Doctor Alireza Kiani Rashid

Doctor Alireza Kiani Rashid

Doctor Alireza Kiani Rashid

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Alireza Kiani Rashid in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Metallurgical and Materials Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر عملیات حرارتی در رفع تنش های پسماند فنرهای پمپ روغن خودرو (Download Paper) 01st National Symposium of Heat Treatment
2 اثر فرآیند پرس کاری در کانال های هم مقطع زاویه دارECAP بر تغییرات ریزساختاری چدن نشکن (Download Paper) National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mining, Iran
3 افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
4 بررس استحاله فازی گرافیت زایی در فولادهای پریوتکتویید (Download Paper) Steel Symposium 1388
5 بررسی اثر عنصر آلیاژی آلومینیوم در بهبود خواص مکانیکی چدن نشکن (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
6 بررسی اثر عنصرآلیاژی آلومینیوم بر ریزساختار و سختی چدن نشکن (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
7 بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
8 بررسی تاثیر محیط کوئنچ و دمای انیل بر رفتار گرافیت زایی فولاد ابزار CK100 (Download Paper) Steel Symposium 1389
9 بررسی تاثیر مقدار، نوع و نسبت بهینه مواد اولیه بر خواص نانو ذرات مولایت تهیه شده به روش سل – ژل در سیستم ژل دو فازی Al2O3-SiO2 (Download Paper) The tenth joint meeting of the Fifth International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
10 بررسی تاثیر مواد اولیه و عملیات حرارتی در سنتز شیشه – سرامیک های آپاتیت-آنورتیت به روش سل – ژل (Download Paper) 6th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
11 بررسی تاثیر نوع قالب ریخته گری و دمای انحلال بر روی ریز ساختار و سختی چدن نشکن پر آلومینیوم (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
12 بررسی تحولات ترمودینامیکی فرآیند گرافیت زایی فولاد های هایپر یوتکتوئید (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
13 بررسی خوردگی کنسول ها در خطوط توزیع نیروی منطقه ساحلی چابهار (Download Paper) 07th Conference on Quality and Productivity in Electric Industry
14 بررسی ریز ساختار و سختی چدن کروی حاوی 0/61% Al و 1/11% Si در حالت ریختگی و پس از عملیات حرارتی آستنیته کردن و آستمپر کردن (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
15 بررسی ریزساختار چدن نشکن آستمپر شده حاوی 2/11% آلومینیوم (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
16 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی چدن پر آلومینیوم (Download Paper) National Conference on Mechanical Engeering
17 بررسی ریزساختار و مورفولوژی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی نوری و الکترونی (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
18 بهینه سازی میزان گرافیت زایی و کاربید زایی چدن های غیر آلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش طراحی آزمایش تاگوچی (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
19 تاثیر اندازه ذرات پودر آهن بر روی ضخامت و کسر سطحی تخلخل ها در گوی های توخالی فولادی (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
20 تاثیر ترکیبات حاوی منیزیم و کلسیم بر هسته بندی غیرهمگن فاز گرافیت درچدن نشکن (Download Paper) 1st International and 6th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
21 تاثیر تغییر مورفولوژی بینیت بر خواص مکانیکی فولاد حاوی نیکل کروم مولیبدنBOZ) (Download Paper) 1st International and 6th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
22 تاثیر درجه حرارت آنیل کردن بر گرافیت زایی فولادCK45 (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
23 تاثیر روش ساخت بر ریز ساختار و رفتار تبلور شیشه های زیست فعال SiO₂-CaO-P₂O₅ (Download Paper) The tenth joint meeting of the Fifth International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
24 تاثیر شرایط اقلیمی بر تخریب زود هنگام قطعات داغ توربین های گازی کنارک (Download Paper) 21st International Power System Conference
25 تاثیر شرایط عملیات حرارتی بر تشکیل فاز گرافیت در فولاد آلیاژی پر کربن (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
26 تاثیر فرایند جوشکاری قوس الکتریک بر ریزساختار و مورفولوژی فاز گرافیت در چدن خاکستری (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
27 تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
28 تحقیقی برساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپ الکترونی (Download Paper) Steel Symposium 1389
29 تدوین دانش فنی ریخته گری سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی 25 مگاواتی (Download Paper) 21st International Power System Conference
30 تدوین فناوری و ساخت یک مجموعه سیل شانه ای ردیف دوم GE – F5 مولد گازی (Download Paper) 1st National Conference of Thermal Power plants (Gas, Combined Cycle, Steam)
31 تولید فو مهای چدن خاکستری به روش ذوبی با استفاده از گرانول ههای ماس های (Download Paper) 1st International and 6th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
32 تولید فوم های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی های توخالی آلومینایی (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
33 تولید فومهای کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گویهای توخالی فولادی (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
34 جلوگیری از کاربید زایی چدن خاکستری غیر آلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش جوانه زایی (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
35 سنتز شیشه – سرامیک های آپاتیت – مولایت به روش سل – ژل جهت کاربردهای پزشکی (Download Paper) The tenth joint meeting of the Fifth International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
36 شناسایی مشکلات ساخت پایه های بتنی خطوط توزیع نیرو در منطقه چابهار (Download Paper) 18th International Power System Conference
37 طرح نقشه خوردگی منطقه چابهار (Download Paper) 18th International Power System Conference
38 عملیات حرارتی بهینه در ساخت چرخدنده های فن کندانسور هوایی نیروگاه بخار (Download Paper) 01st National Symposium of Heat Treatment
39 کاربرد نرم افزارهای شبیه ساز MTDATA و Thermo-Calc در محاسبه نمودارهای فازی سیستم Fe-C-Al-Si (Download Paper) 08th Congress of the Iranian Metallurgical Society
40 مطالعه روند تبلور فازهای آلومینوسیلیکاتی در سیستم Al2O3-SiO2 (Download Paper) The tenth joint meeting of the Fifth International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
41 مقایسه ی ریزساختار چدنهای با گرافیت های کروی حاوی 0/48% و 2/11% وزنی آلومینیوم در حالت ریخته گری (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting