس ذرت سینگل کراس 647 (Download Paper)
33 بررسی تاثیر تلقیح بذر با عناصر میکرو بر مقاومت به خشکی ارقام گندم درمنطقه سیستان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
34 بررسی تاثیر تیمارهای مختلف کودی برعملکردواجزاء عملکرد دانه اسفرزه تحت رژیمهای مختلف آبیاری (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
35 بررسی تاثیر کشت مخلوط پنبه و ذرت دانه ای بر روی میزان علک در منطقه ورامین (Download Paper)
36 بررسی تاثیر کشت مخلوط پنبه و ذرت دانه ای بر روی میزان علک در منطقه ورامین (Download Paper)
37 بررسی تاثیر کشت مخلوط یونجه و اسپرس بر کنترل سرخرطومی برگ یونجه (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
38 بررسی تاثیر کود بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر روی اجزاء عملکرد ذرت (Download Paper) National Conference on Environment and Plant Production
39 بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی (آلی، شیمیایی و تلفیقی)، بر شاخص سطح برگ و زیست توده اسفرزه (Plantago ovata Forsk)، تحت رژیم های مختلف آبیاری (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
40 بررسی تأثیر زمان های شروع و قطع آبیاری بر عملکرد و رشد ارقام مختلف پنبه در منطقه ورامین (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
41 بررسی خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) در تراکم های مختلف کاشت (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
42 بررسی روند جوانه زنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در دماهای مختلف و تعیین دمای پایه (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
43 بررسی کاربرد تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن) بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای (Download Paper) 02nd National Congress of Ecological Agriculture
44 بررسی کشت مخلوط ارقام سویا (Download Paper)
45 بررسی کشت مخلوط یونجه واسپرس برعملکردعلوفه تولیدی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
46 بررسی کشت مخلوط یونجه واسپرس واثربخشی برکیفیت علوفه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
47 بررسی کیفیت و عملکرد علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) در تراکم های مختلف کاشت (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
48 بررسی و تعیین مناسب ترین زمان شروع و قطع آبیاری و اثر متقابل آن در زمان زودرسی و رشد ارقام مختلف و عملکرد پنبه (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
49 بررسی و مقایسه ارقام مختلف جو از نظر کشت دو منظوره (علوفه‐ دانه) و رسم منحنی رشد در منطقه جیرفت (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
50 بررسی ومطالعه عوامل اکولوژیک و فیزیولوژیک روی پتانسیل تولید سه رقم ذرت دانه ای (Download Paper)
51 برری اثرات مقادیر کود پتاسیم بر عملکرد ارقام سیب زمینی (طرح استمرار تولید) در منطقه جیرفت (Download Paper)
52 تاثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی بر روی عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم هیبرید ذرت (Download Paper)
53 تاثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی روی روند رشد شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه و دانه دو رقم هیبرید ذرت (Download Paper)
54 تاثیر رژیم های آبیاری و سامانه های مختلف تغذیه بر محتوای عناصر غذایی در اندام های هوایی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
55 تاثیر روش های حاصلخیزی خاک (شیمیایی، تلفیقی و آلی) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کنگر فرنگی (Download Paper) 11th Soil Science Congress of Iran
56 تاثیر کود بیولوژیک فسفر بر روی ذرت در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفر (Download Paper) National Conference on Environment and Plant Production
57 تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بربعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگرفرنگی Cynara scolymus (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
58 تاثیر گیاهان پوششی در سیستمهای خاکورزی و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
59 تاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
60 تاثیر مراحل مخلتف برداشت و باقیمانده کودهای شیمیای وآلی برکمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگرفرنگی (Cynara scolymus (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
61 تاثیر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی کنجد رقم دشتستان در منطقه برازجان (Download Paper)
62 تاثیر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیک کنجد رقم شبستان در منطقه برازجان (Download Paper)
63 تاثیرکوددامی شیمیایی و تلفیق کودهای دامی و شیمیایی برعملکردواجزای عملکرد اسفرزه گوش اسبی (Plantago Ovata Forsk (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
64 تاثیرگیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن برخصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
65 تجزیه رشد و عملکرد ارقام ماش با تراکم های مختلف در کشت تابستانه در منطقه خرم آباد (Download Paper)
66 تعیین آستانه خسارت یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای ارقام چغندرقند (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
67 تنوع ژنتیکی و جغرافیایی کلکسیون ژرم پلاسم جو وحشی (.Hordeum spontaneum L) در بانک ژن گیاهی ملی ایران (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
68 تنوع فنوتیپی خواب بذر در اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum بومی اقلیم های مختلف ایران (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
69 تولید جو تحت سیستم‌های مختلف کم آبیاری و کودی (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
70 شبیه سازی اثر نیتروژن خاک بر تولید چغندر قند (Download Paper)
71 عملکردنیتروژن گندم زمستانه Triticum aestivum L.) تحت تاثیررقابت جو وحشی(Hordeum spontaneum Koch (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
72 کشت مخلوط بعنوان یک راه افزایش و پایداری محصول (Download Paper)
73 مطالعه اثر تراکم کاشت بر روی عملکرد اقتصادی و بیولوژیک شاخص برداشت و شاخص های رشد در ارقام ماش (Download Paper)
74 مطالعه مدلهای رقابت مبتنی بر سطح برگ نسبی علف های هرز در گیاهان زراعی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
75 مطالعه مرحله رشد رویشی گز روغنی Moringa peregrina (Forssk.) Fiori تحت تنش شوری (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
76 نقش همزیستی قارچ های میکوریزا در جذب عناصر ماکرو میکرو در گندم (Download Paper)
77 واکنش رشد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) و جو وحشی (Hordeum spontanerum Koch) به نیتروژن با استفاده از روش افزایشی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress