Doctor Nima Tavakoli Shirazi

Doctor Nima Tavakoli Shirazi

Doctor Nima Tavakoli Shirazi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Nima Tavakoli Shirazi in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز ریسک در تعیین طول طراحی سرریز سد (مطالعه سد گلستان 1 (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
2 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر مواد سبک ساز بتن برمیزان مقاومت فشاری (Download Paper) 3nd International Conference on Cement Industry, Energy and Environment
3 ارزیابی حفرههای زمین ساختسد با استفاده از شیوه وزنسنجی (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
4 ارزیابی عملکرد عایق صوتی و حرارتی پانل های الیاف دار (Download Paper) 3rd International Conference on Acoustic and Viberation
5 ارزیابی مدیریت بحران در پروژه های شهری (Download Paper) 2nd National Conference on Disaster Management & HSE
6 ارزیابی مقایسه ای دقت مد لهای مختلف سری زمانیMA, AR, ARMA در پیش بینی تولید پسماندهای شهری تهران (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
7 ارزیابی مقایسه ای مدلهای توربولانس k-w و k-e در شبیه سازی سه بعدی انتقال رسوب مخزن سد (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
8 ارزیابی میدانی و بررسی کیفیت آب در رودخانه های ایران (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
9 ارزیابی و بررسی آماری عملکرد ابزار دقیق در سدهای خاکی (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
10 ارزیابی و بررسی ضرورت مدیریت رواناب شهری در ایران (Download Paper) 2nd national conference on flood management and engineering approach to urban floods
11 انتقال آب بین حوضه ای، رویکردی پایدار در مدیریت منابع آب (Download Paper) National Congress of Inter-basin water transfer (Challenges and Opportunities)
12 Climate change and its impact on water availability (Download Paper) The Second Regional Conference on Climate Change and Global Warming
13 Comprehensive Investigation of Concrete Slabs Rigidity Against Lateral Loading (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
14 Investigation of seismic performances of bridges (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
15 Optimized Water Resources Planning Based on Virtual Water Consideration (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
16 Water Crisis; The Huge Environmental Challenge: Providing optimal model for water resources management based on trade approach in virtual water (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
17 بررسی ابعاد فرونشست و مخاطرات آن (Download Paper) National Conference on Geology and Exploration of Resources
18 بررسی اثرات حفاری بر میزان نشست ساختمانهای مجاور تونل (Download Paper) The First Regional Conference of Civil Engineering With Sustainable Development Approach
19 بررسی اثرات واکنشهای قلیایی سیلیسی بر برخی سدهای بتنی در ایران (Download Paper) 4th National Conference of Concrete
20 بررسی تاثیر ضوابط شهرسازى در بهینهسازى مصرف انرژی در ساختمان (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
21 بررسی راهکارهای موثر در مدیریت پروژه ها (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
22 بررسی رویکردهای متفاوت مدیریت و ساماندهی شیرابه در اماکن دفن بهداشتی مواد زائد جامد (Download Paper) 4th national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
23 بررسی عددی پدیده جدایی ستون مایع در سیستمهای انتقال آب (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
24 بررسی عملی مدیریت انرژی در پروژههای عمرانی (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
25 بررسی مرحله ای مدیریت ریسک زلزله و نقش آن در کاهش خطرات (Download Paper) 1st International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
26 بررسی و ارزیابی استفاده از بتن های سبک باربر در سازه ها (Download Paper) 3rd national conference materials and structures in civil engineering
27 بررسی و ارزیابی پهنه بندی کیفیت آب رودخانه کارون (Download Paper) 1st National Conference of Project 550 thousand hectares of agricultural development
28 بررسی و ارزیابی پهنه بندی کیفیت آب رودخانه کارون (Download Paper) 2nd National Conference on Water,Human,Earth
29 بررسی و مقایسه عملکرد لرزه ای سیستم های جداسازی شده در پایه با سیستم های جداسازی شده کف طبقات (Download Paper) First National Conference on Advances in Materials and Structural Engineering
30 بررسی وضعیت آموزش مهندسی محیط زیست در کشورهای مختلف در مقایسه با ایران (Download Paper) 1st International Conference and the Fourth National Conference on Education in Engineering  (with an emphasis on new technologies of learning)
31 بهبود ساختار مدیریت ریسک در پروژه‌های ملی با دیدگاه HSE (Download Paper) National Conference on Disaster Management & HSE
32 تحلیل کمانشی تیر ورق های دلتا و ارائه مشخصات هندسی مناسب تا استفاده از اجزاء محدود (Download Paper) 2nd National Civil Engineering conference
33 توسعه پایدار شهری و بهینه سازی مصرف آب (Download Paper) National Conference on strategies for facing water crisis in Iran and the Middle East
34 طبقه‌بندی کاربری اراضی با کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
35 کاربرد مهندسی ارزش در بهینهسازی انرژى با انتخاب نوع مصالح ساختمان (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
36 مدل سازی پایداری شیبهای سدهای خاکی درشرایط بهره برداری مختلف درمقابل زلزله با استفاده ازنرم افزار المان محدود دوبعدی (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure
37 مدلسازی ریاضینفوذ آب دریا در سفره آبهای زیرزمینی دشتهای ساحلی دریای مازندران (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
38 مدلسازی سری زمانی مجروحین و متوفیات حوادث تصادفات جاده ای ایران با MA, AR, ARMAرویکردهای (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
39 مدیریت بهینه منابع آب با بهره جویی از مفاهیم کاربردی آب مجازی (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
40 مدیریت منابع آب مورد نیاز بخش کشاورزی در سطح ملی با بهره جویی از دیدگاه تجارتآب مجازی (Download Paper) 1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management
41 مطالعات پهنه بندی سیلاب در سناریوهای مختلف (مطالعه موردی پایین دست سد گلستان ) (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
42 مطالعه میزان صلبیت دیافراگم دال بتنی در رفتار لرزهای ساختمانها (Download Paper) 4th National Conference of Concrete
43 مقایسه تطبیقی سیاست های مدیریتی منابع آب در کشورهای آسیایی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
44 مکان یابی و روش گزینی طرح های تغذیه مصنوعی درآبرفت های درشت دانه حوضه های آبخیز : مطالعه موردی حوضه باغان (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
45 مکان یابی وروش گزینی طرح های تغذیه مصنوعی درآبرفت های درشت دانه حوضه های آبخیز: مطالعه موردی حوضه باغان (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
46 نقش فرآیند اطلاعات در مدیریت و کنترل بحران (Download Paper) National Conference on Disaster Management & HSE