Doctor Mahdi Nasiri Mahalati

Doctor Mahdi Nasiri Mahalati

Doctor Mahdi Nasiri Mahalati

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mahdi Nasiri Mahalati in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIranian Journal of Field Crops Research
Editorial BoardJournal Of Agroecology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آنالیز خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 1
2 اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 1
3 اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 1
4 اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) و لوبیا چشم بلبلی (.Vigna unguiculata L) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 3
5 اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 1
6 اثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم های آبیاری (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 8, Issue: 1
7 اثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum var. ILC 482) تحت تاثیر سطوح نیتروژن و آبیاری (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 8, Issue: 1
8 اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L در شرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 6, Issue: 1
9 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
10 اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 18, Issue: 4
11 اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف هرز مهاجم خربزه وحشی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 27, Issue: 4
12 اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 4
13 اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 2
14 اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 3
15 اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود Cicer arietinum L (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 2
16 اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 2, Issue: 4
17 اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 3
18 اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 2
19 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 1
20 اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 1
21 ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 4
22 ارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 1
23 ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 3
24 ارزیابی تاثیر مبدا بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (.Crocus sativus L) (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 6, Issue: 3
25 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 1
26 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
27 ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 28, Issue: 2
28 ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی با استفاده از محاسبه شاخص غنای گونه ای به روش رقیق سازی (مطالعه موردی: شهرستان شهر ری واقع در جنوب استان تهران) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 2
29 ارزیابی تنوع علف های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند کشتی و تک کشتی ارزن دم روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 2
30 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 1, Issue: 1
31 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 3, Issue: 1
32 ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
33 ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 3
34 ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum) (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 27, Issue: 3
35 ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 1
36 ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرت (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 2
37 ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 1
38 ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 3
39 استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به منظور بررسی رقابت در تراکم ها و ترکیب های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 3
40 برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 4
41 برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیرهای مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 3
42 بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 3
43 بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز Ranunculus ficaria (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 24, Issue: 4
44 بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 4
45 بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 7, Issue: 2
46 بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 1
47 بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلز (Brassica napus) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 4
48 بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی موثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 25, Issue: 2
49 بررسی تاثیر پرایمینگ بذر و نشاء کاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق شیرین (Zea mays L. var. saccharata) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 4
50 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش ‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 4
51 بررسی تاثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی های رشدی عملکرد دانه و علوفه ذرت (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 3
52 بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 29, Issue: 4
53 بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم شرق مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 3
54 بررسی تنوع گونه ای، ساختاری و کارکردی علف های هرز بوم نظام های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 3
55 بررسی تنوع حبوبات در بوم نظام های زراعی ایران (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 6, Issue: 2
56 بررسی چرخه دراز مدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 3
57 بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎ کش های مختلف در شرایط گلخانه ای (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 26, Issue: 3
58 بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 2, Issue: 3
59 بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 3
60 بررسی شاخص های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 1
61 بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (Crocus sativus L.) (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 3, Issue: 3
62 بررسی عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 1
