Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی ریسک قرارداد های اجرای تونل با دستگاه TBM توسط آنالیز درخت خطا (Download Paper) 1st congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
2 ارزیابی میزان اثرگذاری مقاومت توده سنگ منبع بر مقاومت فشاری بتن (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
3 ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه به روش FMEA (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
4 استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
5 Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
6 بررسی اثرات چرخه حیات زیست محیطی و اقتصادی پل ها با بکارگیری بتن های UHPFRC (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
7 بررسی اقتصادی استفاده ازبتن خودمتراکم مطالعه موردی: ساختمان مسکونی سه طبقه (Download Paper) First National Conference on Building the Future
8 بررسی تفصیلی ساختمان های دارای سیستم قاب خمشی و دوگانه (مطالعه موردی : اسکلت بتنی چهار طبقه) (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
9 بررسی روسازی به کمک اساس و زیر اساس بتنی فوق توانمندبا الیاف فولادی در روسازی آسفالتی راه های ایران (Download Paper) Congress of the technology in civil engineering, architecture, electrical and mechanical
10 بررسی روشهای مدیریت بحرانپیش از واقوع حادثه (بررسی موردی:سیل در استان گلستان) (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
11 بررسی سختی قاب های تونلی در سازه های بلند مرتبه توسط منحنی تغییر مکان نیرو به کمک روش تحلیل دینامیکی (Download Paper) Congress of the technology in civil engineering, architecture, electrical and mechanical
12 بررسی علل طولانی شدن پروژه ها و هزینه های ناشی از آن و ارائه راهکارهای مناسب (با نگاهی بر پروژه های اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان) (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
13 بررسی مدل تسلیح درتقویت سازه های احداث شده با مصالح بنایی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
14 تحلیل و بررسی منحنی تغییر مکان نیرو در سازه های دال و دیوار (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
15 تحلیل و محاسبه نسبت شکل پذیری و ضریب رفتار در سازه های دال و دیوار (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
16 شناخت اصول و مفاهیم تاب آوری بانگرشی برچارچوب اقدامات هیوگو (Download Paper) 2nd National Congress of Pivotal Issues in Management
17 عوامل موثردرافزایش یاکاهش بهره وری درسازمان ها با تکیه برنقش فرآیند آموزش (Download Paper) 2nd National Congress of Pivotal Issues in Management
18 کارآفرینی حاصل از بکارگیری فناوری در استفاده از فرآورده های پوزولان معدنی (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
19 کاربرد شبکه عصبی در مدیریت اطلاعات سیستم MISپروژه های زیرساخت عمرانی (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
20 لزوم بومی سازی استفاده از مصالح ساختمانی و نتایج حاصل از آن (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
21 لزوم به کارگیری رویکرد جامعه محوری درمدیریت بحران و استفاده ازتجارب سایرکشورها (Download Paper) 2nd National Congress of Pivotal Issues in Management
22 لزوم پیش بینی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در پروژه های عمرانی با نگرشی بر پروژه سد خیرآباد (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
23 مدیریت بحران ناشی از سیل قبل از وقوع حادثه (بررسی موردی: سیل در استان گلستان) (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
24 مدیریت بحران یا بحران مدیریت در شناخت یک پروژه ساختمانی (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
25 مدیریت ریسک در روش های تأمین منابع مالی سبد پروژه های عمرانی دو عاملی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
26 مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت - عمومی - خصوصی PPP (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
27 موردکاوی دلایل عدم همخوانی برخی از نتایج آزمایشگاهی مقاومت فشاری نمونه های بتنی حاصل از مغزه گیری با نمونه های شاهد و 28 روزه (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment