Doctor Gudarz Ahmadvand

Doctor Gudarz Ahmadvand

Doctor Gudarz Ahmadvand

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Gudarz Ahmadvand in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal Of Agroecology
Editorial BoardJournal of Wheat Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis) و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica napus) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 4
2 اثر رقابت علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زمستانه(Triticum aestivum L.) (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 26, Issue: 1
3 اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 16, Issue: 2
4 اثربقایای گیاهان پوششی برکنترل علف های هرز، شاخص های فیزیولوژیک عملکرد واجزاعملکرد سیب زمینی Solanum tuberosum L (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 43, Issue: 2
5 ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 1
6 بررسی اثر نیتروژن بر قابلیت رقابت کلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 25, Issue: 2
7 بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 4
8 بررسی جنبه های اکولوژیکی الگوهای مختلف کشت مخلوط جایگزینی سویا (Glycine max L.) و ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 4
9 بررسی شاخص های رشد و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در رقابت با خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 2, Issue: 4
10 بررسی نقش ساختار کانوپی و خصوصیات رشدی دو رقم گندم در شرایط رقابت، بر آستانه خسارت اقتصادی و عملکرد دو گونه علف هرز چاودار و خردل وحشی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 3
11 تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکردو اجزاء عملکرد پنج ژنوتیپ نخود (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
12 تاثیر سیستم های تغذیه ای گوناگون شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط تنش رطوبتی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 1
13 تاثیر کشت مخلوط بر کارآیی مصرف آب، عملکرد کمی و کیفی ارزن و سویا در رژیم های مختلف آبیاری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 49, Issue: 4
14 تاثیرپرایمینگ بذردرمزرعه و تاریخ کاشت برخصوصیات جوانه زنی و چندشاخص فیزیولوژیک رشدسه رقم سویا Glycine max Lدرهمدان (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 43, Issue: 4
15 دوره بحرانی کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays) (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 24, Issue: 4
16 مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر اتفون و تراکم بوته برعملکردواجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 400 تحت دوره های مختلف آبیاری (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
2 اثر الگوهای مختلف کاشت بر اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد ماده آلی خاک (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
3 اثر پرایم بذر سویا با نیترات پتاسیم بر افزایش مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
4 اثر پرایم و کنترل علف هرز بر سرعت و درصد سبز شدن، عدد اسپاد و عملکرد دانه ذرت (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
5 اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکون بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Download Paper)
6 اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکون بر ماده خشک، شاخص سطح برگ و کارایی مصرف آب ارزن معمولی (Download Paper)
7 اثر تنش کم آبی بر عملکرد واجزای عملکرد لوبیا چیتی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
8 اثر رقابت سلمه تره (Chenopodium album) بر شاخص های رشد سویا رقم هابیت (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
9 اثر رو شهای مختلف خاک ورزی و روش های سمپاشی علف کش بر عملکرد غده وجمعیت علف های هرز سیب زمینی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
10 اثر روش های مختلف کاشت بر درصد سبز بذور، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در همدان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
11 اثر قارچ میکوریزا آربوسکولار و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذیCucurbita (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
12 اثر قارچ های میکوریز روی برخی از اجزای رشد و ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه گندم تحت شرایط تنش شوری (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
13 اثر قارچ های میکوریز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) National Conference on Advances in agricultural
14 اثر کنترل تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت (Zea mayes L.) (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
15 اثر کود سبز غلات زمستانه بر دمای خاک و برخی شاخص های رقابتی بوته های سیب زمینی با علف های هرز (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
16 اثر کود سبز گیاهان پوششی زمستانه بر مدیریت کنترل علف های هرز کشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
17 اثر محلول پاشی عناصر روی و منگنز بر عملکرد و کیفیت محصول سیب زمینی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
18 اثر میکوریزا بر اجزای رشد و میزان پرولین در گندم تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
19 اثر هیدروپرایمینگ بذر آفتابگردان بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش خشکی و شوری (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
20 اثرات پرایمینگ بذر درمزرعه و تاریخ کاشت برعملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم سویا Glycine max .L درهمدان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
21 اثرتنش رطوبتی برروند رشدوعملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
22 اثرتنش رطوبتی برکارآیی مصرف آب و شاخصهای تحمل تنش ژنوتیپ های لوبیا چیتی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
23 اثررقابت خردل وحشی برعملکردواجزاءعملکردارقام گندم زمستانه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
24 اثررقابت خردل وحشی برعملکردواجزاءعملکردکلزا و گندم پاییزه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
25 اثرکم آبیاری وکودهای بیولوژیک برعملکردواجزاء عملکردسیاهدانه Nigella sativa L (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
26 اثرکود نیتروژن و تراکم بوته بر رشد، نمو و عملکرد پیکر رویشی گیاه دارویی بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
27 اثرکودهای سبز جو وخلربرکنترل علفهای هرزمزارع سیب زمینی (Solanum tubersoum L.) (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
28 اثرمحلول پاشی روی و منگنز درشرایط کمبود آب بررشدوعملکرد ذرت (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
29 ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط جایگزینی ارزن معمولی با سویا بر تراکم و تنوع زیستی علف های هرز تحت شرایط تنش کم آبی (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
30 ارزیابی تاثیر کاربرد میکوریزا در شرایط کم آبی و سطوح حضور علف هرز بر افت عملکرد لوبیا قرمز رقم ناز (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
31 ارزیابی تأثیر تنش رطوبتی در تغییرات عملکرد دانه و تعیین صفات مؤثر برآن در ارقام لوبیا Phaseolus vulgaris L. (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
32 ارزیابی تنوع پذیری و قابلیت توارث عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا Phaseolus vulgaris L. تحت شرایط عدم تنش وتنش رطوبتی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
33 ارزیابی زراعی تاثیر کاربرد میکوریزا در کاهش اثرات منفی تنش کم آبی تحت مدیریت علف هرز در لوبیا قرمز رقم ناز (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
34 ارزیابی قابلیت رقابت ژنوتیپ های لوبیا با علف های هرز (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
35 ارزیابی کارنده های مختلف در ارتباط با میزان جریان بذر ، جوانه زنی ، عمق کاشت و یکنواختی توزیع بذر کلزا (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
36 استفاده از توان رقابتی ژنوتیپهای لوبیا با علفهای هرز در جهت کاهش مصرف علفکش (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
37 بررسی اثر تراکم بوته و رقم بر عملکرد واجزای عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در شرایط آب وهوایی سنندج (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
38 بررسی اثر تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم آفتابگردان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
39 بررسی اثر کودهای سبز جو و خلر بر کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز مزرعه سیب زمینی با تراکم کشت بذری (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
40 بررسی اثر گیاهان دگرآسیب در دو تراکم کاشت بر مدیریت کنترل علفهای هرزکشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی (Download Paper) National Conference on Advances in agricultural
41 بررسی اثرات پوششی چاودار به عنوان کود سبز بر کاهش تراکم علفهای هرز زراعت سیب زمینی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
42 بررسی اثرگیاهان پوششی روی کنترل علفهای هرز زمستانه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
43 بررسی امکان کشت مخلوط جایگزینی نخود و جو در منطقه همدان: تاکید بر عملکرد دانه و کنترل علف های هرز (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
44 بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت سیب زمینی بر میزان خسارت گل جالیز مصری (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
45 بررسی تاثیر تراکم خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفوفیزیولوژیک کلزای پاییزه (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
46 بررسی تاثیر تراکم های مختلف لوبیا بر عملکرد و پتانسیل کنترل علف های هرز ذرت (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
47 بررسی تاثیر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر عملکرد و تنوع زیستی علف های هرز ذرت در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
48 بررسی شاخصهای تنوع گونهای علفهایهرز مزارع گندم آبی مناطق ایبکآباد، مرکزی و مشکآباد در شهرستان اراک (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
49 بررسی فلور، تنوع، تراکم و گونه های غالب علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان اراک (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
50 بررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
51 بررسی نحوه تاثیر کشت مخلوط افزایشی جو بر فرونشانی علف های هرز و عملکرد دانه نخود (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
52 تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت میانرس (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
53 تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر سرعت و درصد سبز شدن و کارایی مصرف آب تحت تنش خشکی در دو رقم ذرت میان رس (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
54 تاثیر خاکورزی حفاظتی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز در تناوب زراعی دو ساله گندم – ذرت در زرقان استان فارس (Download Paper) 11th National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran
55 تاثیر علف کش متریبوزین بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی در سیستم های مختلف خاک ورزی (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
56 تاثیر کاربرد در هنگام طلوع یا غروب اکسی فلورفن، پاراکوات و گلوفوسینات بر کنترل علف های هرز در همدان (Download Paper) First National Conference on Agricultural and Environmental Sciences of Iran
57 تاثیر گیاه پوششی بر شاخص های تنوع زیستی علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی در سیستم های مختلف خاک ورزی (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
58 تاثیر گیاهان پوششی برکاهش مصرف کود نیتروژن عملکردواجزا عملکرد سیب زمینی بذری (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
59 تاثیر گیاهان پوششی جو و خلر بر کاهش مصرف کود نیتروژن، کاهش مصرف علف کش و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در دو تراکم بذری و تجاری (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
60 تاثیر نیتروژن بر برخی شاخص های رشد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Mentha piperitia L) (Download Paper) 03rd Regional Conference on Research Achievements of Agricultural and Natural Resource
61 تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Download Paper)
62 تاثیرپرایمینگ بذردرمزرعه و آبیاری تکمیلی بربرخی شاخصهای رشددورقم نخود Cicer arietinum L. (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
63 تاثیرپرایمینگ بذردرمزرعه وآبیاری تکمیلی برسرعت جوانه زنی عملکرد و اجزاء عملکرد دورقم نخود (Cicer arietinum L (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
64 تاثیرنیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ترو خشک و تجمع نیترات در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (Download Paper)
65 تأثیر مساحت مزارع بر تنوع زیستی علفهایهرز مزارع گندم آبی منطقه مشکآباد در شهرستان اراک (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
66 تجزیه وتحلیل رشد همیشه بهار تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
67 تعداد ساقه، استولون وعملکرد غده سی بزمینی در واکنش به کنترل مکانیکی- شیمیایی علف های هرز (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
68 تغییرات عملکرد طبق 4 رقم آفتابگردان (Hellianthus annuus) در فواصل مختلف کاشت در همدان (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
69 مطالعه ی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ارزیابی شاخص نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جایگزینی نخود-جو (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
70 واکنش تعداد، وزن هرغده و عملکردمحصول سیب زمینی به کودهای سبزونیتروژن (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
71 واکنش سرعت رشد غده،سرعت سبز شدن سیب زمینی و دمای خاک به کود سبز غلات زمستانه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
72 واکنش صفات ریخت شناسی و مقدار کلروفیل کدوی پوست کاغذی Cucurbita Pepo L. به کود زیستی حل کننده فسفات در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
73 واکنش عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) رقم اوکاپی به سطوح نیتروژن در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در همدان (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
74 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی در تداخل با علف هرز (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
75 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم آفتابگردان به تغییر فاصله کاشت (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
76 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو ژنوتیپ لوبیا چیتی به کشت مخلوط جایگزینی و کنترل علف های هرز (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
77 واکنش عملکردماده خشک، پروتئین وبقایای نیترات غده سیب زمینی به کودهای سبزونیتروژن (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources