Doctor Rezvan Hakim Zade

Doctor Rezvan  Hakim Zade

Doctor Rezvan Hakim Zade

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Rezvan Hakim Zade in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardQualitative Research in Curriculum

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه یک مدل الگوی تلفیق میان رشته ای در طراحی برنامه های درسی (Download Paper) Journal Of Interdisciplinary Studies in the Humanities Volume: 2, Issue: 4
2 ارزیابی دورههای آموزش الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش الکترونیکی (Download Paper) Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Volume: 4, Issue: 2
3 ارزیابی و بسترسازی مولفه های موثر بر نهادینه کردن ارزش های اخلاقی مطالعه موردی مدارس متوسطه منطقه دهلران (Download Paper) Journal Of Morality Volume: 10, Issue: 15
4 بررسی ادراک دانشجویان فنی مهندسی از کیفیت تدریس و تأثیر آن بر انتخاب رویکرد یادگیری (مطالعه موردی: دانشگاه تهران) (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 17, Issue: 68
5 بررسی مبانی نظری اندیشه های آیزنر و دلالت های تربیتی آن: با نقدی بر نظرات وی (Download Paper) Qualitative Research in Curriculum Volume: 1, Issue: 4
6 بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی درمقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان (Download Paper) Language Related Resaerch Volume: 6, Issue: 2
7 تبیین برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر شناسایی مولفه های هویت بین المللی، ملی و بومی برنامه درسی (Download Paper) Qualitative Research in Curriculum Volume: 1, Issue: 4
8 تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره متوسطه درارتباط با مفاهیم حقوق بشر (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 2, Issue: 18
9 جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی؛ مطالعه موردی: آثار داستانی جما لزاده (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 5, Issue: 18
10 جهانی شدن بین المللی شدن آموزش عالی و برنامه های درسی میان رشته ای (Download Paper) Journal Of Interdisciplinary Studies in the Humanities Volume: 2, Issue: 4
11 علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزش دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 2, Issue: 8
12 عوامل بازدارنده و راهبردهای به کارگیری شبکه اجتماعی برای تدریس و یادگیری مؤثر در آموزش (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 2, Issue: 17
13 مشکلات آموزش مجازی دانشگاه های شهر تهران از نظر اساتیدآموزش مجازی (Download Paper) Studies of Psychology and Educational Sciences Volume: 2, Issue: 2
14 مطالعه تطبیقی بین المللی کردن برنامه های درسی آموزش عالی در چند کشور جهان (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 2, Issue: 6
15 مطالعه تطبیقی دروس عمومی کارشناسی در دانشگاه هایمیسوری، یوسی داویس، بیروت و تهران (Download Paper) Qualitative Research in Curriculum Volume: 1, Issue: 2
16 نقددیدگاه پست مدرنیسم در برنامه درسی با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی (Download Paper) Qualitative Research in Curriculum Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی عمومی و شیوه فرزندپروری والدین (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
2 ارتباط سرمایه گذاری در آموزش با رشد اقتصادی و شاخص های توسعه انسانی مطالعه موردی ایران در خلال سال های 1999تا2012 (Download Paper) The first national conference on futures study , Management and Development
3 ارتباط عوامل جمعیت شناسی و عوامل آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور (Download Paper) 2nd national conference and the first International Conference on new research in the humanities
4 ارتباط عوامل جمعیت شناسی و مهارتهای مطالعه با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور (Download Paper) 2nd national conference and the first International Conference on new research in the humanities
5 ارتباط عوامل جمعیت شناسی، مهارتهای مطالعه وعوامل آموزشی با عملکرد تحصیلیدانشجویان پیام نور (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
6 ارتباط مهارتهای مطالعه و عوامل آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
7 بازی سازی، استراتژی سازمانهای نوآور (Download Paper)
8 بررسی تطبیقی برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفهای معلمان در ایران و ژاپن (Download Paper) Iran's first national conference on education in 1404
9 بررسی رابطه تیپ های شخصیتی A و B و دینداری با عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
10 بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فاوا 1توسط اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (Download Paper) 1st Conference of Iranian Studendts of Education
11 بررسی مشکلات و چالشهای آموزش مجازی دانشگاه های شهر تهران از نظر مدیران آموزش مجازی (Download Paper) The 6th National and 3rd International Conference on E-Learning and E-Teaching (ICeLeT2012)
12 بررسی میزان توجه به حقوق ملت درمحتوای کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی (Download Paper) 8th Iranian Curriculum Studies Association
13 بررسی نقش شیوه تدریس معلمان و میزان فعالیتهای کنجکاوانه دانش آموزان در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر تهران (Download Paper) The first Global Conference on the Sustainable Development of Education and Psychology , Social and Cultural Studies
14 تاثیر آموزش هنر در پرورش مهارت استدلال و پرسش گری دانش آموزان (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
15 تاثیر آموزش هنر در پرورش مهارت تفکرانتقادی دانش آموزان (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
16 تأثیر جهانی شدن بر جهت گیری های آینده برنامه ریزی درسی در نظام های متمرکز (Download Paper)
17 تأملی بر اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه در روند توسعه علمی و مرجعیت علمی (Download Paper) 1st national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
18 تأملی در نیازسنجی پژوهشی و جایگاه آن در مدیریت پژوهشی دانشگاه (Download Paper) 1st national conference on new research in the field of Education and Psychology Iran
19 جلوه های صلح ورحمت در سیره پیامبر (ص) (Download Paper)
20 رابطهی خلاقیت و ویژگی های شخصیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (Download Paper) 1st National Conference on Personality and Modern Life
21 رابطهی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (Download Paper) 1st National Conference on Personality and Modern Life
22 ضرورت و اهمیت اینده پژوهی در مدیریت پژوهش های دانشگاهی، رویکردی برای کاربست پژوهش های علوم انسانی در توسعه(چالش ها و فرصت ها) (Download Paper) National Conference on Futures Studies, Humanities and Development
23 کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه قم (Download Paper) International Conference on Management
24 کارکرد نماز در نظم پذیری خودانگیخته و تاثبر آن بر انضباط اجتماعی (Download Paper) National Congress on Prayer and Mental Health
25 میزان آماده سازی معلمان در خصوص تغییر برنامه درسی دوره ابتدایی تحصیلی مطالعه موردی معلمین پایه ششم ابتدایی شهر تهران (Download Paper) National Conference on the academic curriculum Education
26 نقد وبررسی رویکرد سند ملی برنامه درسی ایران به هویت ملی ومذهبی مهارتهای زندگی وصلاحیت های معلمی در عرصه جهانی (Download Paper) National Conference on the academic curriculum Education
27 نیازسنجی آموزشی کارشناسان ستادی گروه شغلی مالی و اقتصادی شرکت خودروسازی سایپا با تاکید بر الزامات استاندارد بین المللی آموزشی ایزو 10015 (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
28 ویژگی های برنامه درسی مطلوب در راستای ایجاد خلاقیت (Download Paper) National Conference on the academic curriculum Education