63 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخصهای مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Phaseolus vulgaris L.)لوبیا و) Sesamum indicum) (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 6, Issue: 2
64 بررسی فنولوژی فیکاریا (Ranunculus ficaria) و اثر عمق کاشت بر سبز شدن ریشه های غده ای آن (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 3
65 بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندر قند (Beta vulgaris) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 4
66 بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 2
67 بررسی نقش کود آلی و تاثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 25, Issue: 1
68 بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 2
69 برهم کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شته خردل (.Lipaphis erysimi Kalt) و پشه شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) (Download Paper) BIOLOGICAL CONTROL OF PESTS AND PLANT DISEASES Volume: 4, Issue: 1
70 بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus Sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 3, Issue: 3
71 بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 4
72 پاسخ جوانه زنی دو گونه سوروف به دما و دوره نوری با تاکید برقابلیت تهاجم در گونه تازه وارد (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 45, Issue: 4
73 پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 2, Issue: 3
74 پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 25, Issue: 2
75 تاثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علفکشهای گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علفهای هرز سوروف و گاوپنبه (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 30, Issue: 2
76 تاثیر انواع و مقادیر کودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 2
77 تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 2
78 تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 1
79 تاثیر روش های خاک ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی اکسید کربن از خاک تحت کشت ذرت Zea mays L (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 29, Issue: 2
80 تاثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهایهرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند (Beta vulgaris) و (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 1, Issue: 1
81 تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 26, Issue: 1
82 تاثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه ای (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 4
83 تاثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 2, Issue: 4
84 تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 1, Issue: 2
85 تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز،عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 3
86 تاثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارآیی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 3
87 تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران (Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 5, Issue: 2
88 تخمین کاهش عملکردذرت دراثرحضورمنفرد وجفت گونه ای علفهای هرزتوق وتاتوره بااستفاده ازمدلهای تجربی مبتنی برتراکم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 39, Issue: 1
89 تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بومنظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوت (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 27, Issue: 3
90 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 4
91 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 4
92 تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (.Nigella sativa L) در مشهد (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 4
93 تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهایاقلیمی در شهرستان مشهد (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 30, Issue: 4
94 جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تاثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 1
95 شبیه سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 2
96 شبیه سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 3
97 شناسایی و کمی سازی اثرات علت و معلولی در رابطه ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 2
98 فراتحلیل پژوهش های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) با تاکید بر مصرف کودهای آلی و عملیات زراعی در ایران (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 5, Issue: 4
99 فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 3
100 مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مولفه اصلی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 1
101 مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 1
102 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 2
103 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 2
104 مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 3
105 مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 1, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آیاهمه علفهای هرز دررقابت با گیاه زراعی تاثیرمنفی برعملکرددارند؟ (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
2 ا ANZAN-Wheat Model: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره II تعیین پتانسیل عملکرد منطق های (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
3 ا ANZAN*-wheat: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره I توصیف و ارزیابی مدل (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
4 اثر الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد ریشه و شکر چغندرقند (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
5 اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار (Download Paper) 3rd National Conference of medicinal plants and sustainable agriculture
6 اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و نخود زراعی (Cicer arietinum) بر جذب نیتروژن و خصوصیات کمی و کیفی دانه زیره سبز (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
7 اثر دماهای بالا بر مرگ و میر بذور خربزه وحشی (. Cucumis melo L) (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
8 اثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوط (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
9 اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکارقام دیررس و زودرس ذرت (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
