Doctor Bakhtiar Shabani

Doctor Bakhtiar Shabani

Doctor Bakhtiar Shabani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Bakhtiar Shabani in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 6, Issue: 1
2 استلزام های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت شناختی (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 3, Issue: 1
3 تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی و مقایسه آن با سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره ، سرعنوان موضوعی سیرز و چکیده نامه کتابداری و اطلاع رسانی (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 3, Issue: 2
4 تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید؛ (بررسی الگوی معنویت باوری فارغ از دین) (Download Paper) Biquartely Journal of Islamic Education Volume: 10, Issue: 20
5 تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان (Download Paper) Biquartely Journal of Islamic Education Volume: 14, Issue: 28
6 تربیت دینی بر اساس باورهای متناقض نمای کرکگور (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 2, Issue: 1
7 تغییر به منزله ی پدیده ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه های درسی جدید از منظر معلمان (Download Paper) Qualitative Research in Curriculum Volume: 3, Issue: 9
8 تکثر رشته ای علیه فهم رایج از همکاری رشته ها (Download Paper) Journal Of Interdisciplinary Studies in the Humanities Volume: 7, Issue: 1
9 رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 2, Issue: 2
10 طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 1, Issue: 1
11 مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست) (Download Paper) New Educational Thoughts Volume: 13, Issue: 4
12 نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی (Download Paper) Qualitative Research in Curriculum Volume: 2, Issue: 5
13 نقد و توسعه دلالت های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 4, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 کمال گرایی هستی شناسانه ی هایدگر و دلالت های تربیتی آن (Download Paper) National Conference on Science and Technology, Psychology, Education and Psychology Comprehensive Iran