Doctor Akbar Mohammadi

Doctor Akbar Mohammadi

Doctor Akbar Mohammadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی میزان اثربخشی آموزش هوش معنوی بر میزان امید به زندگی و بهزیستی روانی بیماران دیالیزی شهر تهران (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 2, Issue: 2
2 شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین دست پتروشیمی ایران (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 14, Issue: 54
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تاریخ کاشت و رقم بر اجزای رویشی و عملکرد سیر( Allium sativum ) در منطقه گرمسیری کهگیلویه (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
2 اثربخشی قصه درمانی بر پرخاشگری دانش آموزان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی (Download Paper) 9th International Conference on Psychology and Social Sciences
3 اثربخشی قصه درمانی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان مبتلا به (اختلال کم توجهی-بیش فعالی) ADHD (Download Paper) 1st National Conference on Science and Technology Education Social Studies and Psychology Iran
4 ارائه روشی برای اولویتبندی انتخاب سکوها در آبهای عمیق دریای خزر با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Download Paper) 15th Conference on Marine Industries
5 ارزیابی اثرات اجرای مسکن مهر در نقاط شهری استان کردستان (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Development
6 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی درمنطقه شهری سندج بااستفاده ازتصاویرماهواره ای درمحیط ecognition (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
7 ارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدار (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
8 ارزیابی نقش اقتصاد مسکن در دسترسی گروههای کم درآمد به مسکن (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
9 بررسی تاثیر ایام هفته بر شاخص صنایع کلیدی بازار بورس تهران (Download Paper) Scientific Conference on Management, Applied Economics and Business
10 بررسی تحلیلی شاخص های توسعه شهری در ارتباط با پایداری شهری نمونه موردی شهر سنندج (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
11 بررسی تغییرات شوری خاک در اثر تغییر عرض نوارهای آبیاری غرقابی در باغهای پسته (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
12 بررسی چالشها و راهبردهای موثر در جلب و تقویت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مورد مطالعه: شهرداری اسلامشهر (Download Paper) 1st conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management
13 بررسی خصوصیات خاک ومسلح کننده ژئوتکستایل بر مقاومت برشی خاک (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
14 بررسی رابطه فرزند پروری با انگیزه تحصیلی، تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان شهر کرمانشاه (Download Paper) 6th International Conference on Psychology and Social Sciences
15 بررسی مقایسه ای نقش سوگیری های شناختی در تصمیم گیری سرمایه گذاران فردی در بازار سرمایه و بازار مسکن (Download Paper) Scientific Conference on Management, Applied Economics and Business
16 بررسی نقش سطح توسعه یافتگی در تقاضای آب خانوارهای شهری استانهای ایران (Download Paper) 1st national conference on demand and supply of drinking water and sanitation, Challenges and Solutions
17 بکارگیری مدل آماری LUR در مدلسازی فضایی آلاینده NO2 در شهر تهران (Download Paper) 2nd conference on air and noise pollution management
18 بهینه سازی بهینه سازی مصرف انرژی در هتل ها با نگاهی به تروریسم پایدار (Download Paper) The Second National Conference on Climate, Building and Energy Efficiency
19 پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس خودکارآمدی عمومی، دشواری تنظیم هیجان و تاب آوری در دانشجویان (Download Paper) 5th Congress of the Iranian Psychological Association
20 تاثیر آموزش مدیریت والدین بر سبک های فرزند پروری و عملکرد خانواده مادران دارای کودکان ADHD (Download Paper) 5th Congress of the Iranian Psychological Association
21 تاثیر آموزش مهارت حل مسیله و هوش هیجانی بر پرخاشگری نوجوانان (Download Paper) 5th Congress of the Iranian Psychological Association
22 تاثیر آموزش مهارتهای زناشویی بر میزان رضایت زناشویی زنان متاهل (Download Paper) 2nd National Congress of community empowerment in the social sciences Psychology and Educational Sciences
23 تبیین اهمیت توجه به عقلانیت های سیاست گذاری و شناسایی آنها درصنایع دریایی کشور (Download Paper) 6TH International Conference on Offshore Industries
24 تبیین و تحلیل مفهوم تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (Download Paper) International Earthquake Conference, Crisis Management, Restoration and Reconstruction
25 تعیین درجه اهمیت شاخص های مهارتی در استعدادیابی دانش آموزان فوتبالیست مدارس راهنمایی، از نظر مربیان ورزش مدارس راهنمایی استان لرستان (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
26 تعیین ظرفیت اشباع تعادلی و ضریب نفوذ اتیلبنزن در فرآیند جذب سطحی بر روی سیلیکاائروژل (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
27 تعیین ظرفیت اشباع تعادلی و ضریب نفوذ بنزن در فرآیند جذب سطحی برروی سیلیکاائروژل (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
28 توسعه شهری و تهدیدات زیست محیطی در سنندج (Download Paper) 1st Urban Planing and Management Conference
29 چهارچوبی برای بررسی پایداری شهری در شهرهای میانی کشور با استفاده از شاخصهای مسکن پایدار (نمونه موردی سنندج) (Download Paper) 1st National Conference on the Integrated Management of a City and it's Role in the City's Sustainable Development
30 روشی برای اولویت بندی حوزههای صنایع دریایی جهت سرمایه گذاری به کمک نمودارپارتو (Download Paper) 15th Conference on Marine Industries
31 رویکرد تحلیلی بر پدافند غیر عامل در شهر تهران با تاکید بر سیل، زلزله، آتش سوزی (Download Paper) 3rd National Conference on Fire and Urban Safety
32 سنجش پایداری بوم شناختی(اکولوژیکی) اکوسیستم شهر تهران با استفاده از روش AHP (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Urban Development
33 سیستم های فعال ساز و بازدارنده رفتاری، سرشت و منش و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (Download Paper) 5th Congress of the Iranian Psychological Association
34 شناسایی عوامل ارزشی موثر بر کاربرد برنامه های بازاریابی علی – سببی (Download Paper) Scientific Conference on Management, Applied Economics and Business
35 شناسایی عوامل موثر در آسیب پذیری لرزه ای شهرها و تعیین ضریب اهمیت آنها (با تاکید بر عوامل برنامه ریزی و طراحی شهری) (Download Paper) International Earthquake Conference, Crisis Management, Restoration and Reconstruction
36 شناسایی ویژگی های اجتماعی - اقتصادی ساکنین بافت فرسوده گامی مهم بسوی برنامه ریزی شهر پایدار (نمونه موردی کرمانشاه) (Download Paper) 1st National Conference on the Integrated Management of a City and it's Role in the City's Sustainable Development
37 شهر الکترونیک؛ رویکردی نوین در عرصه شهرهای نوین (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)
38 فقر اقتصادی در مقابله با گردشگری شهری در راستای توسعه پایدار شهری با تاکید بر مدیریت شهری درکلانشهرها (Download Paper) 1st conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management
39 قابلیت ها و پتانسیل های زیربنایی استان برای توسعه (Download Paper) 1st Regional Congress of Economic Development Approaches of Kurdestan Province
40 مدیریت یکپارچه کلانشهرها در مواجهه با بحرانهای طبیعی با تاکید بر کلانشهر تهران (Download Paper) 1st conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management
41 مقایسه عملکرد سیستمهای آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی بر روی درختان پسته (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
42 مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با استفاده از روشهای تجربی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
43 نقش شهرداری در ارتقاء ایمنی شهری و ایمنی شهروندان با رویکرد مشارکت شهروندان (مورد مطالعه شهر تهران) (Download Paper) 3rd National Conference on Fire and Urban Safety
44 نقش مؤلفه های وسواس مرگ در پیش بینی اضطراب مرگ دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (Download Paper) 2nd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
45 نقش واکنشهای شیمیایی در تمرکز و انباشت آلاینده های NOx، O3 و CO در فصول گرم (نمونه موردی: شهر تهران) (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
46 نقش واکنشهای شیمیایی در تمرکز و انباشت آلاینده های شهری O3، Nox و CO در فصول گرم (نمونه موردی: شهر تهران) (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
47 نگرش به هم خانگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (Download Paper) Family congress and new issues
48 وضعیت کمی و کیفی آلودگیهای زیست محیطی سنندج در ارتباط با توسعه شهری (Download Paper) 01st National Congress on Urban Development