10 اثر کاربرد کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis) (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
11 اثر کاربرد منابع مختلف تغذیه ای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
12 اثر کودهای آلی، زیستی، شمیایی و کشت مخلوط بر عدد کلروفیل متر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
13 اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
14 اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
15 اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
16 اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگی‌‌های کیفی رب گوجه‌فرنگی (Download Paper)
17 اثرکودهای زیستی برکارایی جذب و مصرف نورکنجدSesamum indicum L. درشرایط استفاده ازگیاهان پوششی خلرLathyrus sativus و شبدرایرانی Trifolium resopinatum (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
18 ارزیابی پتانسیل تولید گیاه زیره سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
19 ارزیابی تنوع زیستی علف های هرز در بوم نظام های برنج از منظر زمانی (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
20 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (Download Paper) 03rd Regional Conference on Research Achievements of Agricultural and Natural Resource
21 ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
22 ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علفهای هرز تحت تأثیر کاشتانواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
23 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تیمارهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
24 ارزیابی عملکردواجزای عملکردلوبیا درکشت مخلوط افزایشی با ذرت (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
25 برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
26 بررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی گندم و چاودار (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
27 بررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی ماش و لوبیا (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
28 بررسی اثر شدت و زمان برگ زدایی بر عملکرد ذرت (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
29 بررسی اثر غرقابی و مدفون شدن بذور در خاک بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی (.Cucumis melo L) (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
30 بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرز (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
31 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت نیتروژن پروتئین دانه اجزای عملکرد و عملکرد دانه ذرت (Download Paper)
32 بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
33 بررسی اثرات رقابتی تاج خروس و سلمه تره بر عملکرد سیب زمینی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
34 بررسی اثرکشت مخلوط جایگزینی و افزایشی برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دوگیاه ماریتیغال Silybum marianum L ورازیانه Foeniculum vulgare Mill (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
35 بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
36 بررسی امکان کنترل زیستی انگل سس Cuscuta campestrisبا استفاده از عوامل بیماری زای قارچی (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
37 بررسی باند عدم قطعیت پارامترهای اقلیمی: راهی به سوی ایجاد فضای تصمیم منطقی در بررسی اثرات تغییر اقلیم (Download Paper) Conference on Climate Change and the path to a sustainable future
38 بررسی تاثیر سیستم های رایج و پایدار کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل گندم (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
39 بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L) (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
40 بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان رسانیدن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
41 بررسی تأثیر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کرچکRicinus communis (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
42 بررسی تراکم و وزن خشک تاج خروس در روش های مختلف کنترل علف هرز ومنابع مختلف کود نیتروژن در مزرعه ذرت علوفه ای (Download Paper) International Conference on Research in Science and Technology
43 بررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی (Cucumis melo) به PH (Download Paper) Second National Conference on Seed Science and Technology
44 بررسی دماهای کاردینال برجوانه زنی غده های علف هرزمهاجم فیکاریاRanunculus ficaria (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
45 بررسی رشد اجزای عملکرد و عملکرد هیبرید های ذرت دانه ای (Download Paper)
46 بررسی رشد قسمت هوایی و ریشه سویا در رقابت با علف های هرز C3 و C4 در شرایط افزایش غلظت CO2 نسبت به غلظت طبیعی CO2 در شرایط گلخانه (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
47 بررسی روشهای بیولوژیکی در کنترل باکتری بیماری زای سالمونلا، گامی در جهت توسعه پایدار (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
48 بررسی روند تغییرات سطح زیرکشت عملکرد و تولید ذرت(Zea mays L.) کلزا(Brassica napus) و چغندرقند(Beta vulgaris درکشوروپیش بینی وضعیت آینده (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
49 بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ ماریتیغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط های جایگزینی و افزایشی (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
50 بررسی سودمندی کشت مخلوط گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum) با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)، از طریق ارزیابی شاخص های کشت مخلوط (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
51 بررسی سیستم های تغذیه ای تلفیقی و میکوریزا بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و عملکرد بیولوژیک گیاه دارویی ماریتیغال(Silybum marianum) (Download Paper) 01st National Desert Conference
52 بررسی عملکرد دانه ذرت و لوبیا در نسبت های مختلف کشت مخلوط (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
53 بررسی عملکرد دانه، در صد و عملکرد روغن سیاه کنجد در ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط (Download Paper)
54 بررسی عملکرد ذرت دانه ای تحت تاثیر کاربرد علفکش و مدیریت نیتروژن (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
55 بررسی قابلیت رقابت ارزن در مقابل علف های هرز تاج خروس و سلمه در شرایط افزایش غلظت CO2 در شرایط گلخانه (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
56 بررسی کارایی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز (Orobanche aegyptica) (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
