Doctor Behrouz Jafapour

Doctor Behrouz Jafapour

Doctor Behrouz Jafapour

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Behrouz Jafapour in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of plant protection

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک پیسک سبز خیار (CGMMV) در استان های خراسان رضوی و شمالی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 2
2 بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف های هرز مهم مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 26, Issue: 3
3 بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکان های بین ژنی (ITS) (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 29, Issue: 2
4 بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 26, Issue: 4
5 بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2) (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 25, Issue: 2
6 بررسی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 26, Issue: 1
7 بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی با استفاده از روش الایزا و RT-PCR در استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 27, Issue: 2
8 تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 25, Issue: 3
9 تعیین ترادف نوکلیوتیدی و بررسی علایم دو جدایه جدید ویروس موزاییک هندوانه از استان های خراسان رضوی و شمالی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 25, Issue: 4
10 تعیین تنوع ژنتیکی جدایههای ciceri. sp.f oxysporum Fusariumعامل پژمردگی و زردی نخود با استفاده از دو نشانگر RAPD و RFLP-PCR در استانهای خراسان رضوی و شمالی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 3, Issue: 2
11 ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 24, Issue: 4
12 ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 27, Issue: 1
13 ردیابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روش های سرولوژیکی و آزمون اختصاصی RT-PCR در استان های خراسان رضوی و همدان (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 25, Issue: 1
14 ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان های خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی آر (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 26, Issue: 2
15 شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 27, Issue: 3
16 شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک کدو در مزارع کدوییان استان های خراسان رضوی و شمالی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 29, Issue: 2
17 شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 29, Issue: 1
18 شناسایی مولکولی ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 29, Issue: 2
19 شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های M و S سیب زمینی دربرخی استان های ایران (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 29, Issue: 3
20 شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتیین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 27, Issue: 4
21 شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 4
22 شناسایی ویروس موزاییک کلم گل با روش های سرولوژیکی و مولکولی در استان های خراسان رضوی و شمالی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 29, Issue: 1
23 مقایسه فیلوژنتیکی جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک با جدایه های دنیا بر اساس ترادف ژن پروتیین پوششی و ژن پروتیین حرکتی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 4
24 نخستین بررسی ویرویید پوست پینه ای سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروسM سیبزمینی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
2 ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی (Download Paper) 1st National Conference on Agricultural Science and Environmental of Iran
3 بررسی امکان انتقال بذرزاد گونه Fusarium oxysporim f.sp. Cepea عامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز در استانهای خراسان شمالی و رضوی (Download Paper) Second National Conference on Seed Science and Technology
4 بررسی بیماریهای فوزاریومی گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی و شهرستان مشهد (Download Paper)
5 بررسی تنوع ژنتیکی Cauliflower mosaic virus در شمال شرق ایران (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
6 بررسی تنوع ژنتیکی چارچوب ژنی ششم ویروس M سیب زمینی در ایران (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
7 بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس S سیب زمینی در ایران (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
8 بررسی فیلوژنتیکی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک بر اساس ترادف بخشی از ژن تولیدکننده اینکلوژن بادی (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
9 بررسی ملکولی ویروس زردی غربی چغندرقند (Beet Western Yellows Virus) از مزارع کشت چغندرقند در استان خراسان رضوی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
10 تنوع ژِنتیکی و فیلوژنی جدایه‌های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی بر اساس توالی های نوکلئوتیدی 28SrRNA(partial)ITS1, 5.85rRNA, ITS2 (Download Paper) 1st Student’s National Conference of Biotechnology
11 خصوصیات مولکولی و تعیین توالی کامل ژنوم ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی و جنوبی (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
12 ردیابی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل بر روی میزبان گل کلم در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
13 ردیابی ویروسهای پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) در استان خراسان رضوی (Download Paper)
14 شناسایی مولکولی و بررسی پراکنش ویروس زردی غربی چغندرقند در مزارع چغندرقند خراسان رضوی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
15 وقوع گروه استرنی 1 ویروس ایکس سیب‌زمینی از استانهای خراسان و اردبیل (Download Paper)
16 وقوع گروه استرنی 3 ویروس ایکس سیب‌زمینی از استانهای خراسان و اردبیل (Download Paper)