57 بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در استان خراسان شمالی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
58 بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی موثر بر عملکرد دانه هیبرید های جدید و قدیم ذرت در منطقه نیشابور (Download Paper)
59 پی جویی توده های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur مقاوم به علف کش فنوکساپروپ پی اتیل درمزارع گندم استان خوزستان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
60 تاثیر آنزیم زایلاناز و اندازه ذرات آرد بر بهبود کیفیت گلوتن (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
61 تاثیر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا برقابلیت جذب و کارایی مصرف نور (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
62 تاثیر زمان سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره بر رشد و رقابت ذرت (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
63 تاثیر شخم حفاظتی بر مدیریت های مختلف علف های هرز سیب زمینی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
64 تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (Download Paper) National Conference on Advances in agricultural
65 تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
66 تاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کودشیمیایی بر عملکرد گندم (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
67 تاثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف برکارایی مصرف نوردرذرت (Zea mays L.) (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
68 تاثیرانواع و مقادیرکودهای آلی و معدنی برمدیریت علف هرزانگلی گل جالیزOrobanch aegyptica L.) (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
69 تاثیرکاربرد تلفیقی کودبیولوژیک میکوریزا باکودهای آلی و شیمیایی بربرخی خصوصیات کمی و درصد روغن گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
70 تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزای عملکر گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (ziziphora clinopodioides lam) (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
71 تأثیر تغییر اقلیم بر وقایع حدی بارندگی در شرایط عدم قطعیت؛ گذار از مقیاس جهانی به منطقه ای (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
72 تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری همراه با مصرف کودهای بیولوژیک بر عملکر دانه، میزان کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی کنجدSesamum indicum L (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
73 تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom .esculentum L) (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
74 تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
75 تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
76 تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L با استفاده از روش آنالیز مسیر (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
77 تعیین آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز سوروف(Echinocloa crus-galli) و تاج خروس(Amaranthus retroflexus) در لوبیا درخشان (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
78 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq (Download Paper) Second National Conference on Seed Science and Technology
79 درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
80 شبیه سازی جذب وتوزیع نوردرکانوپی مخلوط ارزن Setaria italica L و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) درحضورعلفهای هرز (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
81 شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
82 شبیه سازی نقطه بحرانی رقابت نوری بین سیب زمینی و سلمه تره و تاج خروس (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
83 فراتحلیل پژوهش های زعفران: اثر آبیاری بر عملکرد زعفران در ایران (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
84 فراتحلیل پژوهش های کیفی(قدرت رنگ دهی) زعفران ایران و جهان (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
85 فراتحلیل پژوهشهای اثر تراکم، روش، تاریخ و عمق کاشت بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
86 فراتحلیل تأثیر مقادیر کودهای دامی، بیولوژیک و کمپوست بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
87 کاربرد آنالیز مسیر جهت تجلیل عملکرد کنجد(Sesamum indicum L) (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
88 کنش پیوسته علف کش های بازدارنده فتوسنتز + سنتز چربی و اکسین در چغندرقند (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
89 محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دوساله زعفران (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
90 مدیریت پایدارسلمه تره Chenopodium album L.) و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.) درمزرعه سیب زمینی با تکیه برراهکارتناوب زراعی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
91 مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
92 مطالع ه مدیریت های کارا در کنترل علفهای هرز سیب زمینی جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (Download Paper)
93 مطالعه اثرات تداخلی تراکم های تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد ذرت (Zea maize) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
94 مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی (Coriandrum sativum) گشن (Download Paper) National Conference on Advances in agricultural
95 مطالعه ترکیب و ساختار علف های هرز تحت مدیریت های مختلف شالیزار (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
96 مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
97 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کاخک گناباد (Download Paper) 2nd international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
98 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کوشک آباد مشهد (Download Paper) 2nd International Conference on Environment and Natural Resources
99 مطالعه مقایسهای کارآیی تشعشع در نظامهای کشت خالص و مخلوطسه گیاه زراعی (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
100 مقایسه اثر محیط های مختلف کشت درون شیشه بر باززایی مستقیم شاخساره از تک گره ساقه گیاه دارویی گل اروانه بزقی (Hymenocrater platystegius Rech) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
101 مقایسه عملکرد اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی مهم در هیبردهای مختلف ذرت (Download Paper)
102 نقش بازارهای محلی در تولید غذا، مصرف آن در محل و اقتصاد روستایی (Download Paper) First National Conference on Agriculture, Environment and Food Security
103 واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference